Ceník školného

Pro školní rok 2023/2024

Mateřská škola Sedliště, okres Svitavy

Vnitřní směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání

Platnost od: 1. 9. 2023

Č.j.: MSS/1/2022

Počet příloh: 1

Změna: Vnitřní směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání v MŠ Sedliště, č. j. 35/18

Vnitřní směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání

Čl. I

Tato směrnice se řídí zákonem 561/2004 Sb., ve znění zákona 383/2005 Sb.,

vyhláškou č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a jejími změnami ve vyhlášce č.43/2006 a vyhl.214/2012 Sb.

Čl. II

Úplata se pro příslušný kalendářní rok stanoví pro provoz celodenní, polodenní a na sdílené místo.

Čl. III 

 Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy §6,odst.4 vyhl. č. 43/2006. Takto stanovená výše úplaty bude zveřejněna na obvyklém místě (nástěnce v šatně dětí, na webu školy) nejméně 2 měsíce před omezením nebo přerušením provozu, případně neprodleně po rozhodnutí ředitelky o přerušení nebo omezení provozu. Úplatu budou platit všechny zapsané děti, bez ohledu na to, zda v dané době do MŠ dochází či nikoliv.

Čl. IV

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy.

Čl. V

Výše základní částky úplaty za vzdělávání v MŠ Sedliště - celodenní docházka: 400,- Kč

Výše základní částky úplaty za vzdělávání v MŠ Sedliště - polodenní docházka: 200,- Kč

Výše úplaty pro děti na sdíleném místě, v souladu s vyhl.14/2005 činí: 200,-Kč

Čl. VI

Úplatu za vzdělávání neplatí děti, které plní povinnou předškolní docházku.

Čl. VII

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne kalendářního měsíce, pokud ředitelka nedohodne se zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.

Účinnost této směrnice: od 1. 9. 2023

Kateřina Šraitrová

ředitelka MŠ Sedliště