Týdenní plán

5. 6. – 9. 6. 2023

Integrovaný blok: Cesta kolem světa

Podtéma: Děti z celého světa

Očekávané výstupy: DT – zvládat jemnou motoriku, vědomě napodobovat jednoduchý pohyb; DSv – mít základní povědomí o světě, o odlišnostech lidských ras, jiných kulturách; DS – samostatně pracovat dle instrukcí; DP – vést rozhovor, učit se nová slova, přemýšlet, vést jednoduché úvahy, chápat číselnou řadu; DD – chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, respektovat potřeby kamaráda

Nabídka činností:

V tomto týdnu budeme pokračovat v tématu minulého týdne, ale více se zaměříme na "děti" - co mají děti po celém světě společné, v čem se naopak liší. Zdramatizujeme pohádku O černé ovci; venku zkusíme kreslit obrysy stínů různých předmětů. Budeme se věnovat činnostem rozvíjející hrubou a jemnou motoriku, obecné znalosti, sebeobsluhu, spolupráci. Také se zúčastníme sportovních her a pan fotograf vytvoří naší společnou fotografii.

Povídáme si o shodách a rozdílech mezi lidmi (vzhled, povaha, co má kdo rád či nerad...) – brainstorming

  • rozvíjíme slovní zásobu, vyjadřování, logické uvažování, vytváříme základy pro práci s informacemi, vytváříme povědomí o existenci ostatních kultur a národností, o mezilidských morálních hodnotách, zdraví, bezpečí

Dramatizujeme pohádku O černé ovci

  • prohlubujeme vzájemnou spolupráci, práci s informacemi, vytváříme povědomí o existenci ostatních kultur, národností, rozvíjíme předmatematické představy.

Pracujeme se světlem a stínem – obkreslujeme vrhaný stín různých předmětů

  • rozvíjíme jemnou motoriku, spolupráci, prosociální chování, autentičnost (osobitý projev), konstruktivní myšlení.

Účastníme se sportovních her v Českých Heřmanicích a v Litomyšli

  • rozvíjíme fyzický rozvoj a pohybovou koordinaci, začlenění do skupiny – vzájemné vztahy

Fotografujeme se – společná fotografie

  • rozvíjíme komunikaci s dospělým, spolupráci

Činnosti zaměřené pro děti s povinným předškolním vzděláváním:

  • rozvíjíme sociální dovednosti – rozhovor – znát svou adresu, své celé jméno, jména rodičů, sourozenců
  • rozvíjíme matematické představy – pracovní list
  • rozvíjíme prostorové vnímání a orientaci na ploše, informatické myšlení s Bee – botem.

Pobyt venku

  • rozvíjíme samostatnost dětí při přípravě na pobyt venku, všímáme si lidí kolem nás, podporujeme vzájemnou ohleduplnost a dodržujeme bezpečné chování při hrách.