Týdenní plán

4. 12. – 8. 12. 2023

Integrovaný blok: Vánoční radovánky

Téma: Advent

Podtéma: Mikuláš u nás v MŠ

Kompetence k učení: Má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o

jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije. Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

Komunikativní kompetence: Průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím

Očekávané výstupy: DT – koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla; vědomě napodobit pohyb podle vzoru; ovládat dechové svalstvo; koordinace oko-ruka, jemná motorika; zacházet s běžnými předměty denní potřeby; zvládat sebeobsluhu a jednoduchou obsluhu; DP – správně vyslovovat, vést rozhovor, porozumětslyšenému, vyjadřovat samostatně a smysluplně své myšlenky; vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů; naučit se nazpaměť krátké texty; vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech; chápat prostorové pojmy, částečně se orientovat v čase; přemýšlet, uvažovat a to umět i vyjádřit; projevovat zájem o knížky; postupovat a učit se podle pokynů; vyjádřit svůj souhlas; uvědomovat si svoje možnosti a limity; přijímat kritiku i pozitivní ocenění; uvědomovat si příjemné i nepříjemné citové prožitky. DD – navazovat kontakty s dospělým; s dětmi; spolupráce při činnostech; odmítnout komunikaci, která mu není příjemná; DS – utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách začlenit se do třídy a zařadit mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti,

schopnosti a dovednost. DSv – mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte.

Dílčí cíle: Rozvoj psychické i fyzické zdatnosti; rozvoj užívání všech smyslů; rozvoj komunikativních dovedností a slovní zásoby; chápat hlavní pojmy týkající se adventu a Vánoc; využívat svoji tvořivost a představivost

Nabídka činností:

Nastává advent období klidu, rozjímání, dobročinnosti a zklidnění a v tomto duchu se s dětmi budeme těšit na Vánoce. Vysvětlíme si, co advent znamená, jak ho prožívají v rodině. V pondělí si zapálíme první svíci na adventním věnci. Každý den si přečteme pohádku z našeho adventního kalendáře a také se budeme těšit z překvapení z kalendáře Se Sokolem do života. V úterý nás navštíví Mikuláš a my mu řekneme básničku a zatancujeme mu. Zahrajeme si pohybové hry, budeme zpívat, tancovat, tvořit, seznámíme se s První pomocí v MŠ.

Povídáme si o adventu, jaké jsou zvyky a symboly, říkáme si, proč ho slavíme, jestli doma také slaví a zapalují svíčky na věnci. Zapalujeme první svíci na našem adventním věnci.

Děti sdělují, jaké mají pocity z očekávaného příchodu sv. Mikuláše k nám do školky. Povídáme si, jaké povahové vlastnosti představuje Mikuláš, anděl a čert.

Povídáme si o návštěvě Mikuláše a anděla, případně čerta u nich doma.

Zpíváme písničky – Čertíku, Bertíku; Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady děti straší? koledy

Vyrábíme vánoční přáníčka a připravujeme vánoční představení pro rodiče

Užíváme si dopoledne a očekáváme příchod Mikuláše – hrajeme pohybové hry, plníme soutěžní úkoly, tancujeme, fotíme se a zapojujeme se do komunikace s Mikulášem

Uplatňujeme svou kreativitu a fantazii při tvorbě Mikuláše, čerta a anděla; modelujeme postavy

Seznamujeme se s První pomocí v MŠ

Činnosti pro děti s povinným předškolním vzděláváním

Spoluvytváříme prostředí pohody – respektovat rozdílné schopnosti, důvěřovat vlastním schopnostem, cítit sounáležitost s ostatními, nabídnout pomoc

PL – rozdíly – rozvoj zrakového vnímání, rozlišování; uvolňovací cviky – rozvoj grafomotoriky

Poznání slova ve vyprávění, slabiky ve slovech – rozvoj sluchového vnímání

Aktivity praktického života – zapínáme knoflíky, přezky, patentky a zip, zavazujeme tkaničky

Pobyt venku – všímáme si adventní výzdoby během vycházek, pozorujeme přírodu, rozvíjíme hrubou motoriku během volných her – běhání, skákání, hry s míčem, případně se sněhem. Rozvoj spolupráce s ostatními dětmi během her.