Týdenní plán

3. - 7. 10. 2022

Téma: Pojďme spolu do školičky

Podtéma: Moje rodina

Očekávané výstupy: vědomě napodobuje jednoduchý pohyb podle vzoru, vnímá a rozlišuje pomocí všech smyslů (sluchově rozlišuje zvuky a tóny),uvědomuje si svou identitu, zná své jméno, jména členů rodiny, správně vyslovuje, ovládá dech, vede rozhovor, učí se zpaměti krátké texty

Nabídka činností:

Povídáme si o rodině, kdo všechno ji tvoří, s kým doma děti bydlí, jak se členové rodiny jmenují. Zhlížíme motivační video - Prasátko Peppa - Miminko

 • DP - rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností, představivosti, paměti→ znát většinu slov a výrazů běžně používaných v prostředí dítěte (např. sdělit svoje jméno a příjmení, adresu, jména rodičů, sourozenců, kamarádů, učitelek, rozumět většině pojmenování, které se týkají dítěti známých předmětů)

Učíme se říkanku s pohybem "Rodina"

 • DP - rozvoj paměti, výslovnosti→ zapamatovat si krátkou básničku

Návštěva Smetanova domu v Litomyšli - divadelní představení Bob a Bobek na cestách

 • DP - rozvoj soustředěnosti, → sledovat pozorně divadelní představení

Učíme se píseň Naše rodina (Zpívánky), povídáme si o tom, kdo všechno v písničce je, a doprovázíme ji na Orffovy nástroje

 • DT - rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v jemné motorice (koordinace ruky a oka) → provést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynu

Výtvarná činnost - vyrábíme si svůj domeček z papíru a provázku

 • DP - rozvoj tvořivosti, fantazie→ tvořivě využívat materiály, sestavit části v celek

Hrajeme pohybovou hru - Máma řekla, Máma, táta, babi, děda

 • DT (dítě a jeho tělo) - rozvoj psychické a fyzické zdatnosti→ zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci→ pohybovat se bezpečně ve skupině dětí

Prohlížíme si knížky, skládáme puzzle, stavíme z kostek, skládáme obrázky z geometrických tvarů, modelujeme.

 • podporujeme zájem o knihy, rozvíjíme jemnou motoriku, grafomotoriku, slovní zásobu

Činnosti zaměřené pro děti s povinným předškolním vzděláváním:

 • syntéza obrázků, hledání rozdílů na obrázcích, vyhledávání shodných dvojic - rozvoj zrakového vnímání
 • určení první hlásky ve slově, určení počtu slabik - rozvoj sluchového vnímání
 • malovaný diktát (dítě maluje, co slyší) - vytváření základů pro práci s informacemi, porozumění slyšenému
 • pracovní list - procvičování předložek - chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, před, pod, nad, u, vedle, mezi,...)
 • posloupnost (jak rosteme, seřazení obrázků od dítěte po starého člověka) - třídit obrázky podle určitého pravidla

Pobyt venku

 • rozvoj pohybových dovedností, spolupráce, hry s míči, kreslení křídami, spontánní činnosti dětí

říkanka: RODINA

Máme rádi rodinu, to jsou naši blízcí.

Mámo, táto, pojďte sem, společně si zahrajem.

Babi, dědo, nechoď spát, budeme si spolu hrát.

Rodina je nejlepší, vždy nás ve všem podpoří.