GDPR

Informace o rozsahu a účelu zpracovávaných osobních údajů (OÚ)

Správce OÚ: Kateřina Šraitrová

Sídlo správce: Mateřská škola Sedliště, okres Svitavy, Sedliště 35, IČ: 70156620

Telefon: + 420 776 099 418

E-mail: ms.sedliste@gmail.com

Pověřenec pro OÚ: Ing. Klára Hudečková, Město Litomyšl

Telefon: + 420 720 073 518

E-mail: poverenec@litomysl.cz

Informace o zpracování osobních údajů

Mateřská škola je správce osobních údajů a zpracovává osobní údaje dětí, jejich zákonných zástupců a jimi pověřených osob. Zpracovávány jsou údaje uvedené v evidenčním listu dítěte, tzn. jména, adresy, kontaktní údaje, data narození a rodná čísla. Tyto údaje jsou zpracovávány ve veřejném zájmu a na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a jsou zpracovávány za účelem vedení školní matriky, evidence školní jídelny, seznamů dětí, knihy úrazů, označování věcí dětí a seznamů oprávněných osob. Dále jsou zpracovávány audiovizuální záznamy, které slouží pouze k prezentaci činnosti mateřské školy a pro potřeby dětí a jejich zákonných zástupců. Tyto záznamy jsou nebo mohou být publikovány na webu mateřské školy, školském portálu Pardubického kraje, Litomyšlském zpravodaji, výstavkách prací v mateřské škole i na veřejnosti. Na základě školského zákona jsou údaje poskytovány SPC, PPP, Městský úřad (odbor školství, sociální) a ČŠI.

Každý, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz anebo omezení zpracování a může na rozsah a způsob zpracování podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Dále má právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu má právo kdykoli souhlas odvolat. Mateřská škola nepředává osobní údaje do jiných států a zpracovává osobní údaje pouze v nezbytně nutné míře a má zpracovány vnitřní postupy pro jejich zabezpečení.

Kontaktní údaje správce: 

Mateřská škola Sedliště, okres Svitavy, Sedliště 35, +420 776 099 418, email: ms.sedliste@gmail.cz

Kontakt na pověřence pro ochranu osobní údajů: Ing. Klára Hudečková, Město Litomyšl telefon: +420 720 073 518 , email: poverenec@litomysl.cz