Tematický plán MŠ

CHARAKTERISTIKA INTEGROVANÝCH BLOKŮ

Integrované bloky nabízejí dítětem vzdělávací obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích.

Obsah bloků vychází ze života dětí, je uspořádán v přirozeném cyklu ročních období. Jedná se o vnitřně propojený celek, který zahrnuje všechny oblasti vzdělávání:

• biologickou (dítě a jeho tělo),

• psychologickou (dítě a jeho psychika),

• interpersonální (dítě a ten druhý),

• sociálně-kulturní (dítě a společnost)

• environmentální (dítě a svět).

Integrované bloky obsahují popis činnosti, konkrétní výchovně vzdělávací cíle a očekávané výstupy. Nejsou časově ohraničeny. K hlavnímu projektu mohou být vypracovány dílčí projekty, které jsou jeho nedílnou součástí a podrobněji se věnují jednotlivým vzdělávacím oblastem (např. matematické představy, výtvarné, pracovní, hudební, pohybové činnosti apod.) a sledovaným cílům. V průběhu školního roku mohou být doplněna další podtémata, dle aktuální potřeby a situace.

Integrované bloky:

1. POJĎME SPOLU DO ŠKOLIČKY

2. PODZIMNÍ ČAROVÁNÍ

3. VÁNOČNÍ RADOVÁNKY

4. LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ

5. JARNÍ PROBOUZENÍ

6. MOJE MÍSTO NA SVĚTĚ

7. HŘEJ, SLUNÍČKO HŘEJ

1. POJĎME SPOLU DO ŠKOLIČKY

První integrovaný blok zahrnuje období nástupu do mateřské školy, kdy se děti seznamují s novým prostředím, novými kamarády, pracovníky školy a svou značkou. Zvykají si na režim dne mimo domov a první odloučení od svých rodičů. Děti se učí dorozumět se s druhými, navazují první kamarádství; učí se rozvíjet sebeobsluhu a pravidla soužití ve třídě. Děti se učí vnímat reakce své i ostatních, pozorují děti z hlediska emocí, mimiky, gest, slovního vyjadřování. Učí se také orientaci v mateřské škole a v okolí školy, v místě svého bydliště. Pomocí pravidelných rituálů se orientují v průběhu dne.

2. PODZIMNÍ ČAROVÁNÍ

Děti si všímají změn v podzimní přírodě. Zprvu pozorují houfující se ptáky chystající se na odlet do teplých krajin, následně to jsou dary podzimu, tedy plody – zeleniny, ovoce, keřů a stromů (šípky, jeřabiny, bezinky, kaštany, žaludy) a proměnu jejich listů, všímají si proměnlivosti počasí (vítr, déšť, výkyvy teplot) a babího léta, vypráví si, jak se lidé chystají na zimu a jak se na ni připravuje zvěř. V podzimním čase vysvětlíme si zvyk halloweenu. Budeme si povídat o lidském těle, dětí se seznámí se zásadami prevence zdraví – jak se starat o své tělo, aby bylo zdravé, co se s námi děje, když jsme nemocní. Také si povíme o prevenci bezpečného chování a komunikaci s cizími lidmi, o situacích ohrožujících zdraví, život. Děti budou upevňovat návyk vhodného zimního oblečení.

3. VÁNOČNÍ RADOVÁNKY

V končícím období podzimu a začínající zimy se zaměříme na další podzimní svátky, posvícení, příjezd sv. Martina, na advent a Vánoce. V období příprav na advent, se budeme těšit na příchod Mikuláše a čerta s andělem, a na kouzelný vánoční čas plný očekávání. Vysvětlíme si, co jednotlivé svátky znamenají, proč a jak se slaví. Připravíme se na příchod Mikuláše a čerta s andělem, naučíme se o nich básničky. Budeme si zpívat vánoční koledy, tvořit vánoční ozdoby a dekorace. Společně si upečeme vánoční perníčky. Seznámíme se se zvykem vánočního stromu a obdarovávání. Těšení na Vánoce si zpestříme společným seznamováním s příběhem Vánoc. Vysvětlíme si, jak lidé oslavují konec starého roku a příchod nového roku, co je to Silvestr. Vánoční období zakončíme v prvním lednovém týdnu příchodem Tří králů. Celé období budeme prožívat všemi smysly, budeme vyjadřovat své emoce a pozorovat emoce ostatních a také se budeme učit na ně reagovat.

4. LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ

Tento integrovaný blok se zaměřuje na období zimy, pozorování zimní přírody, zkoušení zimních sportů (sáňkování, bobování) i vyprávěním o dalších zimních sportech (lyžování, bruslení, snowboardování). V případě sněhové nadílky si užijeme hrátky se sněhem a budeme zjišťovat jeho vlastnosti i vlastnosti ledu a jejich proměny v teple. Děti se budou seznamovat s životem v zimní přírodě, budeme pozorovat ptáky, které budeme krmit. Společně se budeme chystat na masopust, připravíme si karnevalové masky, uspořádáme ve školce karneval, který si užijeme. Zkusíme si roli muzikantů (hrát na hudební nástroje), zpěváka, sportovce, opraváře, ale i jiná povolání, abychom zjistili, že všechna jsou pro život lidí stejně důležitá.

5. JARNÍ PROBOUZENÍ

Období, ve kterém se probouzí příroda, rodí se nový život. Děti se budou seznamovat s domácími zvířaty, jejich mláďaty a budou poznávat jarní rostliny, jejich názvy, barvy, vůně. Řekneme si, na které planetě žijeme, o podmínkách života na ni, jejich důležitostí a možností znečištění, naučí se rozpoznat odpad a vědět, jak ho třídit. Také se děti okrajově seznámí s prehistorii Země – dinosaury. Připravíme se na jarní svátek Velikonoce, který společně prožijeme; připomeneme si zvyk vynášení Morany jako symbolu příchodu jara, nového života. Děti si také užijí aprílový den. Tradičně si s dětmi budeme připomínat svátek knihy, budou se seznamovat s klasickými dětskými knihami a pohádkami, jejich autory a ilustrátory, navštívíme knihovnu. Období zápisu do prvních tříd strávíme vyprávěním o škole, praktickými ukázkami školních pomůcek. Konec dubna bude určený k seznámení s tradicí stavby májky a pohanskému zvyku pálení čarodějnic.

6. MOJE MÍSTO NA SVĚTĚ

Období, ve kterém se slaví svátek matek, den otců, den rodin a den dětí. Budeme si vyprávět o svých rodinách, čím jsou pro nás důležité a jak moc se máme doma rádi. Přichystáme se na besídku pro rodiče. Děti se těší na léto a na dobu prázdnin a dovolených, na společné chvíle odpočinku v rodinném kruhu, o cestování a výletech. Připomeneme si pravidla o dopravě a bezpečnosti na silnici, čím můžeme cestovat na dovolenou, výlety; jaké rozdíly jsou při cestování jednotlivými dopravními prostředky. Budeme si vyprávět, kam můžeme cestovat, kde je naše země (vlast), místo, kde žijeme (město x vesnice). S dětmi budeme také hovořit o tom, kdo by jim mohl být nebezpečný a mohl jim ublížit, a jak se mohou před takovou osobou bránit. Budeme si vyprávět, jak se chránit před slunečními paprsky, jak se chránit před hmyzem apod. V červnu proběhne slavnostní loučení budoucích školáků s mateřskou školou.

7. HŘEJ SLUNÍČKO, HŘEJ

S dětmi si připomeneme, co se za celý rok naučily, jak se zpočátku ve škole cítily, které výlety absolvovaly. Vzpomeneme si na Mikulášskou besídku, rozdávání dárečků pod vánočním stromkem, oslavy velikonočních svátků. Prohlédneme si fotografie z různých společných akcí. Povídáme si o nadcházejících prázdninách, co vše můžeme dělat v létě, ale i o nebezpečí, většinu výuky trávíme venku v přírodě a užíváme si sluníčka, otužujeme se vodou. Po prázdninách sdílíme naše zážitky z prázdnin.