Mateřská škola Sedliště, okres Svitavy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

pro předškolní vzdělávání

"CESTA ZA DOBRODRUŽSTVÍM"

aneb

"POJĎME SPOLU POZNAT SVĚT"

Podklady pro zpracování ŠVP:

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Na vypracování se podíleli všichni pedagogičtí zaměstnanci.

Platnost a účinnost ŠVP: od 1. 9. 2022

Č.j.: MSS/51/2022

Školní vzdělávací program byl projednán a aktualizován na pedagogické radě 29. 8. 2023

Podpis: Razítko:

Obsah

1. Základní identifikační údaje o škole. 3

2. Charakteristika školy. 3

3. Hlavní cíle školního vzdělávacího programu. 4

4. Podmínky vzdělávání 4

4.1. Věcné podmínky. 4

4.2. Životospráva. 7

4.3. Psychosociální podmínky. 8

4.4. Personální podmínky. 9

4.5. Řízení mateřské školy. 10

4.6. Spoluúčast rodičů a spolupráce školy s ostatními 11

subjekty. 11

5. Organizace vzdělávání 12

5.1. Zápis a přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 12

5.2. Ukončení docházky. 13

5.3. Přerušení a omezení provozu mateřské školy. 13

5.4. Povinné předškolní vzdělávání včetně omlouvání dětí 14

5.5. Režim dne 14

6. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 14

6.1. Pojetí vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními 14

6.2. Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními v mateřské škole 15

6.3. Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými 16

opatřeními 16

6.4. Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého. 16

jazyka 16

7. Vzdělávání dětí nadaných. 17

8. Zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let 18

9. Charakteristika vzdělávacího programu. 18

9.1. Filosofie školy. 19

9.2. Vzdělávací cíle a záměry. 19

9.3. Třídní pravidla 19

10. Vzdělávací obsah. 20

10.1. Vzdělávací oblasti 22

10.2. Charakteristika integrovaných bloků. 24

11. Evaluace. 38

11.1. Evaluace podmínek vzdělávání 38

11.2. Evaluace personálních podmínek. 38

11.3. Evaluace materiálních podmínek. 38

11.4. Evaluace ekonomických podmínek. 39

11.5. Evaluace průběhu vzdělávání 39

11.6. Evaluace metod, postupů a forem práce uplatněných ve 39

vzdělávacím procesu. 39

11.7. Osobní rozvoj pedagogických pracovníků. 40

11.8. Evaluace oblasti spolupráce. 40

11.9. Spolupráce s rodinou. 40

11.10. Spolupráce se ZŠ, zřizovatelem, veřejností a organizacemi 40

11.11. Evaluace výsledků vzdělávání 41

11.12. Evaluace témat jednotlivých integrovaných bloků. 41

11.13. Evaluace podtémat, projektů. 41

11.14. Evaluace nadstandardních činností 42

11.15. Evaluace IVP a PLPP. 42

11.16. Záznam o rozvoji dítěte 42

11.17. Evaluace řídící činnosti školy a personální práce 43

11.17.1. Evaluace profesního vzdělávání 43

11.17.2. Evaluace kvality práce 43

12. Zdroje 44

· Základní identifikační údaje o škole

Název dokumentu: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Motivační název: Cesta za dobrodružstvím, aneb pojďme spolu poznat svět

Číslo jednací: Č.j.: MSS/51/2022

Název školy: Mateřská škola Sedliště, okres Svitavy

Sídlo: Sedliště 35, 570 01, Litomyšl

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 70156620

Rezortní identifikátor školy: 600099997

Identifikátor datové schránky: cbgs6gp

Zřizovatel školy: Obec Sedliště

Ředitelka školy: Kateřina Šraitrová, DiS., statutární zástupce

Kapacita školy: 28 dětí

Kapacita školní jídelny: 35

Telefon: 704 337 155, ředitelka 776 099 418

E-mail: ms.sedliste@gmail.cz

Webové stránky: www.skolka-sedliste.cz

Zpracovatelé ŠVP: ředitelka a pedagogické pracovnice MŠ

ŠVP byl projednán, aktualizován a schválen na pedagogické radě dne 29. 8. 2023

· Charakteristika školy

Jednotřídní mateřská škola je umístěna na okraji obce Sedliště. Původně budova mateřské školy sloužila rovněž základní škole. Po jejím zrušení v roce 1972 dostala MŠ k dispozici celou jednopatrovou budovu. Vzhledem k tomu, že MŠ je jednotřídní, jsou prostory dostatečné. V přízemí se nachází šatna dětí, kuchyň a školní jídelna. V 1. poschodí jsou umístěny prostorné herny. Část jedné herny slouží jako ředitelna.

Kapacita mateřské školy je 28 žáků a je v ní zaměstnáno celkem 5 zaměstnanců.

Vedle školy se nachází zahrada, která probíhá rekonstrukcí. Je dostatečně velká pro spontánní hry i řízené činnosti.

Naše mateřská škola se nachází v malé obci, proto máme velmi blízko k přírodě. Této výhody využíváme při aktivitách, které podporují environmentální výchovu.

Do MŠ Sedliště chodí děti nejen ze Sedlišť, ale dojíždí i z nedalekých Bohuňovic, které jsou zároveň spádovou obcí a okolních obcí (Litomyšl, Nedošín, Kornice, Strakov).

Protože se mateřská škola nachází v budově z roku 1826, je naší snahou její prostory postupně rekonstruovat.

· Hlavní cíle školního vzdělávacího programu

Hlavním cílem vzdělávacího programu je spokojené, samostatné, aktivní a sebevědomé dítě, které se umí samostatně rozhodovat, umí vyjadřovat a prosazovat svoje názory a pocity.

Snažíme se podporovat duševní pohodu dětí, rozvíjet jejich intelekt, řeč, poznávací procesy a funkce, city, vůli, kamarádské vztahy – cestou přirozené výchovy a vzdělávání na základě interakce s okolím a svou vlastní prožitou zkušeností, se zaměřením na rozvoj smyslů.

1. Učíme děti vnímat svět kolem sebe, dění v tomto světě, utvořit základy pro odpovědný postoj dítěte ke společenskému a přírodnímu prostředí (EVVO).

2. Zlepšovat tělesnou zdatnost, podporovat rozvoj pohybových dovedností, učit sebeobslužným dovednostem, vést děti ke zdravému životnímu stylu.

3. Podporovat rozvoj sociálně-kulturních postojů, návyků a dovedností dítěte, učit je přijímat společenské, morální a estetické hodnoty.

4. Rozvíjet a prohlubovat spoluúčast s rodiči v individuální spolupráci, nabídkou společných akcí, poradenským servisem, vzájemnou komunikací.

5. Podporovat sebereflexi všech, kteří ovlivňují práci s dětmi.

6. Dbát o efektivní řízení školy.

· Podmínky vzdělávání

 • Věcné podmínky

Mateřská škola má prostory, vyhovující danému účelu. Součástí školy je i vlastní školní jídelna.

Naše jednotřídní škola má k dispozici dvě herny. Jedna primárně slouží k denním činnostem, a je vybavena vhodným nábytkem a policovými skříňkami, které umožňují dětem samostatnou volbu hraček. Jsou v ní umístěny hrací koutky tak, aby děti měly dostatečný prostor a soukromí pro námětové hry. Pro pohybovou činnost je také využívána druhá herna, kde je také zázemí pro ředitelnu. V koutku na chodbě je umístěno tělovýchovné náčiní a nářadí, aby bylo lehce dostupné dětem.

Hračky a hry jsou průběžně obměňovány a doplňovány – v závislosti na finančních možnostech školy.

Prostory mateřské školy zajišťují bezpečné prostředí, stejně jako oplocená zahrada, přiléhající k budově. Na zahrada MŠ v současnosti probíhají stavební práce pod správou obce. Po ukončení prací bude postupně vybavena hracími a tělovýchovnými prvky, přírodními záhony a prvky zaměřenými na environmentální výchovu.

Zrekonstruovaná byla podlaha na chodbách v 1. a 2. podlaží MŠ a částečně elektroinstalace na chodbách a v zázemí ředitelky. Do kuchyně byla zakoupena myčka nádobí, nové nádobí a drobné elektrické přístroje. V roce 2013 bylo částečně zrekonstruované hygienické zařízení pro děti tak, aby splňovalo hygienické normy – by navýšen počet umyvadel a pro chlapce pisoár, byly zakoupeny nové věšáky na ručníky. Jednotlivé záchodky pro děti jsou oddělené přepážkami, což zajišťuje alespoň částečnou intimitu. V prostoru primární herny je linoleum a kusový koberec, v druhé herně je položen koberec.

V roce 2014 byla vyměněna okna na chodbách, sociálním zařízení, v jídelně a v kuchyni.

Z rozpočtu zřizovatele byla v roce 2016 obnovena fasáda budovy MŠ a vybudován nový chodník před MŠ. V tomtéž roce byl zakoupen nábytek pro zázemí ředitelny.

V roce 2017 byl vyměněna všechna zářivková svítidla v herně. Do kuchyně byly zakoupeny nové nerezové hrnce.

V roce 2018 byl pořízen nový nábytek do třídy a vznikly tak jednotlivé kouty pro hry dětí. Zakoupena byla nová kuchyňka a nové stolečky do třídy. Do kuchyně byl pořízen nový sporák a výkonný robot. Jídelna byla vybavena novými talíři a příbory. Zakoupeny byly nové, lehké, hygienické, antialergické přikrývky a nové ložní prádlo do ložnice. Nově byly provedeny nátěry vnitřních dveří a došlo k výměně vchodových dveří do kotelny – zadní vchod do budovy.

V roce 2019 získala MŠ v rámci projektu Města Litomyšl CVP a MAP aktivační kruh a trenažér jízdy na kole. Zakoupen byl nový stojan na matrace a matrace na odpočinek starších dětí a byl vytvořen kout na chodbě pro uložení sportovních potřeb.

Do jídelny a herny byly pořízeny nové nerezové stolky na svačiny. Na zahradu byly zakoupeny nové sedací soupravy pro 20 dětí.

V roce 2021 byly zakoupeny nové botníky, tiskárna, skartovačka. V roce 2022 se do jídelny zakoupily nové stoly a židle pro děti, stůl pro personál. Pro odpočinek dětí se zakoupily nové polštáře, matrace, úložné prostory na matrace a zatemňující závěsy. Byla zakoupena na míru navržena skříňka, která slouží na pitný režim dětí. Dále byly zlepšeny podmínky zázemí pedagogů v herně – zakoupen nový stůl, židle, police, nástěnky.

Dětem byly zakoupeny odrážedla, přilby, nové hračky, didaktické pomůcky, pomůcky rozvíjející postřeh, obratnost, rychlost.

Darem MŠ získala interaktivní tabuli.

V průběhu roku 2023 byly pro zaměstnance zakoupeny ventilátory, lednice, nová rychlovarná konvice, plotr.

Dětem bylo zakoupeno nové stolní nádobí, povlečení, obměněny a doplněny hračky a didaktické pomůcky.

Mezi mateřskou školou a obcí Sedliště je podepsána dohoda o spolupráci. Dohoda stanoví mimo jiné, možnost využití sálu obecního úřadu pro konání různých kulturních akcí a setkání s rodiči a pro tělovýchovné činnosti dětí.

Další záměry ke zkvalitnění věcných podmínek:

Termín:

Celková rekonstrukce vnitřních prostor budovy školy

2024

Úprava zahrady MŠ, doplnění herními prvky a bylinkovými záhony

2024

Nový nábytek pro děti

2025

Elektronický bezpečnostní sytém u vstupu do MŠ

2024

Plně využívat školní informační systém

2023

Vybavení pro vzdělávání dětí dvouletých

2024

Pořízení vermikompostéru

2023

 • Životospráva

V MŠ Sedliště je dětem poskytována strava s požadavky na plnohodnotnou stravu s důrazem na podávání čerstvé zeleniny a ovoce po celý rok, domácího jogurtu, na snížení tuku, cukru. Dbáme na dodržování technologie přípravy pokrmů a nápojů. Děti mají k dispozici čaj nebo jiný nápoj a vodu pro dodržení pitného režimu, který je samoobslužný. Pití si mohou nalévat samy. Nápoje mají dispozici nejen při pobytu v MŠ, ale i při hrách na zahradě MŠ a mimo MŠ. Mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné časové intervaly, děti mají v době před odchodem na pobyt venku k dispozici ovoce či zeleninu. Děti do jídla zásadně nenutíme.

Každý den je zařazován pobyt dětí venku. Mnohé činnosti je v případě příznivých povětrnostních podmínek možné uskutečňovat v přírodě, ke které máme blízko.

Dětem se snažíme poskytovat dostatek prostoru pro volný pohyb a spontánní činnosti.

V průběhu dne je respektována individuální potřeba odpočinku dětí. Děti nenutíme k spánku na lůžku. Dětem, které nespí, jsou nabízeny jiné klidové aktivity.

Učitelky samotné se chovají tak, aby byly dětem vzorem v zásadách zdravého životního stylu.

Další záměry ke zkvalitnění životosprávy

Termín:

Rekonstrukce kuchyně a jídelny

2024

Pořízení nové myčky, stolního nádobí

2023

Zapojit se do projektu Skutečně zdravá škola, Se Sokolem do života

2024

Pestrost a vyváženost jídelníčku

2023

 • Psychosociální podmínky

Snahou všech pracovníků školy je, aby děti byly maximálně spokojené a šťastné, aby se vždy do naší školy rády a s nadšením vracely.

Dítě se musí cítit v prostředí mateřské školy bezpečně a jistě, nesmí být zatěžováno, stresováno spěchem a chvatem. Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich nesmí být zvýhodňováno nebo naopak znevýhodňováno. Děti jsou vedeny k samostatnému rozhodování, je vyloučena jakákoli manipulace s nimi, zbytečné organizování a nezdravé soutěžení. Mateřská škola musí být pro dítě kamarádským společenstvím.

V MŠ Sedliště je stanoven takový denní řád, který je možné pružně přizpůsobovat v průběhu dne potřebám dětí a vzniklé aktuální situaci.

Rodiče mají možnost přivádět děti podle svých potřeb, nejpozději však do 8.30 hodin, aby nebyly narušeny výchovně vzdělávací činnosti. (s výjimkou dětí, které plní povinnou předškolní docházku).

Nově příchozím dětem umožňujeme zpočátku pobyt s jedním z rodičů pro lepší adaptaci na nové prostředí.

Všichni zaměstnanci školy jsou povinni vytvářet dětem takové prostředí, ve kterém se budou cítit dobře a bezpečně. Stresující faktory do naší mateřské školy nepatří.

Všechny děti mají stejná práva, ale také stejné povinnosti. V žádném případě nesmí být některé z dětí zvýhodňováno na úkor ostatních. Zaměstnanci školy jednají se všemi dětmi stejně, zachovávají vlídný, upřímný a pozitivní vztah. Pedagogové s dětmi komunikují nenásilnou formou, navozují vztah spolupráce a důvěry.

U dětí posilujeme sebevědomí a sebedůvěru ve své schopnosti. Převažuje pochvala a kladné hodnocení nad kritikou. Učíme děti pracovat samostatně, nacházet své vlastní postupy v řešení úkolů, ale vedeme je také ke spolupráci se skupinou. Rozvíjíme vzájemnou toleranci, ohleduplnost a zdvořilost, vedeme děti k pomoci druhým.

Na začátku každého školního roku společně s dětmi stanovujeme pravidla chování v naší škole a za přispění dětí trváme na jejich dodržování. Pravidla máme vyvěšena a v případě závažných porušení je opakujeme.

Další záměry ke zkvalitnění psychosociálních podmínek

Termín:

Psychohygiena učitelů – vyrovnávání se stresem, práci s vlastním potenciálem

2023-2024

Navazování vztahů, přátelství a kooperace dětí, vedení dětí k řešení konfliktů, snižování agresivního chování, rozvoj empatie, emoční regulace a další aspekty jejich socio-emočního vývoje v těchto stěžejních prvních letech života.

průběžně

Práce s dvouletými dětmi, jejich potřeby a specifika

2023

Pořízení vhodných diagnostických nástrojů (Klokanův kufr, iSophi)

2024

Beseda pro rodiče na téma Komunikace

2024

Prezentace MŠ směrem k veřejnosti

2022-2025

 • Personální podmínky

Všechny učitelky jsou plně kvalifikované, mají předepsanou odbornou i pedagogickou způsobilost. O čistotu a pořádek ve škole se starají provozní zaměstnanec. Provoz školní jídelny zajišťuje kuchařka, která je současně vedoucí školní jídelny.

Pro nové učitele je určen uvádějící učitel pro uvádění do praxe naší MŠ (systém uvádění s cílem respektovat odborné zásady a pravidla profesní etiky).

Ředitelka školy využívá maximální možné výše úvazků učitelů a přizpůsobuje rozpis přímé pedagogické činnosti učitelů tak, aby bylo možné jejich co největší souběžné působení v rámci třídy mateřské školy v organizačně náročnějších částech dne. Cílem je zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů každý den v rozsahu dvou a půl hodin.

Rozpis pracovní doby přímé výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovnic:

ředitelka 20 hodin / týden (nepravidelně rozloženo do 2 týdnů)

1. učitelka 30 hodin/týden (nepravidelně rozloženo do 2 týdnů)

2. učitelka 12,5 hodin/týden s pravidelnou pracovní dobou.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Ředitelka školy vytváří podmínky pro další systematické vzdělávání pracovnic, které absolvují semináře a školení v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Rozšiřují si tak svoji odbornost. S obsahem absolvovaného semináře daná pracovnice seznamuje ostatní na pravidelných poradách.

Další záměry ke zkvalitnění personálních podmínek

Termín:

Uvádění nových zaměstnanců do praxe, rozvíjení mentorských dovedností

2023

Aktivní hledání možností pro personální posílení mateřské školy

průběžně

 • Řízení mateřské školy

Každodenní vzájemná komunikace, předávání si informací, zkušeností je základem úspěšné práce naší mateřské školy. Všichni pracovníci samostatně a bez obav vyjadřují své názory, které ostatní otevřeně přijímají. Pracujeme v klimatu vzájemné důvěry a tolerance. Podmínkou úspěšného řízení mateřské školy je pro nás mít vytvořen funkční informační systém. Všichni pracovníci se setkávají pravidelně každý měsíc na poradách, využíváme také informační systém Správa MŠ. Dílčí nedostatky se řeší na operativních poradách.

Velký důraz je kladen na týmovou práci, vzájemnou spolupráci, komunikaci v týmu i individuální pracovní pohovory.

Prostředky realizace: - osobní kontakt – provozní a pedagogické porady, vzájemné hospitace, setkávání všech pracovníků ve volném čase, Správa MŠ, elektronická pošta, telefonické hovory.

Ředitelka školy:

1) Zpracovává pracovní náplně všech zaměstnanců.

2) Podle plánu kontrolní činnosti vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, včetně sebereflexe, pozitivně hodnotí jednotlivé dílčí úspěchy a tím motivuje ke kvalitě vykonávané práce, včetně ocenění prokazatelně výkonných zaměstnanců. Důraz je kladen na nutnost inovací ve výchovně vzdělávacím procesu, odbourávání zavedených stereotypů, probuzení aktivity a plného nasazení zaměstnanců, uplatňování nových metod a forem přístupu k dítěti.

3) Vytváří prostor pro spoluúčast při řízení pro všechny zaměstnance, názor a myšlenka každého zaměstnance je přijímána, všichni mají spolu rozhodující hlas, všichni se podílejí na dění v mateřské škole. Podporuje a motivuje všechny zaměstnance k týmové práci, k vyjasnění záměrů, cílů a možností, jak se jim přibližovat, na jakých principech do budoucna stavět, aby byly postupně nastaveny předpoklady k úspěšnému rozvoji školy.

Další záměry ke zkvalitnění oblasti Řízení školy

Termín

Podpora profesního rozvoje učitelů, s efektivní zpětnou vazbou

2022-2025

Účast na projektu MAP, využívání kabinetů

2023-2025

Pořízení školského informačního systému

2022

Vzájemné hospitace, návštěvy inspirativních MŠ

2022-2025

 • Spoluúčast rodičů a spolupráce školy s ostatními subjekty

Spoluúčast rodičů a spolupráce s ostatními subjekty, je pro naší mateřskou školu nepostradatelná. Má význam při zajišťování podmínek vzdělávání, organizaci a navazování vtahů, zpětné vazby, ale i finančního zajištění MŠ. Vzájemná spolupráce také pomáhá naší mateřské škole při prezentaci na veřejnosti, a tím vytvářet zájem o naši školu.

Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole. Usilujeme o to, aby mezi pedagogy a rodiči vznikl vztah na principu partnerství založený na důvěře.

Pedagogové chrání soukromí rodin a zachovávají diskrétnost jim svěřených informací.

Rodiče jsou pravidelně informováni o dění v MŠ. Je jim nabízena možnost zúčastnit se programů v MŠ, z nichž mnohé jsou založeny právě na jejich spolupráci.

Pedagogické pracovnice informují rodiče o prospívání jejich dítěte, o jeho individuálních pokrocích. Společně řeší případné problémy. Učitelky jednají s rodiči taktně, nezasahují do života a soukromí rodin.

Rodičům nabízíme možnost výchovného poradenství, v případě závažnějších problémů zajistíme kontakt na dalšího odborníka z oblasti předškolního vzdělávání či péče o děti.

Spolupráce s ostatními subjekty:

 • Obec Sedliště (zřizovatel) – při zajištění financování MŠ, při plánování rozpočtu, možnost využívání obecního sálu, plánování společenských akcí (besídky apod.)
 • Obec Bohuňovice – spádová obec
 • Základní školy v Litomyšli – návštěva učitelek MŠ v 1 tř. ZŠ – zjišťování adaptace našich dětí na školu, návštěva předškoláků před vstupem do ZŠ
 • Ostatní mateřské školy v regionu – spoluúčast na akcích, vzájemné návštěvy dětí MŠ
 • ZUŠ – návštěva koncertů, vystoupení
 • Střední škola zahradnická a technická Litomyšl - exkurze
 • SVČ Litomyšl – zapojení do soutěží a akcí pořádaných SVČ
 • Městská knihovna Litomyšl – besedy a akce pro děti
 • Podle potřeby spolupráce s odborníky: pediatři z obvodu bydliště dětí, sociální pracovníci OSPOD MěÚ Litomyšl, ŠPZ (PPP, SPC), Logopedická poradna
 • Policie ČR a Městská policie Litomyšl – exkurze
 • ZOD Sedliště – exkurze
 • Městský bazén v Litomyšli

· Organizace vzdělávání

 • Zápis a přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

O přijetí dítěte do předškolního zařízení rozhoduje ředitelka školy za podmínek stanovených v § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a při přijímání postupuje podle správního řádu (§ 165 odst. 2 písm. b) školského zákona) a kritérií, která stanovila.

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v termínu daném školským zákonem v období od 2. 5. do 16. 5. Zákonní zástupci jsou o termínu vyrozuměni formou propagačních materiálů, na webových stránkách školy, v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být do MŠ přijímány i v průběhu školního roku.

Žádost o přijetí dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole nebo stáhnout z webových stránek na adrese: www.skolka-sedliste.cz. O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ jsou zákonní zástupci informováni ve správním řízení.

 • Ukončení docházky

Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte, jestliže:

 • Zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.
 • Dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny.
 • Zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy (nedodržuje školní řád).
 • Ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení.
 • Ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 • Přerušení a omezení provozu mateřské školy

Provoz mateřské školy bude omezen v měsíci červenci a srpnu. Rozsah omezení nebo přerušení provozu MŠ oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí písemně předem.

Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než v měsíci červenci a srpnu. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Další příčinou pro uzavření či omezení provozu je považováno zabránění šíření infekčních chorob nebo jiných protiepidemiologických opatřeních. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 • Povinné předškolní vzdělávání včetně omlouvání dětí

Předškolní vzdělávání je povinné pro dítě, které do začátku školního roku dovrší pěti let, je poskytováno bezplatně, a to i pro děti s odloženou školní docházkou.

Povinné předškolní vzdělávání má formu, pokud se zákonní zástupci s ředitelkou mateřské školy nedohodli na jiném způsobu, pravidelné denní docházky v pracovních dnech, 4 souvislé hodiny denně. Ředitelka školy stanovuje začátek povinné doby od 8:00 hodin. Každá nepřítomnost dítěte nebo pozdní příchod musí být řádně omluvena do omluvného listu dítěte.

 • Režim dne

Režim dne je přizpůsoben podmínkám mateřské školy, respektuje dobu příchodů a odchodů dětí, jejich věkové zvláštnosti, potřeby a náročnost prováděných činností. Je volný, pevně je stanovena pouze doba stravování. Stanovený základní denní režim je pružný – může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu a v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek a podobných akcí.

Provoz mateřské školy Sedliště je od 6,15 do 16,15 hodin.

Snažíme se zejména o to, aby při řízených, nebo náročnějších situacích byly přítomny ve třídě vždy dvě pedagogické pracovnice.

·

· Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrná opatření realizuje mateřská škola. Člení se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti do pěti stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně zajišťuje škola i bez doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ). Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ.

 • Pojetí vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními

Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné. Jsou přizpůsobovány tak, aby maximálně vyhovovaly dětem, jejich potřebám i možnostem. Snahou pedagogů je vytvoření optimálních podmínek k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti. Pravidla pro použití podpůrných opatření školou a školským zařízením stanovuje vyhláška č. 27/2016 Sb.

Podkladem pro vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně je RVP PV. Rovněž je podkladem pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně pro tvorbu individuálně vzdělávacího plánu (IVP), v případě žádosti zákonných zástupců a na základě doporučení ŠPZ. Při vzdělávání dětí se SVP spolupracuje učitel s dalšími odborníky, využívá služby (ŠPZ).

 • Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními v mateřské škole

V případě podpůrných opatření 1. stupně postupujeme takto:

Na základě pozorování a průběžné pedagogické diagnostiky zpracováváme pro konkrétní dítě Plán pedagogické podpory. Tento plán zpracovává ředitelka ve spolupráci s učitelkou.

Při tvorbě plánu komunikujeme s rodiči, zohledňujeme jejich postřehy o dítěti. Plán

průběžně vyhodnocujeme a aktualizujeme s ohledem na potřeby dítěte. Nejpozději po třech měsících vyhodnocujeme účinnost opatření. Pokud se podpůrná opatření nejeví jako dostatečná, doporučujeme rodičům návštěvu školského poradenského zařízení.

Záznamy tvoří všechny učitelky, jsou odpovědny za jeho průběh tvorby, realizaci a vyhodnocování (diagnostiky dětí – poznámky).

V případě podpůrných opatření 2. – 5. stupně postupujeme takto:

V návaznosti na vyjádření školského poradenského zařízení a rodičů dítěte zpracovává ředitelka IVP dítěte. Zde plánují, jakým způsobem budou s dítětem se SVP dále pracovat (vzdělávací obsah, metody a formy práce, hodnocení dítěte apod.). IVP je zpracován bez zbytečného odkladu, nejdéle do jednoho měsíce.

Učitelky jsou odpovědny za jeho průběh tvorby, realizaci a vyhodnocování.

 • Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními

Podmínky pro vzdělávání dětí musí vždy odpovídat individuálním potřebám dětí. Stanovuje školský zákon a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Pro úspěšné vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními je potřebné zabezpečit (případně umožnit):

 • uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při plánování a organizaci činností, včetně určování obsahu, forem i metod vzdělávání;
 • realizaci všech stanovených podpůrných opatření při vzdělávání dětí;
 • osvojení specifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním potřebám a možnostem dítěte zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu a základní hygienické návyky v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni postižení;
 • spolupráci se zákonnými zástupci dítěte, školskými poradenskými zařízeními, v případě potřeby spolupráci s odborníky mimo oblast školství;
 • snížení počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy;
 • přítomnost asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření.

 • Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka

Děti-cizinci a děti, které pocházejí z jiného jazykového a kulturního prostředí, potřebují podporu učitele mateřské školy při osvojování českého jazyka. Pokud rodiče sami neovládají český jazyk na úrovni rodilého mluvčího, nemohou své děti v poznávání českého jazyka přímo podpořit a děti se ocitají ve znevýhodněné pozici. Je třeba věnovat zvýšenou pozornost tomu, aby dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka začala být poskytována jazyková podpora již od samotného nástupu do mateřské školy. Při práci s celou třídou je třeba mít na vědomí, 2 že se v ní nacházejí i děti, které se český jazyk učí jako druhý jazyk, uzpůsobit tomu didaktické postupy a děti cíleně podporovat v osvojování českého jazyka. Mateřské školy poskytují dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka jazykovou přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání. Zvláštní právní úprava platí pro mateřské školy, kde jsou alespoň 4 cizinci v povinném předškolním vzdělávání v rámci jednoho místa poskytovaného vzdělávání (v případě lesní mateřské školy v jednotlivém území, kde zejména probíhá pedagogických program a kde má škola zázemí). V takovém případě zřídí ředitel mateřské školy skupinu nebo skupiny pro bezplatnou jazykovou přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávání ve skupině pro jazykovou přípravu je rozděleno do dvou nebo více bloků v průběhu týdne. Ředitel mateřské školy může na základě posouzení potřebnosti jazykové podpory dítěte zařadit do skupiny pro jazykovou přípravu rovněž jiné děti, než jsou cizinci v povinném předškolním vzdělávání, pokud to není na újmu kvality jazykové přípravy. Při přechodu na základní školu by děti s nedostatečnou znalostí českého jazyka měly mít takové jazykové a sociokulturní kompetence v českém jazyce, které jim umožní se zapojit do výuky a dosáhnout školního úspěchu. Podpůrným materiálem při vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka je Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro povinné předškolní vzdělávání, který lze využívat při individualizované práci s dětmi s nedostatečnou znalostí českého jazyka již od nástupu do mateřské školy.

· Vzdělávání dětí nadaných

Chování dítěte nám naznačuje, že je nadané, když:

 • má široký slovník, vyjadřuje se jasně a plynule,
 • chce znát, jak věci fungují,
 • snadno se začne nudit,
 • je velice zvídavé,
 • má rádo věci pro dospělé a chce být se staršími lidmi.

Vzdělávání dětí probíhá takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu včetně různých druhů nadání a aby se tato nadání mohla ve škole projevit a pokud možno i uplatnit a dále rozvíjet.

Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory (Příloha č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb.).

· Zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let

Ve vzdělávání dětí mladších tří let převládají spontánní činnosti nad řízenými. Nejčastěji uplatňujeme individuální nebo skupinovou formu činnosti. Důraz je kladen na volnou hru. V plné míře akceptujeme vývojová specifika (individualizace a diferenciace). Při plánování vzdělávací nabídky pro děti mladší tří let vycházíme z jednoduchých principů:

 • jednoduchost
 • časová nenáročnost
 • známé prostředí a nejbližší okolí
 • smysluplnost a podnětnost
 • dostatek prostoru a času pro volný pohyb a hru dítěte

Při vzdělávání dětí od dvou do tří let maximálně využíváme metody práce vhodné pro tuto věkovou kategorii:

 • situační učení
 • spontánní sociální učení (nápodoba)
 • prožitkové učení
 • učení hrou a činnostmi

· Charakteristika vzdělávacího programu

Při tvorbě školního vzdělávacího programu mateřská škola vychází z vlastních podmínek. Naplňuje cíle vzdělávání dané Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

 • školní vzdělávací program MŠ Sedliště je zpracován jako jedinečný
 • je koncipován jako poznávání světa, naší planety, přírody živé i neživé
 • cesta za poznáváním a zážitky s kamarády z mateřské školy
 • dětem poskytuje elementární vzdělávací základ, na který může bezprostředně navázat ZŠ
 • Filosofie školy

Pro děti předškolního věku je charakteristické intuitivní chování, proto je pro nás důležité nechat dětem přírodu zažít, sáhnout si na ni a při tom poznávat a učit se, a tím jim přirozeně vtisknout kladný vztah k přírodě.

 • Vzdělávací cíle a záměry

Našim cílem je spokojené, samostatné, aktivní a sebevědomé dítě, které se umí samostatně rozhodovat, umí vyjadřovat a prosazovat svoje názory a pocity, má vtisknuty základy mezilidských vztahů, vnímá, že přírodu je potřeba chránit, je seznámeno s moderními výukovými technologiemi, motivováno k chuti a radosti poznávat vše nové a neprobádané a je připraveno na vstup do základní školy.

Snažíme se dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých možností získalo přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a bylo vybaveno souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná a připravit je tak na další, pokud možno aktivní vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Vzdělávání je koncipováno tak, aby dítě, které mateřskou školu opouští, bylo osobností pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat, aby bylo jedincem na své úrovni přizpůsobivým, odvážným a také zodpovědným, ochotným nejen přijímat, ale také dávat, schopné se dále rozvíjet, učit se všemu, co bude v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší.

 • Třídní pravidla

Na počátku každého školního roku vytváříme společně s dětmi pravidla třídy. Povídáme si o tom, že děti mají svá práva, ale také povinnosti, řekneme si, jak bychom se měli ve třídě a v celé mateřské škole chovat, abychom jsme se všichni pohromadě cítili dobře a bylo nám spolu fajn. Děti se snaží vymýšlet různá pravidla, ze kterých potom vybereme ta nejdůležitější a poté se snažíme najít zástupné symboly pro pravidla a jejich název. Děti zástupné symboly nakreslí či vytvoří s pomocí učitelky a společně si je umístí na viditelné místo ve třídě. Pokud se děti podílejí na vytváření pravidel, jsou pro ně lépe uchopitelná a přijatelná, než když jsou jim pouze vymezena a je vyžadováno jejich dodržování. Vždy se snažíme být dětem nejlepším příkladem.

· Vzdělávací obsah

Rámcové cíle:

 • rozvíjení dítěte, jeho učení a poznávání
 • osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 • získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Vzdělávací obsah představuje hlavní prostředek výchovy a vzdělávání. Jedná se o konkrétní nabídku uspořádanou do osmi integrovaných bloků.

Realizace cílů se uskutečňuje prostřednictvím konkrétních aktivit dle vzdělávací nabídky každé učitelky. Nabídka je tvořena s ohledem na věk, potřeby a vývojové zvláštnosti dětí. Konkrétní očekávané výstupy jsou výsledkem naplnění vzdělávacích cílů, které směřují na konci předškolního vzdělávání k základům a rozvoji těchto klíčových kompetencí:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence činnostní a občanské

Kompetence nejsou izolované, ale vzájemně propojené a provázané.

Charakteristika klíčových kompetencí

Kompetence učit se znamená, že jedinec je na své úrovní schopen např.

 • vnímat učení jako přirozený, otevřený celoživotní proces obohacující kvalitu lidského života
 • rozvíjet své schopnosti a dovednosti potřebné k efektivnímu učení, zdokonalovat své učební strategie
 • přistupovat k učení iniciativně, s aktivním zájmem
 • výsledky učení uplatňovat v životě i v dalším učení, a tak neustále posouvat hranice svých možností

Kompetence řešit problémy znamená, že jedinec je na své úrovní schopen např.

 • vnímat problémy jako samozřejmou součást života a učení
 • chápat je jako výzvu k řešení, jako příležitost k vlastnímu rozvoji
 • přistupovat k problémům aktivně, řešit je iniciativně a inovativně
 • při jejich řešení postupovat způsobem racionálním, konstruktivním a účelným, vedoucím k cíli
 • získané zkušenosti vyhodnocovat a využívat je při řešení dalších problémů a situací, s nimiž se v učení i v životě setká

Kompetence komunikovat znamená, že jedinec je na své úrovní schopen např.:

 • užívat přirozených prostředků komunikace k vyjádření svých myšlenek, názorů,

pocitů, mínění i úsudků i k naslouchání a porozumění druhým

 • vstřícně komunikovat se svým okolím, kultivovaně se domlouvat a vyjednávat
 • užívat svých komunikačních schopností k dalšímu učení
 • užívat technických i informačních prostředků k vlastnímu rozvoji a učení, k řešení problémů i k otevřené komunikaci s okolním světem

Kompetence sociální a personální znamenají, že jedinec je na své úrovní schopen např.:

 • vystupovat autonomně
 • vnímat a přijímat hodnoty spojené s důstojnými a kultivovanými vztahy mezi lidmi
 • zaujímat prosociální postoje, spolupracovat a spolupodílet se na činnostech i rozhodnutích
 • odmítat společensky nežádoucí chování a bránit se jeho důsledkům
 • adaptovat se na prostředí i jeho běžné proměny

Kompetence činnostní a občanské znamenají, že jedinec je na své úrovní schopen např.:

 • vnímat svou sounáležitost s přírodním i společenským prostředím, kulturním i

multikulturním světem,

 • uvědomovat si osobní, občanskou i lidskou odpovědnost
 • respektovat pravidla, etické i právní normy a požadavky společnosti, jejímž je členem
 • zaujímat odpovědný vztah k práci i učení, k pracovním i tvůrčím aktivitám i jejich

výsledkům

 • vystupovat aktivně, projevovat činorodost, pracovitost a podnikavost
 • vnímat, přijímat, rozvíjet a chránit hodnoty spojené se zdravím a bezpečím, s životem a životním prostředím i hodnoty vytvořené člověkem

 • Vzdělávací oblasti

Školní vzdělávací program je zpracován tak, aby rozvíjel dítě v těchto oblastech:

1. Dítě a jeho tělo:

 • lidské tělo a jeho části, jeho vývoj a změny,
 • zdravé životní návyky – pohybové činnosti, sport, zdravá výživa,
 • ochrana osobního zdraví – péče o čistotu a zdraví, ochrana před škodlivými látkami,
 • ochrana bezpečí – varování před úrazy, setkávání s cizími lidmi, dopravní situace,
 • sebeobsluha – hygiena, stolování, oblékání, úklid.

2. Dítě a jeho psychika

 • dorozumívání mezi lidmi – řeč, slova, věty, písmena, čísla, symboly, gesta, zvuky,
 • sdělování – knížky, divadlo, film,
 • předměty a jejich vlastnosti – velikost, tvar, materiály, chutě, vůně, barvy,
 • číselné a matematické pojmy – číselná řada, číslice, základní geometrické tvary, množství
 • prostorové pojmy – v prostoru, rovině, uspořádání předmětů, porovnávání velikosti,
 • časové pojmy – včera, dnes, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima,
 • lidé a jejich vlastnosti – dovednosti, schopnosti, city, vůle, každý je jiný.

3. Dítě a ten druhý

 • vztahy mezi lidmi-kamarádství, přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími,
 • rodina, funkce rodiny, její členové, život v rodině,
 • mateřská škola – prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi,
 • pravidla vzájemného chování – doma, v mateřské škole, na veřejnosti, pravidla her.

4. Dítě a společnost

 • svět lidí, kultury, umění, práce,
 • společenské role – dítě, dospělý, rodič, učitelka, role dané pohlavím,
 • pravidla vzájemného styku – ohleduplnost, tolerance, spolupráce, pomoc,
 • práce, pracovní činnosti a role – pracovní předměty, pomůcky, nástroje, povolání,
 • kultura a umění – kultura prostředí, lidové zvyky, tradice, hudba, svět sportu,
 • rozmanitost lidského světa – naše vlast, jiné země, národy a kultury.

5. Dítě a svět

 • životní prostředí, svět přírody, vědy a techniky,
 • prostředí v něm dítě žije – domov, vesnice, blízké město,
 • příroda živá i neživá – rostliny, živočichové, přírodní jevy a zákonitosti,
 • látky a jejich a vlastnosti – voda, vzduch, nerosty, kovy, materiály a jejich vlastnosti,
 • životní prostředí a jeho ochrana – ekologické chování, péče o okolí,
 • věda a technika – technické přístroje, se kterými se dítě setkává nejen v MŠ,
 • co je nebezpečné – nebezpečné předměty, kontakt se zvířaty, látky ohrožující zdraví,
 • rozmanitosti světa a přírody – země, hory, řeky, světadíly, planeta Země, vesmír,

prehistorie Země.

 • Charakteristika integrovaných bloků

Integrované bloky nabízejí dítětem vzdělávací obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích.

Obsah bloků vychází ze života dětí, je uspořádán v přirozeném cyklu ročních období. Jedná se o vnitřně propojený celek, který zahrnuje všechny oblasti vzdělávání:

 • biologickou (dítě a jeho tělo),
 • psychologickou (dítě a jeho psychika),
 • interpersonální (dítě a ten druhý),
 • sociálně-kulturní (dítě a společnost)
 • environmentální (dítě a svět).

Integrované bloky obsahují popis činnosti, konkrétní výchovně vzdělávací cíle a očekávané výstupy. Nejsou časově ohraničeny. K hlavnímu projektu mohou být vypracovány dílčí projekty, které jsou jeho nedílnou součástí a podrobněji se věnují jednotlivým vzdělávacím oblastem (např. matematické představy, výtvarné, pracovní, hudební, pohybové činnosti apod.) a sledovaným cílům. V průběhu školního roku mohou být doplněna další podtémata, dle aktuální potřeby a situace.

Integrované bloky:

· POJĎME SPOLU DO ŠKOLIČKY

· PODZIMNÍ ČAROVÁNÍ

· VÁNOČNÍ RADOVÁNKY

· LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ

· JARNÍ PROBOUZENÍ

· MOJE MÍSTO NA SVĚTĚ

· HŘEJ, SLUNÍČKO HŘEJ

Charakteristika 1. integrovaného bloku:

POJĎME SPOLU DO ŠKOLIČKY

První integrovaný blok zahrnuje období nástupu do mateřské školy, kdy se děti seznamují s novým prostředím, novými kamarády, pracovníky školy a svou značkou. Zvykají si na režim dne mimo domov a první odloučení od svých rodičů. Děti se učí dorozumět se s druhými, navazují první kamarádství; učí se rozvíjet sebeobsluhu a pravidla soužití ve třídě. Děti se učí vnímat reakce své i ostatních, pozorují děti z hlediska emocí, mimiky, gest, slovního vyjadřování. Učí se také orientaci v mateřské škole a v okolí školy, v místě svého bydliště. Pomocí pravidelných rituálů se orientují v průběhu dne.

Klíčové kompetence:

Kompetence k učení: Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů. Odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých, pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí.

Kompetence řešení problémů: Řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého. Nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu.

Komunikativní kompetence: Ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog. Dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, tablet, audiovizuální technika, telefon atp.).

Kompetence sociální a personální: Samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej. Ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy.

Kompetence činnostní a občanské: Svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat. Dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky.

Očekávané výstupy:

Dítě a jeho tělo: Zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat potravu a

tekutiny, umět stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat se, obouvat se apod.). Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové

práce, práce na zahradě apod.).

Dítě a jeho psychika: Odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory. Uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je. Rozhodovat o svých činnostech. Ve známých a opakujících se situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city přizpůsobovat jim své chování. Uvědomovat si své možnosti a limity (své silné a slabé stránky). Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného. Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení. Učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumím).

Dítě a ten druhý: Navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonávat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho. Dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití doma, v MŠ, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla. Respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, rozdělit si úkol s jiným dítětem apod.

Dítě a svět: Všímat si změn a dění v nejbližším okolí. Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje, a že s těmito změnami je třeba v životě počítat), přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma i v MŠ.

Dítě a společnost: Uplatňovat v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i dětmi (pozdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.). Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich odlišné vlastnosti, schopnosti a dovednosti. Adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí s prostředí školy i jeho běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat

autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody.

Charakteristika 2. integrovaného bloku:

PODZIMNÍ ČAROVÁNÍ

Děti si všímají změn v podzimní přírodě. Zprvu pozorují houfující se ptáky chystající se na odlet do teplých krajin, následně to jsou dary podzimu, tedy plody – zeleniny, ovoce, keřů a stromů (šípky, jeřabiny, bezinky, kaštany, žaludy) a proměnu jejich listů, všímají si proměnlivosti počasí (vítr, déšť, výkyvy teplot) a babího léta, vypráví si, jak se lidé chystají na zimu a jak se na ni připravuje zvěř. V podzimním čase vysvětlíme si zvyk Halloweenu. Budeme si povídat o lidském těle, dětí se seznámí se zásadami prevence zdraví – jak se starat o své tělo, aby bylo zdravé, co se s námi děje, když jsme nemocní. Také si povíme o prevenci bezpečného chování a komunikaci s cizími lidmi, o situacích ohrožujících zdraví, život. Děti budou upevňovat návyk vhodného zimního oblečení.

Klíčové kompetence:

Kompetence k učení: Učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje. Při zadané práci dokončí, co započalo. Dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům. Klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje. Chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí. Poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo. Zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislost.

Kompetence k řešení problémů: Problémy řeší na základě zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, chápe, že vyhnutí se problému není řešení. Zpřesňuje početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti.

Komunikativní kompetence: Komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou; dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.).

Kompetence sociální a personální: Je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem. Při setkávání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně, nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout.

Kompetence činnostní a občanské: Chápe, že se může o tom, co dělá rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také zodpovídá. Ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit. Vnímá svou sounáležitost s přírodním a společenským prostředím. Dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské).

Očekávané výstupy:

Dítě a jeho tělo: Rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí, chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých. Mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.). Vědomě napodobit pohyb podle vzoru a přizpůsobit podle pokynu. O Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb s hudbou. Mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy. Pojmenovat části těla, některé orgány, zná jejich funkce, mít povědomí o těle a jeho vývoji (o narození, růstu těla a jeho proměnách), znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem, sportem.

Dítě a jeho psychika: Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité

(odhadovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet podstatné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi). Chápat základní číselné a matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využít (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do 6, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, méně, stejně, první, poslední apod.). Rozlišovat některé obrázkové symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení nebezpečí apod.). Sledovat očima zleva doprava. Být citlivé ve vztahu k živým bytostem, přírodě i k věcem. Zorganizovat hru. Vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci "ne" v situacích, které to vyžadují (v ohrožujících, nebezpečných či neznámých), odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných aktivitách apod.

Dítě a ten druhý: Bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod. Chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, lidmi, v případě potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě).

Dítě a svět: Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje a že s těmito změnami je třeba v životě počítat), přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole. Všímat si změn a dění v nejbližším okolí. Vnímat, že svět má svůj řád. Všímat si změn a dění v nejbližším okolí, porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje, a že s těmito změnami je třeba v životě počítat), přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma i v MŠ.

Dítě a společnost: Uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat neočekávaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých, odmítat společensky nežádoucí chování (např. lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost, agresivitu), chránit se před ním a v rámci svých možností se bránit jeho důsledkům (vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se takto chovají).

Charakteristika 3. integrovaného bloku:

VÁNOČNÍ RADOVÁNKY

V končícím období podzimu a začínající zimy se zaměříme na další podzimní svátky, posvícení, příjezd sv. Martina, na advent a Vánoce. V období příprav na advent, se budeme těšit na příchod Mikuláše a čerta s andělem, a na kouzelný vánoční čas plný očekávání. Vysvětlíme si, co jednotlivé svátky znamenají, proč a jak se slaví. Připravíme se na příchod Mikuláše a čerta s andělem, naučíme se o nich básničky. Budeme si zpívat vánoční koledy, tvořit vánoční ozdoby a dekorace. Společně si upečeme vánoční perníčky. Seznámíme se se zvykem vánočního stromu a obdarovávání. Těšení na Vánoce si zpestříme společným seznamováním s příběhem Vánoc. Vysvětlíme si, jak lidé oslavují konec starého roku a příchod nového roku, co je to Silvestr. Vánoční období zakončíme v prvním lednovém týdnu příchodem Tří králů. Celé období budeme prožívat všemi smysly, budeme vyjadřovat své emoce a pozorovat emoce ostatních a také se budeme učit na ně reagovat.

Klíčové kompetence

Kompetence k učení: Aktivně si všímá, co se kolem něho děje, klade otázky a hledá na ně odpovědi, chce porozumět věcem, dějům a jevům, které kolem sebe vidí. Poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo. Má elementární poznatky o světě lidí; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije.

Kompetence k řešení problémů: Řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti, využívat fantazii a představivost. Všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí, přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něho pozitivní odezva na aktivní zájem.

Komunikativní kompetence: Dokáže s vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.). Ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi.

Sociální a personální kompetence: Dokáže se podřídit při společných činnostech. Rozpozná nehodné chování, dětským způsobem projevuje ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost. Napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí.

Činnostní a občanské kompetence: Chápe, že zájmem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem, že lhostejnost, nevšímavost a nízká aktivita mají nepříznivé důsledky.

Očekávané výstupy:

Dítě a jeho tělo: Zachovávat správné držení těla. Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru. Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem. Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, nástroji a materiály. Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony.

Dítě a jeho psychika: Porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách). Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno. Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, ve vhodně zformulovaných větách. Domluvit se slovy. Porozumět slyšenému. Sledovat a vyprávět příběh, pohádku. Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů. Naučit se nazpaměť krátké texty, záměrně si zapamatovat a vybavit. Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení.

Dítě a ten druhý: Spolupracovat s ostatními. Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, učit se přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou. Respektovat potřeby jiného dítěte. Chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný, že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené.

Dítě a společnost: Začlenit se do třídy a zařadit mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti. Utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat

Dítě a svět: Mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte. Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se jim.

Charakteristika 4. integrovaného bloku:

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ

Tento integrovaný blok se zaměřuje na období zimy, pozorování zimní přírody, zkoušení zimních sportů (sáňkování, bobování) i vyprávěním o dalších zimních sportech (lyžování, bruslení, snowboardování). V případě sněhové nadílky si užijeme hrátky se sněhem a budeme zjišťovat jeho vlastnosti i vlastnosti ledu a jejich proměny v teple. Děti se budou seznamovat s životem v zimní přírodě, budeme pozorovat ptáky, které budeme krmit. Společně se budeme chystat na masopust, připravíme si karnevalové masky, uspořádáme ve školce karneval, který si užijeme. Zkusíme si roli muzikantů (hrát na hudební nástroje), zpěváka, sportovce, opraváře, ale i jiná povolání, abychom zjistili, že všechna jsou pro život lidí stejně důležitá.

Klíčové kompetence:

Kompetence k učení: Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů. Uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení. Učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům.

Kompetence komunikativní: Průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím. Ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog.

Kompetence k řešení problémů: Řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost.

Kompetence sociální a personální: Uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky. Dokáže se ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy. Chová se při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout.

Kompetence činnostní a občanské: Dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky. Má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých. Uvědomuje svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu.

Očekávané výstupy:

Dítě a jeho tělo: Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky; zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládnout překážky).

Dítě a jeho psychika: Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, ve vhodně zformulovaných větách. Vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího). Záměrně se soustředit a udržet pozornost. Přemýšlet, uvažovat, a své myšlenky i úvahy vyjádřit. Orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase. Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného.

Dítě a ten druhý: Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem. Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, učit se přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou.

Dítě a společnost: Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti. Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných činností, dovedností a technik.

Dítě a svět: Osvojit se elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi. Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný. Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se jim.

Charakteristika 5. integrovaného bloku

JARNÍ PROBOUZENÍ

Období, ve kterém se probouzí příroda, rodí se nový život. Děti se budou seznamovat s domácími zvířaty, jejich mláďaty a budou poznávat jarní rostliny, jejich názvy, barvy, vůně. Řekneme si, na které planetě žijeme, o podmínkách života na ni, jejich důležitostí a možností znečištění, naučí se rozpoznat odpad a vědět, jak ho třídit. Také se děti okrajově seznámí s prehistorii Země - dinosaury. Připravíme se na jarní svátek Velikonoce, který společně prožijeme; připomeneme si zvyk vynášení Morany jako symbolu příchodu jara, nového života. Děti si také užijí aprílový den. Tradičně si s dětmi budeme připomínat svátek knihy, budou se seznamovat s klasickými dětskými knihami a pohádkami, jejich autory a ilustrátory, navštívíme knihovnu. Období zápisu do prvních tříd strávíme vyprávěním o škole, praktickými ukázkami školních pomůcek. Konec dubna bude určený k seznámení s tradicí stavby májky a pohanskému zvyku pálení čarodějnic.

Klíčové kompetence:

Kompetence k učení: Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů. Rozvíjí své schopnosti a dovednosti potřebné k efektivnímu učení. Uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení. Učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům. Chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo.

Kompetence komunikativní: Komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou. Ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní.

Kompetence sociální a personální: Spolupracuje a podílí se na činnostech. Napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí.

Kompetence činnostní a občanské: Zaujímá odpovědný vztah k práci a učení. Dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky. Zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění, chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky.

Očekávané výstupy:

Dítě a jeho tělo: Zvládnout základní pohybové dovednosti; užívat různé náčiní. Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí. Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku. Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony.

Dítě a jeho psychika: Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno; naučit se nazpaměť krátké texty; řešit úkoly, myslet kreativně; postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí; spolupráce. Domluvit se slovy; porozumět slyšenému; sledovat a vyprávět příběh, pohádku. Vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího). Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických). Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a dle potřeby je využívat. Chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy. Podílet se na organizaci hry a činnosti. Těšit se z hezkých a příjemných zážitků, přírodních a kulturních krás i setkávání se s uměním.

Dítě a ten druhý: Navazovat kontakty s dospělým – respektovat dospělého. Odmítnout komunikaci, která je dítěti nepříjemná.

Dítě a společnost: Utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat. Pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svoji roli, podle které je třeba se chovat.

Dítě a svět: Mít povědomí o širším přírodním prostředí v rozsahu praktických zkušeností a ukázek; mít poznatky o živé přírodě a přírodních jevech. Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný. Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se jim.

Charakteristika 6. integrovaného bloku

MOJE MÍSTO NA SVĚTĚ

Období, ve kterém se slaví svátek matek, den otců, den rodin a den dětí. Budeme si vyprávět o svých rodinách, čím jsou pro nás důležité a jak moc se máme doma rádi. Přichystáme se na besídku pro rodiče. Děti se těší na léto a na dobu prázdnin a dovolených, na společné chvíle odpočinku v rodinném kruhu, o cestování a výletech. Připomeneme si pravidla o dopravě a bezpečnosti na silnici, čím můžeme cestovat na dovolenou, výlety; jaké rozdíly jsou při cestování jednotlivými dopravními prostředky. Budeme si vyprávět, kam můžeme cestovat, kde je naše země (vlast), místo, kde žijeme (město x vesnice). S dětmi budeme také hovořit o tom, kdo by jim mohl být nebezpečný a mohl jim ublížit, a jak se mohou před takovou osobou bránit. Budeme si vyprávět, jak se chránit před slunečními paprsky, jak se chránit před hmyzem apod. V červnu proběhne slavnostní loučení budoucích školáků s mateřskou školou.

Klíčové kompetence:

Kompetence k učení: Má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije. Uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení. Aktivně si všímá, co se kolem něho děje.

Kompetence k řešení problémů: Všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem. Užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích.

Komunikativní kompetence: Průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím. Dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.). Dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.).

Kompetence sociální a personální: Dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost. Napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí.

Kompetence činnostní a občanské: Zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje. Je otevřené aktuálnímu dění. Chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita nají svoje nepříznivé důsledky. Spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat, uvědomuje si svá práva i práva druhých. Chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské).

Očekávané výstupy:

Dítě a jeho tělo: Zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, v písku). Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.). Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.).

Dítě a jeho psychika: Porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách). Formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat. Učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí). Popsat situaci (skutečnou, podle obrázku). Naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit. Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ní, učit se hodnotit svoje osobní pokroky. Uvědomovat si příjemné i nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí). Prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit se ovládat své afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu apod.).

Dítě a ten druhý: Chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.), že odlišnosti jsou přirozené. Spolupracovat s ostatními. Vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním.

Dítě a společnost: Dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair. Zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi apod. Vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení a

hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo).

Dítě a svět: Osvojit si elementární poznatky o okolím prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi. Mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických

zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte.

Charakteristika 7. integrovaného bloku

HŘEJ SLUNÍČKO, HŘEJ

S dětmi si připomeneme, co se za celý rok naučily, jak se zpočátku ve škole cítily, které výlety absolvovaly. Vzpomeneme si na Mikulášskou besídku, rozdávání dárečků pod vánočním stromkem, oslavy velikonočních svátků. Prohlédneme si fotografie z různých společných akcí. Povídáme si o nadcházejících prázdninách, co vše můžeme dělat v létě, ale i o nebezpečí, většinu výuky trávíme venku v přírodě a užíváme si sluníčka, otužujeme se vodou. Po prázdninách sdílíme naše zážitky z prázdnin.

Klíčové kompetence:

Kompetence k učení: Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí. Má poznatky o životě, o jeho rozmanitostech a proměnách. Získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení.

Kompetence k řešení problémů:

Komunikativní kompetence: V běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu, chápe, že komunikativní a vstřícné chování je výhodou. Ovládá řeč, mluví ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky.

Kompetence sociální a personální: Vnímá nespravedlnost, projevuje citlivost, při komunikaci s cizími lidmi je obezřetné. S ostatními dětmi se umí domluvit a spolupracovat.

Kompetence činnostní a občanské: Odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem. Dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské).

Očekávané výstupy:

Dítě a jeho tělo: Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru. Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku. Zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky. Mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí. Chovat se obezřetně při setkání s cizími a neznámými osobami.

Dítě a jeho psychika: Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité. Záměrně se soustředit a udržet pozornost. Uvědomovat si svoje možnosti a limity. Vyjádřit svůj souhlas, umět říci ne v konkrétní situaci. Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky. Zachytit a vyjádřit své prožitky.

Dítě a ten druhý: Chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný, že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené. Odmítnout komunikaci, která je dítěti nepříjemná.

Dítě a společnost: Hodnotit svoje zážitky. Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi.

Dítě a svět: Mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte. Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat.

· Evaluace

 • Evaluace podmínek vzdělávání

Cílem evaluace v této oblasti je vyhodnocení podmínek školy ve vztahu k naplňování cílů a podmínek RVP PV.

 • Evaluace personálních podmínek

Cíl: zhodnotit personální podmínky ve vztahu k naplnění cílů RVP PV

Kritéria evaluace:

- kvalifikace pedagogů – úsilí o doplnění plné kvalifikace

- dostatečné překrývání učitelek

- další vzdělávání pedagogických pracovníků, jeho plánovitost

- stabilita personálního obsazení

- normativní počet provozních pracovníků

- vytváření podmínek pro plný výkon a spokojenost pracovníků

Časový rozvrh: 1x ročně

Forma: pedagogické a provozní porady

Zodpovídá: ředitelka

 • Evaluace materiálních podmínek

Cíl: zhodnotit materiální podmínky školy ve vztahu k naplňování záměrů ŠVP

Kritéria evaluace:

- budova MŠ a její technický stav

- vybavení nábytkem

- kuchyň a školní jídelna (soulad s legislativou)

- vybavení MŠ pomůckami a hračkami, odpovídající věkovým skupinám

- zahrada, zahradní vybavení

- upravení a čistota pracoviště

- inovace materiálního vybavení

Časový rozvrh: 1x ročně

Forma: záznamy z provozních a pedagogických porad, záznamy z kontrol (revize, OHS)

Zodpovídají: všechny pracovnice podle svého pracovního zařazení

 • Evaluace ekonomických podmínek

Cíl: - zhodnocení ekonomické oblasti školy

Kritéria evaluace:

- sledování čerpání mzdových nákladů

- rozbor hospodaření – pololetní účetní uzávěrka, roční účetní uzávěrka

- rozbor čerpání příspěvku obce

- účelnost a efektivnost hospodaření

Časový rozvrh: přehledy čerpání – 4x ročně

- průběžně

Forma: tabulky, zprávy, rozbory, konzultace

Zodpovídá: ředitelka, administrativní pracovnice – dle kompetencí

 • Evaluace průběhu vzdělávání

Evaluace bude zaměřena na hodnocení vlastního vzdělávacího procesu, použitých metod a forem práce, uplatňování nových poznatků a zkušeností, naplňování cílů a záměrů ŠVP a jeho soulad s RVP PV.

 • Evaluace metod, postupů a forem práce uplatněných ve vzdělávacím procesu

Cíl: zhodnocení vlastního průběhu vzdělávání z hlediska používaných metod a forem práce

Kritéria evaluace:

- seznamování s nejnovějšími poznatky v oblasti pedagogiky a psychologie

- vytváření předpokladů pro základní školství (předškoláci)

- zlepšování předpokladů pro základní školství (děti s odloženou školní docházkou)

Časový rozvrh: průběžně

Forma: - hospitace

- konzultace mezi pedagogy

- pedagogické rady

Zodpovídá: ředitelka

 • Osobní rozvoj pedagogických pracovníků

Cíl: uplatnění nových poznatků z DVPP ve vlastní práci

Kritéria evaluace:

- vlastní iniciativa při vyhledávání informací formou samostudia

- vlastní iniciativa k předávání zkušeností a nově získaných informací

Časový rozvrh: průběžně

Forma: - hospitace

- autoevaluace své činnosti – záznam (dotazník)

- pedagogická rada

Zodpovídá: učitelka, ředitelka

 • Evaluace oblasti spolupráce

Cílem evaluace této oblasti je vyhodnocení stanovených záměrů v ŠVP.

 • Spolupráce s rodinou

Cíl: úspěšnost zvolených forem spolupráce, naplnění záměrů stanovených ŠVP

Kritéria evaluace:

- vstřícnost vůči přáním a podnětům rodičů

- vzájemná informovanost o potřebách, problémech a specifikách dětí

- pokroky x problémy ve výchově

Časový rozvrh: 1x ročně

Forma: fotodokumentace, záznamy z akcí školy, rozhovory s rodiči, schůzky s rodiči, pedagogické rady a provozní porady, dotazníky

Zodpovídá: učitelka, ředitelka

 • Spolupráce se ZŠ, zřizovatelem, veřejností a organizacemi

Cíl: vyhodnocení účelnosti spolupráce, naplnění stanovených záměrů spolupráce

Kritéria evaluace:

- jak probíhala spolupráce se ZŠ

- sledování prospívání dětí, které přešly do ZŠ

- forma spolupráce a účelnost spolupráce se zřizovatelem

- předkládání návrhů na řešení závažnějších problémů zřizovateli

- projednávání koncepčních záměrů, podmínek činnosti školy a dalších záležitostí zřizovatelem

- jak probíhala spolupráce s ostatními subjekty a organizacemi

Časový rozvrh: 1x ročně

Forma: fotodokumentace, záznamy, vystoupení dětí pro veřejnost

Zodpovídá: ředitelka, učitelka

 • Evaluace výsledků vzdělávání

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň školních dokumentů s cíli RVP pro předškolní vzdělávání.

 • Evaluace témat jednotlivých integrovaných bloků

Cíl: naplnění stanovených záměrů v rámci zrealizovaných integrovaných bloků - Kritéria evaluace:

- prostor pro rozvoj osobnosti dítěte

- míra osvojování nových poznatků

- dostatečnost časové dotace

Časový rozvrh: vždy po ukončení činnosti v rámci integrovaného okruhu

Forma: záznam

konzultace mezi pedagogickými pracovnicemi

v případě potřeby zápis do přehledu o rozvoji dítěte

Zodpovídá: učitelka

 • Evaluace podtémat, projektů

Cíl: zhodnotit soulad projektů s integrovaným blokem

Kritéria evaluace:

- zhodnoceni naplnění záměrů jako celku

- opatření pro budoucnost

Časový rozvrh: po ukončení realizace týdenního (či delšího) projektu

Forma: konzultace mezi pedagogy, písemný záznam.

Zodpovídá: učitelky, ředitelka

 • Evaluace nadstandardních činností

Cíl: - zhodnocení nadstandardních činností ve vztahu k naplnění osobního rozvoje a pokroku dětí

Kritéria evaluace:

- účast dětí na těchto aktivitách

- dostatečnost x nedostatečnost nadstandardních činností v rámci MŠ

- pokroky dětí

Časový rozvrh: 2x ročně (konec pololetí)

Forma: - konzultace s rodiči

- zápis do záznamu o rozvoji dítěte

- konzultace v rámci pedagogické rady

Zodpovídá: učitelka, ředitelka

 • Evaluace IVP a PLPP

Cíl: zhodnocení pokroku dítěte s odloženou školní docházkou

Kritéria evaluace:

- jak se projevuje naše působení na dítě s OŠD

- výchovné působení v úzké spolupráci s rodinou

Časový rozvrh: dle potřeby, avšak nejméně 1x měsíčně

Forma: - záznam

- konzultace pedagogů

- konzultace s rodiči

- rady pedagogů

Zodpovídá: učitelka, ředitelka

 • Záznam o rozvoji dítěte

Cíl: přehled o rozvoji a vývojových pokrocích dítěte s portfoliem

Kritéria evaluace:

- pokroky dítěte v průběhu školního roku

- výchovné působení v úzké spolupráci s rodinou

Časový rozvrh: 2x ročně (leden, červen), u nově přijatých dětí (září, leden, červen)

Forma: - záznam do tiskopisu dle stanovených kritérií

- podle potřeby zapsat opatření, doporučení

- konzultace s rodiči (zapsat)

- konzultace učitelek

- pedagogické rady

Zodpovídá: učitelka, ředitelka

 • Evaluace řídící činnosti školy a personální práce

 • Evaluace profesního vzdělávání

Cíl: upevňování a zvyšování kvalifikace všech zaměstnanců s ohledem k jejich pracovnímu zařazení

Kritéria evaluace:

- dosažení předepsané kvalifikace zaměstnanců podle jejich pracovního zařazení

- udržování úrovně kvalifikace – účast na doškolování, seminářích, kurzech apod.

Časový rozvrh: 1x ročně

Forma: - zápisy ze seminářů

- provozní porady

Zodpovídá: ředitelka školy

 • Evaluace kvality práce

Cíl: hodnocení práce všech zaměstnanců školy

Kritéria evaluace:

- kvalita odvedené práce

- dodržování pracovní doby

- práce konaná nad rámec stanovených pracovních povinností

- aktivní přístup k plnění úkolu

Časový rozvrh: alespoň 2x ročně (prosinec-květen)

Forma: - sledování plnění kritérií jako podkladu výplaty osobního příplatku zaměstnance

- sebehodnocení zaměstnanců formou dotazníku

Zodpovídá: ředitelka

12. Zdroje

Podklady pro zpracování ŠVP:

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, č. j.MSMT-44476/2020-6)

Konkretizované očekávané výstupy, č. j. MSMT-9482/2012-22

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, č. j. MSMT-9482/2012-22

ŠVP PV, č. j.: 23/21

Vlastní hodnocení školy 2022/2023

Hodnocení výsledků předškolního vzdělávání, 2022/2023