Školní vzdělávací program 

                                                  pro předškolní vzdělávání


Mateřská škola Sedliště, okres Svitavy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

pro předškolní vzdělávání


"CESTA ZA DOBRODRUŽSTVÍM"

aneb

"POJĎME SPOLU POZNAT SVĚT"

Motto:

"Veškeré učení má být pro děti hrou a sportem"

(John Locke)

Platnost a účinnost ŠVP: od 1. 9. 2022

Obsah

Identifikační údaje o škole 

Charakteristika školy 

Hlavní cíle školního vzdělávacího programu  

Podmínky vzdělávání 

    Věcné podmínky

    Životospráva 

    Psychosociální podmínky

    Personální podmínky

    Řízení mateřské školy 

    Spoluúčast rodičů a spolupráce školy s ostatními subjekty

Organizace vzdělávání 

   Zápis a přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

   Ukončení docházky 

   Přerušení a omezení provozu mateřské školy 

   Povinné předškolní vzdělávání včetně omlouvání dětí 

   Režim dne 

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

    Pojetí vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními 

    Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními v mateřské škole

    Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními 

   Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka 

Vzdělávání dětí nadaných 

Zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let 

Charakteristika vzdělávacího programu

     Filosofie školy

     Vzdělávací cíle a záměry 

     Třídní pravidla

Vzdělávací obsah

     Vzdělávací oblasti 

     Charakteristika integrovaných bloků 

     Projekt Naše krásná, modrá, živá planeta 

Evaluace

     Evaluace podmínek vzdělávání 

     Evaluace personálních podmínek 

     Evaluace materiálních podmínek 

     Evaluace ekonomických podmínek 

     Evaluace průběhu vzdělávání 

     Evaluace metod, postupů a forem práce uplatněných ve vzdělávacím procesu 

     Osobní rozvoj pedagogických pracovníků 

     Evaluace oblasti spolupráce 

     Spolupráce s rodinou 

     Spolupráce se ZŠ, zřizovatelem, veřejností a organizacemi 

     Evaluace výsledků vzdělávání 

     Evaluace témat jednotlivých integrovaných bloků 

     Evaluace pod témat, projektů 

     Evaluace nadstandardních činností 

     Evaluace IVP a PLPP 

     Záznam o rozvoji dítěte 

     Evaluace řídící činnosti školy a personální práce 

          Evaluace profesního vzdělávání 

          Evaluace kvality práce 

· Identifikační údaje o škole

Název: Mateřská škola Sedliště, okres Svitavy

Adresa: Sedliště 35

570 01 Litomyšl

Telefon: 704 337 155

E-mail: ms.sedliste@gmail.cz

Webové stránky: www.skolka-sedliste.cz

Zřizovatel: Obec Sedliště

Ředitelka MŠ: Kateřina Šraitrová, DiS.

MŠ Sedliště je samostatný právní subjekt

ŠVP byl projednán a schválen na pedagogické poradě dne 29. 8. 2022

Zpracovatelé ŠVP: ředitelka a pedagogické pracovnice MŠ

· Charakteristika školy

Jednotřídní mateřská škola je umístěna na okraji obce Sedliště. Původně budova mateřské školy sloužila rovněž základní škole. Po jejím zrušení v roce 1972 dostala MŠ k dispozici celou jednopatrovou budovu. Vzhledem k tomu, že MŠ je jednotřídní, jsou prostory dostatečné. V přízemí se nachází šatna dětí, kuchyň a školní jídelna. V 1. poschodí jsou umístěny prostorné herny. Část jedné herny slouží jako ředitelna.

Kapacita mateřské školy je 28 žáků a je v ní zaměstnáno celkem 5 zaměstnanců.

Vedle školy se nachází zahrada, která je často využívána. Je dostatečně velká pro spontánní hry i řízené činnosti.

Naše mateřská škola se nachází v malé obci, proto máme velmi blízko k přírodě. Této výhody využíváme při aktivitách, které podporují environmentální výchovu.

Do MŠ Sedliště chodí děti nejen ze Sedlišť, ale dojíždí i z nedalekých Bohuňovic, které jsou zároveň spádovou obcí a okolních obcí (Litomyšl, Nedošín, Kornice, Strakov).

Protože se mateřská škola nachází v budově z roku 1826, je naší snahou její prostory postupně rekonstruovat.

· Hlavní cíle školního vzdělávacího programu

Hlavním cílem vzdělávacího programu je spokojené, samostatné, aktivní a sebevědomé dítě, které se umí samostatně rozhodovat, umí vyjadřovat a prosazovat svoje názory a pocity.

Snažíme se podporovat duševní pohodu dětí, rozvíjet jejich intelekt, řeč, poznávací procesy a funkce, city, vůli, kamarádské vztahy - cestou přirozené výchovy a vzdělávání na základě interakce s okolím a svou vlastní prožitou zkušeností, se zaměřením na rozvoj smyslů.

1. Učíme děti vnímat svět kolem sebe, dění v tomto světě, utvořit základy pro odpovědný postoj dítěte ke společenskému a přírodnímu prostředí (EVVO).

2. Zlepšovat tělesnou zdatnost, podporovat rozvoj pohybových dovedností, učit sebeobslužným dovednostem, vést děti ke zdravému životnímu stylu.

3. Podporovat rozvoj sociálně-kulturních postojů, návyků a dovedností dítěte, učit je přijímat společenské, morální a estetické hodnoty.

4. Rozvíjet a prohlubovat spoluúčast s rodiči v individuální spolupráci, nabídkou společných akcí, poradenským servisem, vzájemnou komunikací.

5. Podporovat sebereflexi všech, kteří ovlivňují práci s dětmi.

6. Dbát o efektivní řízení školy.

· Podmínky vzdělávání

 • Věcné podmínky

Mateřská škola má prostory, vyhovující danému účelu. Součástí školy je i vlastní školní jídelna.

Naše jednotřídní škola má k dispozici dvě herny. Jedna primárně slouží k denním činnostem, a je vybavena vhodným nábytkem a policovými skříňkami, které umožňují dětem samostatnou volbu hraček. Jsou v ní umístěny hrací koutky tak, aby děti měly dostatečný prostor a soukromí pro námětové hry. Pro pohybovou činnost je také využívána druhá herna, kde je také zázemí pro ředitelnu. V koutku na chodbě je umístěno tělovýchovné náčiní a nářadí, aby bylo lehce dostupné dětem.

Hračky a hry jsou průběžně obměňovány a doplňovány - v závislosti na finančních možnostech školy.

Prostory mateřské školy zajišťují bezpečné prostředí, stejně jako oplocená zahrada, přiléhající k budově. Na zahrada MŠ v současnosti probíhají stavební práce pod správou obce. Po ukončení prací bude postupně vybavena hracími a tělovýchovnými prvky, přírodními záhony a prvky zaměřenými na enviromentální výchovu.

Zrekonstruovaná byla podlaha na chodbách v 1. a 2. podlaží MŠ a částečně elektroinstalace na chodbách a v zázemí ředitelky. Do kuchyně byla zakoupena myčka nádobí, nové nádobí a drobné elektrické přístroje. V roce 2013 bylo částečně zrekonstruované hygienické zařízení pro děti tak, aby splňovalo hygienické normy - by navýšen počet umyvadel a pro chlapce pisoár, byly zakoupeny nové věšáky na ručníky. Jednotlivé záchodky pro děti jsou oddělené přepážkami, což zajišťuje alespoň částečnou intimitu. V prostoru primární herny je linoleum a kusový koberec, v druhé herně je položen koberec.

V roce 2014 byla vyměněna okna na chodbách, sociálním zařízení, v jídelně a v kuchyni.

Z rozpočtu zřizovatele byla v roce 2016 obnovena fasáda budovy MŠ a vybudován nový chodník před MŠ. V tomtéž roce byl zakoupen nábytek pro zázemí ředitelny.

V roce 2017 byl vyměněna všechna zářivková svítidla v herně. Do kuchyně byly zakoupeny nové nerezové hrnce.

V roce 2018 byl pořízen nový nábytek do třídy a vznikly tak jednotlivé kouty pro hry dětí. Zakoupena byla nová kuchyňka a nové stolečky do třídy. Do kuchyně byl pořízen nový sporák a výkonný robot. Jídelna byla vybavena novými talíři a příbory. Zakoupeny byly nové, lehké, hygienické, antialergické přikrývky a nové ložní prádlo do ložnice. Nově byly provedeny nátěry vnitřních dveří a došlo k výměně vchodových dveří do kotelny - zadní vchod do budovy.

V roce 2019 získala MŠ v rámci projektu Města Litomyšl CVP a MAP aktivační kruh a trenažér jízdy na kole. Zakoupen byl nový stojan na matrace a matrace na odpočinek starších dětí a byl vytvořen kout na chodbě pro uložení sportovních potřeb.

Do jídelny a herny byly pořízeny nové nerezové stolky na svačiny. Na zahradu byly zakoupeny nové sedací soupravy pro 20 dětí.

V roce 2021 byly zakoupeny nové botníky, tiskárna, skartovačka. V roce 2022 se do jídelny zakoupily nové stoly a židle pro děti, stůl pro personál. Pro odpočinek dětí se zakoupily nové polštáře, matrace, úložné prostory na matrace. Byl zakoupena na míru navržena skříňka, která slouží na pitný režim dětí. Dále byly zlepšeny podmínky zázemí pedagogů v herně - zakoupen nový stůl, židle, police, nástěnky.

Dětem byly zakoupeny odrážedla, přilby, nové hračky, didaktické pomůcky, pomůcky rozvíjející postřeh, obratnost, rychlost.

Darem MŠ získala interaktivní tabuli.

Záměr do budoucnosti v závislosti na rozpočtu a finančních podmínkách:

 • další dovybavení MŠ sportovním náčiním a nářadím (např. švédská bedna, žebřiny, dětská odrážedla apod.)
 • doplnění didaktických pomůcek a hraček, zejména podporující informatické myšlení
 • doplnění hraček a pomůcek na písek a zahradu, ve spolupráci se zřizovatelem doplnění hracích a sportovních prvků na zahradě (v závislosti na stavební činnosti na části pozemku u MŠ)
 • pořízení zatemňovacích závěsů do herny, kde děti odpočívají, pořízení nového vybavení šatny dětí

Mezi mateřskou školou a obcí Sedliště je podepsána dohoda o spolupráci. Dohoda stanoví mimo jiné, možnost využití sálu obecního úřadu pro konání různých kulturních akcí a setkání s rodiči a pro tělovýchovné činnosti dětí.

 • Životospráva

V MŠ Sedliště je dětem poskytována strava s požadavky na plnohodnotnou stravu s důrazem na podávání čerstvé zeleniny a ovoce po celý rok, domácího jogurtu, na snížení tuku, cukru. Dbáme na dodržování technologie přípravy pokrmů a nápojů. Děti mají k dispozici čaj nebo jiný nápoj a vodu pro dodržení pitného režimu, který je samoobslužný. Pití si mohou nalévat samy. Nápoje mají dispozici nejen při pobytu v MŠ, ale i při hrách na zahradě MŠ. Mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné časové intervaly, děti mají v podobě mezi svačinky k dispozici ovoce či zeleninu. Děti do jídla zásadně nenutíme.

Každý den je zařazován pobyt dětí venku. Mnohé činnosti je v případě příznivých povětrnostních podmínek možné uskutečňovat v přírodě, ke které máme blízko.

Dětem se snažíme poskytovat dostatek prostoru pro volný pohyb a spontánní činnosti.

V průběhu dne je respektována individuální potřeba odpočinku dětí. Děti nenutíme k spánku na lůžku. Dětem, které nespí, jsou nabízeny jiné klidové aktivity, při kterých mohou pobývat v herně.

Učitelky samotné se chovají tak, aby byly dětem vzorem v zásadách zdravého životního stylu.

 • Psychosociální podmínky

Snahou všech pracovníků školy je, aby děti byly maximálně spokojené a šťastné, aby se vždy do naší školy rády a s nadšením vracely.

Dítě se musí cítit v prostředí mateřské školy bezpečně a jistě, nesmí být zatěžováno, stresováno spěchem a chvatem. Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich nesmí být zvýhodňováno nebo naopak znevýhodňováno. Děti jsou vedeny k samostatnému rozhodování, je vyloučena jakákoli manipulace s nimi, zbytečné organizování a nezdravé soutěžení. Mateřská škola musí být pro dítě kamarádským společenstvím.

V MŠ Sedliště je stanoven takový denní řád, který je možné pružně přizpůsobovat v průběhu dne potřebám dětí a vzniklé aktuální situaci.

Rodiče mají možnost přivádět děti podle svých potřeb, nejpozději však do 8.30 hodin, aby nebyly narušeny výchovně vzdělávací činnosti. (s výjimkou dětí, které plní povinnou předškolní docházku).

Nově příchozím dětem umožňujeme zpočátku pobyt s jedním z rodičů pro lepší adaptaci na nové prostředí.

Všichni zaměstnanci školy jsou povinni vytvářet dětem takové prostředí, ve kterém se budou cítit dobře a bezpečně. Stresující faktory do naší mateřské školy nepatří.

Všechny děti mají stejná práva, ale také stejné povinnosti. V žádném případě nesmí být některé z dětí zvýhodňováno na úkor ostatních. Zaměstnanci školy jednají se všemi dětmi stejně, zachovávají vlídný, upřímný a pozitivní vztah. Pedagogové s dětmi komunikují nenásilnou formou, navozují vztah spolupráce a důvěry.

U dětí posilujeme sebevědomí a sebedůvěru ve své schopnosti. Převažuje pochvala a kladné hodnocení nad kritikou. Učíme děti pracovat samostatně, nacházet své vlastní postupy v řešení úkolů, ale vedeme je také ke spolupráci se skupinou. Rozvíjíme vzájemnou toleranci, ohleduplnost a zdvořilost, vedeme děti k pomoci druhým.

Na začátku každého školního roku společně s dětmi stanovujeme pravidla chování v naší škole a za přispění dětí trváme na jejich dodržování. Pravidla máme vyvěšena a v případě závažných porušení je opakujeme.

 • Personální podmínky

V mateřské škole Sedliště pracuje celkem 5 zaměstnanců- 3 učitelky, kuchařka a uklízečka. Dále je obsazena pozice asistenta pedagoga a školního asistenta. Tyto pozice doplňují úvazky oběma učitelkám. Učitelky mají předepsanou odbornou kvalifikaci.

Od září 2022 byla přijata nová učitelka, která bude zajišťovat alespoň částečně překrývání učitelek. Pracovní smlouva této učitelky je zatím na dobu určitou. Tato učitelka působí v naší mateřské škole zároveň jako asistentka pedagoga na 0,5 úvazku jako podpůrné opatření pro dítě se SVP ve spolupráci s PPP.

Rozpis pracovní doby přímé výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovnic:

Pracovní doba pedagogických pracovníků (Nařízení vlády č.75/2005Sb. - týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti).

Snažíme se o rozvržení doby pedagogických pracovnic tak, aby souběžně působily při řízených, nebo náročnějších situacích vždy dvě pedagogické pracovnice.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Ředitelka školy vytváří podmínky pro další systematické vzdělávání pracovnic, které absolvují semináře a školení v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Rozšiřují si tak svoji odbornost. S obsahem absolvovaného semináře daná pracovnice seznamuje ostatní na pravidelných poradách.

Bohužel, chybí dobré podmínky pro zajištění optimálního chodu provozu MŠ v době jejich nepřítomnosti - finančních prostředky pro proplácení nad úvazkových hodin vzniklých z důvodů zástupu za chybějící kolegyni jsou omezené.

 • Řízení mateřské školy

Každodenní vzájemná komunikace, předávání si informací, zkušeností je základem úspěšné práce naší mateřské školy. Všichni pracovníci samostatně a bez obav vyjadřují své názory, které ostatní otevřeně přijímají. Pracujeme v klimatu vzájemné důvěry a tolerance. Podmínkou úspěšného řízení mateřské školy je pro nás mít vytvořen funkční informační systém. Všichni pracovníci se setkávají pravidelně každý měsíc na poradách. Dílčí nedostatky se řeší na operativních poradách.

Velký důraz je kladen na týmovou práci, vzájemnou spolupráci, komunikaci v týmu i individuální pracovní pohovory.

Prostředky realizace: - osobní kontakt - provozní a pedagogické porady, vzájemné hospitace, setkávání všech pracovníků ve volném čase, elektronická pošta, telefonické hovory.

Ředitelka školy:

1) Zpracovává pracovní náplně všech zaměstnanců.

2) Podle plánu kontrolní činnosti vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, včetně sebereflexe, pozitivně hodnotí jednotlivé dílčí úspěchy a tím motivuje ke kvalitě vykonávané práce, včetně ocenění prokazatelně výkonných zaměstnanců. Důraz je kladen na nutnost inovací ve výchovně vzdělávacím procesu, odbourávání zavedených stereotypů, probuzení aktivity a plného nasazení zaměstnanců, uplatňování nových metod a forem přístupu k dítěti.

3) Vytváří prostor pro spoluúčast při řízení pro všechny zaměstnance, názor a myšlenka každého zaměstnance je přijímána, všichni mají spolu rozhodující hlas, všichni se podílejí na dění v mateřské škole. Podporuje a motivuje všechny zaměstnance k týmové práci, k vyjasnění záměrů, cílů a možností, jak se jim přibližovat, na jakých principech do budoucna stavět, aby byly postupně nastaveny předpoklady k úspěšnému rozvoji školy.

 • Spoluúčast rodičů a spolupráce školy s ostatními subjekty

Spoluúčast rodičů a spolupráce s ostatními subjekty, je pro naší mateřskou školu nepostradatelná. Má význam při zajišťování podmínek vzdělávání, organizaci a navazování vztahů, zpětné vazby, ale i finančního zajištění MŠ. Vzájemná spolupráce také pomáhá naší mateřské škole při prezentaci na veřejnosti, a tím vytvářet zájem o naši školu.

Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole. Usilujeme o to, aby mezi pedagogy a rodiči vznikl vztah na principu partnerství a založený na důvěře.

Pedagogové chrání soukromí rodin a zachovávají diskrétnost jim svěřených informací.

Rodiče jsou pravidelně informováni o dění v MŠ. Je jim nabízena možnost zúčastnit se programů v MŠ, z nichž mnohé jsou založeny právě na jejich spolupráci.

Pedagogické pracovnice informují rodiče o prospívání jejich dítěte, o jeho individuálních pokrocích. Společně řeší případné problémy. Učitelky jednají s rodiči taktně, nezasahují do života a soukromí rodin.

Rodičům nabízíme možnost výchovného poradenství, v případě závažnějších problémů zajistíme kontakt na dalšího odborníka z oblasti předškolního vzdělávání či péče o děti.

Spolupráce s ostatními subjekty:

 • Obec Sedliště (zřizovatel) - při zajištění financování MŠ, při plánování rozpočtu, možnost využívání obecního sálu, plánování společenských akcí (besídky apod.)
 • Obec Bohuňovice - spádová obec
 • Základní školy v Litomyšli - návštěva učitelek MŠ v 1 tř. ZŠ - zjišťování adaptace našich dětí na školu, návštěva předškoláků před vstupem do ZŠ
 • Ostatní mateřské školy v regionu - spoluúčast na akcích, vzájemné návštěvy dětí MŠ
 • ZUŠ - návštěva koncertů, vystoupení
 • SVČ Litomyšl - zapojení do soutěží a akcí pořádaných SVČ
 • Městská knihovna Litomyšl - besedy a akce pro děti
 • Podle potřeby spolupráce s odborníky: pediatři z obvodu bydliště dětí, sociální pracovníci OSPOD MěÚ Litomyšl, ŠPZ (PPP, SPC), Logopedická poradna
 • Policie ČR a Městská policie Litomyšl - exkurze
 • ZOD Sedliště - exkurze
 • Městský bazén v Litomyšli

· Organizace vzdělávání

 • Zápis a přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

O přijetí dítěte do předškolního zařízení rozhoduje ředitelka školy za podmínek stanovených v § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a při přijímání postupuje podle správního řádu (§ 165 odst. 2 písm. b) školského zákona) a kritérií, která stanovila.

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v termínu daném školským zákonem v období od 2. 5. do 16. 5. Zákonní zástupci jsou o termínu vyrozuměni formou propagačních materiálů, na webových stránkách školy v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být do MŠ přijímány i v průběhu školního roku.

Žádost o přijetí dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole nebo stáhnout z webových stránek na adrese: www.skolka-sedliste.cz. O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ jsou zákonní zástupci informováni ve správním řízení.

 • Ukončení docházky

Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte, jestliže:

 • Zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.
 • Dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny.
 • Zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy (nedodržuje školní řád).
 • Ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení.
 • Ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné
 • Přerušení a omezení provozu mateřské školy

Provoz mateřské školy bude omezen v měsíci červenci a srpnu. Rozsah omezení nebo přerušení provozu MŠ oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí písemně předem.

Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než v měsíci červenci a srpnu. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Další příčinou pro uzavření či omezení provozu je považováno zabránění šíření infekčních chorob nebo jiných protiepidemiologických opatřeních. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 • Povinné předškolní vzdělávání včetně omlouvání dětí

Předškolní vzdělávání je povinné pro dítě, které do začátku školního roku dovrší pěti let, je poskytováno bezplatně, a to i pro děti s odloženou školní docházkou.

Povinné předškolní vzdělávání má formu, pokud se zákonní zástupci s ředitelkou mateřské školy nedohodli na jiném způsobu, pravidelné denní docházky v pracovních dnech, 4 souvislé hodiny denně. Ředitelka školy stanovuje začátek povinné doby od 8:00 hodin. Každá nepřítomnost dítěte nebo pozdní příchod musí být řádně omluvena do omluvného listu dítěte.

 • Režim dne

Režim dne je přizpůsoben podmínkám mateřské školy, respektuje dobu příchodů a odchodů dětí, jejich věkové zvláštnosti, potřeby a náročnost prováděných činností. Je volný, pevně je stanovena pouze doba stravování. Stanovený základní denní režim je pružný - může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu a v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek a podobných akcí.

Provoz mateřské školy Sedliště je od 6,45 do 15,45 hodin.

Snažíme se zejména o to, aby při řízených, nebo náročnějších situacích byly přítomny ve třídě vždy dvě pedagogické pracovnice.

· Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrná opatření realizuje mateřská škola. Člení se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti do pěti stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně zajišťuje škola i bez doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ). Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ.

 • Pojetí vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními

Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné. Jsou přizpůsobovány tak, aby maximálně vyhovovaly dětem, jejich potřebám i možnostem. Snahou pedagogů je vytvoření optimálních podmínek k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti. Pravidla pro použití podpůrných opatření školou a školským zařízením stanovuje vyhláška č. 27/2016 Sb.

Podkladem pro vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně je RVP PV. Rovněž je podkladem pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně pro tvorbu individuálně vzdělávacího plánu (IVP), v případě žádosti zákonných zástupců a na základě doporučení ŠPZ. Při vzdělávání dětí se SVP spolupracuje učitel s dalšími odborníky, využívá služby (ŠPZ).

 • Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními v mateřské škole

V případě podpůrných opatření 1. stupně postupujeme takto:

Na základě pozorování a průběžné pedagogické diagnostiky zpracováváme pro konkrétní dítě Plán pedagogické podpory. Tento plán zpracovává ředitelka ve spolupráci s učitelkou.

Při tvorbě plánu komunikujeme s rodiči, zohledňujeme jejich postřehy o dítěti. Plán

průběžně vyhodnocujeme a aktualizujeme s ohledem na potřeby dítěte. Nejpozději po třech měsících vyhodnocujeme účinnost opatření. Pokud se podpůrná opatření nejeví jako dostatečná, doporučujeme rodičům návštěvu školského poradenského zařízení.

Záznamy tvoří všechny učitelky, jsou odpovědny za jeho průběh tvorby, realizaci a vyhodnocování (diagnostiky dětí - poznámky).

V případě podpůrných opatření 2. - 5. stupně postupujeme takto:

V návaznosti na vyjádření školského poradenského zařízení a rodičů dítěte zpracovává ředitelka IVP dítěte. Zde plánuj, jakým způsobem budeme s dítětem se SVP dále pracovat (vzdělávací obsah, metody a formy práce, hodnocení dítěte apod.). IVP je zpracován bez zbytečného odkladu, nejdéle do jednoho měsíce.

Učitelky jsou odpovědny za jeho průběh tvorby, realizaci a vyhodnocování.

 • Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními

Podmínky pro vzdělávání dětí musí vždy odpovídat individuálním potřebám dětí. Stanovuje školský zákon a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Pro úspěšné vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními je potřebné zabezpečit (případně umožnit):

 • uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při plánování a organizaci činností, včetně určování obsahu, forem i metod vzdělávání;
 • realizaci všech stanovených podpůrných opatření při vzdělávání dětí;
 • osvojení specifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním potřebám a možnostem dítěte zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu a základní hygienické návyky v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni postižení;
 • spolupráci se zákonnými zástupci dítěte, školskými poradenskými zařízeními, v případě potřeby spolupráci s odborníky mimo oblast školství;
 • snížení počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy;
 • přítomnost asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření.


 • Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka

Děti-cizinci a děti, které pocházejí z jiného jazykového a kulturního prostředí, potřebují podporu učitele mateřské školy při osvojování českého jazyka. Pokud rodiče sami neovládají český jazyk na úrovni rodilého mluvčího, nemohou své děti v poznávání českého jazyka přímo podpořit a děti se ocitají ve znevýhodněné pozici. Je třeba věnovat zvýšenou pozornost tomu, aby dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka začala být poskytována jazyková podpora již od samotného nástupu do mateřské školy. Při práci s celou třídou je třeba mít na vědomí, 2 že se v ní nacházejí i děti, které se český jazyk učí jako druhý jazyk, uzpůsobit tomu didaktické postupy a děti cíleně podporovat v osvojování českého jazyka. Mateřské školy poskytují dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka jazykovou přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání. Zvláštní právní úprava platí pro mateřské školy, kde jsou alespoň 4 cizinci v povinném předškolním vzdělávání v rámci jednoho místa poskytovaného vzdělávání (v případě lesní mateřské školy v jednotlivém území, kde zejména probíhá pedagogických program a kde má škola zázemí). V takovém případě zřídí ředitel mateřské školy skupinu nebo skupiny pro bezplatnou jazykovou přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávání ve skupině pro jazykovou přípravu je rozděleno do dvou nebo více bloků v průběhu týdne. Ředitel mateřské školy může na základě posouzení potřebnosti jazykové podpory dítěte zařadit do skupiny pro jazykovou přípravu rovněž jiné děti, než jsou cizinci v povinném předškolním vzdělávání, pokud to není na újmu kvality jazykové přípravy. Při přechodu na základní školu by děti s nedostatečnou znalostí českého jazyka měly mít takové jazykové a sociokulturní kompetence v českém jazyce, které jim umožní se zapojit do výuky a dosáhnout školního úspěchu. Podpůrným materiálem při vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka je Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro povinné předškolní vzdělávání, který lze využívat při individualizované práci s dětmi s nedostatečnou znalostí českého jazyka již od nástupu do mateřské školy.

· Vzdělávání dětí nadaných

Chování dítěte nám naznačuje, že je nadané, když:

 • má široký slovník, vyjadřuje se jasně a plynule,
 • chce znát, jak věci fungují,
 • snadno se začne nudit,
 • je velice zvídavé,
 • má rádo věci pro dospělé a chce být se staršími lidmi.

Vzdělávání dětí probíhá takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu včetně různých druhů nadání a aby se tato nadání mohla ve škole projevit a pokud možno i uplatnit a dále rozvíjet.

Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory (Příloha č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb.).

· Zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let

Ve vzdělávání dětí mladších tří let převládají spontánní činnosti nad řízenými. Nejčastěji uplatňujeme individuální nebo skupinovou formu činnosti. Důraz je kladen na volnou hru. V plné míře akceptujeme vývojová specifika (individualizace a diferenciace). Při plánování vzdělávací nabídky pro děti mladší tří let vycházíme z jednoduchých principů:

 • jednoduchost
 • časová nenáročnost
 • známé prostředí a nejbližší okolí
 • smysluplnost a podnětnost
 • dostatek prostoru a času pro volný pohyb a hru dítěte

Při vzdělávání dětí od dvou do tří let maximálně využíváme metody práce vhodné pro tuto věkovou kategorii:

 • situační učení
 • spontánní sociální učení (nápodoba)
 • prožitkové učení
 • učení hrou a činnostmi

· Charakteristika vzdělávacího programu

Při tvorbě školního vzdělávacího programu mateřská škola vychází z vlastních podmínek. Naplňuje cíle vzdělávání dané Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

 • školní vzdělávací program MŠ Sedliště je zpracován jako jedinečný
 • je koncipován jako poznávání světa, naší planety, přírody živé i neživé
 • cesta za poznáváním a zážitky s kamarády ze školky
 • dětem poskytuje elementární vzdělávací základ, na který může bezprostředně navázat ZŠ
 • Filosofie školy

Pro děti předškolního věku je charakteristické intuitivní chování, proto je pro nás důležité nechat dětem přírodu zažít, sáhnout si na ni a při tom poznávat a učit se, a tím jim přirozeně vtisknout kladný vztah k přírodě.

 • Vzdělávací cíle a záměry

Našim cílem je spokojené, samostatné, aktivní a sebevědomé dítě, které se umí samostatně rozhodovat, umí vyjadřovat a prosazovat svoje názory a pocity, má vtisknuty základy mezilidských vztahů, vnímá, že přírodu je potřeba chránit, je seznámeno s moderními výukovými technologiemi, motivováno k chuti a radosti poznávat vše nové a neprobádané a je připraveno na vstup do základní školy.

Snažíme se dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých možností získalo přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a bylo vybaveno souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná a připravit je tak na další, pokud možno aktivní vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Vzdělávání je koncipováno tak, aby dítě, které mateřskou školu opouští, bylo osobností pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat, aby bylo jedincem na své úrovni přizpůsobivým, odvážným a také zodpovědným, ochotným nejen přijímat, ale také dávat, schopné se dále rozvíjet, učit se všemu, co bude v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší.

 • Třídní pravidla

Na počátku každého školního roku vytváříme společně s dětmi pravidla třídy. Povídáme si o tom, že děti mají svá práva, ale také povinnosti, řekneme si, jak bychom se měli ve třídě a v celé mateřské škole chovat, abychom jsme se všichni pohromadě cítili dobře a bylo nám spolu fajn. Děti se snaží vymýšlet různá pravidla, ze kterých potom vybereme ta nejdůležitější a poté se snažíme najít zástupné symboly pro pravidla a jejich název. Děti zástupné symboly nakreslí či vytvoří s pomocí učitelky a společně si je umístí na viditelné místo ve třídě. Pokud se děti podílejí na vytváření pravidel, jsou pro ně lépe uchopitelná a přijatelná, než když jsou jim pouze vymezena a je vyžadováno jejich dodržování. Vždy se snažíme být dětem nejlepším příkladem.

· Vzdělávací obsah

Rámcové cíle:

 • rozvíjení dítěte, jeho učení a poznávání
 • osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 • získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Vzdělávací obsah představuje hlavní prostředek výchovy a vzdělávání. Jedná se o konkrétní nabídku uspořádanou do devíti integrovaných bloků a jednoho celoročního projektu s názvem Naše krásná, modrá, živá planeta.

Realizace cílů se uskutečňuje prostřednictvím konkrétních aktivit dle vzdělávací nabídky každé učitelky. Nabídka je tvořena s ohledem na věk, potřeby a vývojové zvláštnosti dětí. Konkrétní očekávané výstupy jsou výsledkem naplnění vzdělávacích cílů, které směřují na konci předškolního vzdělávání k základům a rozvoji těchto klíčových kompetencí:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence činnostní a občanské

Kompetence nejsou izolované, ale vzájemně propojené a provázané.

Charakteristika klíčových kompetencí

Kompetence učit se znamená, že jedinec je na své úrovní schopen např.

 • vnímat učení jako přirozený, otevřený celoživotní proces
 • rozvíjet své schopnosti a dovednosti potřebné k efektivnímu učení, zdokonalovat své učební strategie
 • přistupovat k učení iniciativně, s aktivním zájmem
 • výsledky učení uplatňovat v životě i v dalším učení

Kompetence řešit problémy znamená, že jedinec je na své úrovní schopen např.

 • vnímat problémy jako samozřejmou součást života a učení
 • chápat je jako výzvu k řešení, jako příležitost k vlastnímu rozvoji
 • přistupovat k problémům aktivně, řešit je iniciativně a inovativně
 • při jejich řešení postupovat způsobem racionálním, konstruktivním a účelným, vedoucím k cíli
 • získané zkušenosti vyhodnocovat a využívat je při řešení dalších problémů a situací, s nimiž se v učení i v životě setká

Kompetence komunikovat znamená, že jedinec je na své úrovní schopen např.:

 • užívat přirozených prostředků komunikace k vyjádření svých myšlenek, názorů,

pocitů, mínění i úsudků i k naslouchání a porozumění druhým

 • vstřícně komunikovat se svým okolím, kultivovaně se domlouvat a vyjednávat
 • užívat svých komunikačních schopností k dalšímu učení
 • užívat technických i informačních prostředků k vlastnímu rozvoji a učení, k řešení problémů i k otevřené komunikaci s okolním světem

Kompetence sociální a personální znamenají, že jedinec je na své úrovní schopen např.:

 • vystupovat autonomně
 • vnímat a přijímat hodnoty spojené s důstojnými a kultivovanými vztahy mezi lidmi
 • zaujímat prosociální postoje, spolupracovat a spolupodílet se na činnostech i rozhodnutích
 • odmítat společensky nežádoucí chování a bránit se jeho důsledkům
 • adaptovat se na prostředí i jeho běžné proměny

Kompetence činnostní a občanské znamenají, že jedinec je na své úrovní schopen např.:

 • vnímat svou sounáležitost s přírodním i společenským prostředím, kulturním i

multikulturním světem,

 • uvědomovat si osobní, občanskou i lidskou odpovědnost
 • respektovat pravidla, etické i právní normy a požadavky společnosti, jejímž je členem
 • zaujímat odpovědný vztah k práci i učení, k pracovním i tvůrčím aktivitám i jejich

výsledkům

 • vystupovat aktivně, projevovat činorodost, pracovitost a podnikavost
 • vnímat, přijímat, rozvíjet a chránit hodnoty spojené se zdravím a bezpečím, s životem a životním prostředím i hodnoty vytvořené člověkem


 • Vzdělávací oblasti

Školní vzdělávací program je zpracován tak, aby rozvíjel dítě v těchto oblastech:

1. Dítě a jeho tělo:

 • lidské tělo a jeho části, jeho vývoj a změny,
 • zdravé životní návyky - pohybové činnosti, sport, zdravá výživa,
 • ochrana osobního zdraví - péče o čistotu a zdraví, ochrana před škodlivými látkami,
 • ochrana bezpečí - varování před úrazy, setkávání s cizími lidmi, dopravní situace,
 • sebeobsluha - hygiena, stolování, oblékání, úklid.

2. Dítě a jeho psychika

 • dorozumívání mezi lidmi - řeč, slova, věty, písmena, čísla, symboly, gesta, zvuky,
 • sdělování - knížky, divadlo, film,
 • předměty a jejich vlastnosti - velikost, tvar, materiály, chutě, vůně, barvy,
 • číselné a matematické pojmy - číselná řada, číslice, základní geometrické tvary, množství
 • prostorové pojmy - v prostoru, rovině, uspořádání předmětů, porovnávání velikosti,
 • časové pojmy - včera, dnes, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima,
 • lidé a jejich vlastnosti - dovednosti, schopnosti, city, vůle, každý je jiný.

3. Dítě a ten druhý

 • vztahy mezi lidmi-kamarádství, přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími,
 • rodina, funkce rodiny, její členové, život v rodině,
 • mateřská škola - prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi,
 • pravidla vzájemného chování - doma, v mateřské škole, na veřejnosti, pravidla her.

4. Dítě a společnost

 • svět lidí, kultury, umění, práce,
 • společenské role - dítě, dospělý, rodič, učitelka, role dané pohlavím,
 • pravidla vzájemného styku - ohleduplnost, tolerance, spolupráce, pomoc,
 • práce, pracovní činnosti a role - pracovní předměty, pomůcky, nástroje, povolání,
 • kultura a umění - kultura prostředí, lidové zvyky, tradice, hudba, svět sportu,
 • rozmanitost lidského světa - naše vlast, jiné země, národy a kultury.

5. Dítě a svět

 • životní prostředí, svět přírody, vědy a techniky,
 • prostředí v něm dítě žije - domov, vesnice, blízké město,
 • příroda živá i neživá - rostliny, živočichové, přírodní jevy a zákonitosti,
 • látky a jejich a vlastnosti - voda, vzduch, nerosty, kovy, materiály a jejich vlastnosti,
 • životní prostředí a jeho ochrana - ekologické chování, péče o okolí,
 • věda a technika - technické přístroje, se kterými se dítě setkává nejen v MŠ,
 • co je nebezpečné - nebezpečné předměty, kontakt se zvířaty, látky ohrožující zdraví,
 • rozmanitosti světa a přírody - země, hory, řeky, světadíly, planeta Země, vesmír,

           prehistorie Země.


 • Charakteristika integrovaných bloků

Integrované bloky nabízejí dítětem vzdělávací obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích.

Obsah bloků vychází ze života dětí, je uspořádán v přirozeném cyklu ročních období. Jedná se o vnitřně propojený celek, který zahrnuje všechny oblasti vzdělávání:

 • biologickou (dítě a jeho tělo),
 • psychologickou (dítě a jeho psychika),
 • interpersonální (dítě a ten druhý),
 • sociálně-kulturní (dítě a společnost)
 • environmentální (dítě a svět).

Obsahují popis činnosti, konkrétní výchovně vzdělávací cíle a očekávané výstupy. Nejsou časově ohraničeny. K hlavnímu projektu mohou být vypracovány dílčí projekty, které jsou jeho nedílnou součástí a podrobněji se věnují jednotlivým vzdělávacím oblastem (např. matematické představy, výtvarné, pracovní, hudební, pohybové činnosti apod.) a sledovaným cílům. V průběhu školního roku mohou být doplněna další podtémata, dle aktuální potřeby a situace.


 • Projekt Naše krásná, modrá, živá planeta

Průvodcem všemi integrovanými bloky dětem bude "Malý princ". Společně s ním se děti vydají za dobrodružstvím poznat svět. Postupně se budou seznamovat s Naší krásnou, modrou, živou planetou - vesmírem (sluneční soustava, střídání dne a noci), s prehistorií Země, s živou a neživou přírodou, s podmínkami života na Zemi až po ekologické chování.

Integrované bloky

· POJĎME SPOLU DO ŠKOLIČKY

· PODZIMNÍ ČAROVÁNÍ

· KDYŽ PADÁ LISTÍ

· VÁNOČNÍ RADOVÁNKY

· LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ

· POHÁDKOVÝ SVĚT

· JARNÍ PROBOUZENÍ

· CESTA KOLEM SVĚTA

· HŘEJ SLUNÍČKO HŘEJ

Charakteristika 1. integrovaného bloku POJĎME SPOLU DO ŠKOLIČKY

Navrhovaná podtémata: Já a moji kamarádi, Já a moje školka, Cestička k domovu

Je začátek měsíce září a naše školka vítá děti. Nové děti se postupně seznámí s prostředím školky, naučí se přijmout novou autoritu, naučí se sociální komunikaci, respektu k druhým, setkají se s novými pravidly soužití, naučí se soudržnosti, obětavosti, toleranci. Rádi bychom chtěly v dětech upevňovat přátelství, citově rozvíjet vazby k ostatním dětem, vztah k rodině, domovu, obci, ve které žijí. Starší děti těm novým pomohou a poradí.

Při práci s dětmi se zaměříme na všeobecné utváření povědomí o tom, co znamená pojem "mateřská škola", upevňování smluvených pravidel pro společný pobyt ve školce, utváření povědomí o časových pojmech ve spojení s činnostmi, upevňování jmen kamarádů, zdůraznění významu utváření přátelských vztahů, prosociálního chování. Také se zaměříme na přiměřenou samostatnost dětí ve vztahu k sebeobsluze, stolování, hygienickým návykům, úklidu hraček.

Kde mám svoje doma? Rozvineme tuto otázku. Jak to doma vypadá, kde to je, kdo tam se mnou bydlí, proč je mi doma tak dobře??? (rodina, členové rodiny, domov, zařízení domácnosti, místnosti v domě.). Babičko, dědečku, povídej! - přirozeně navodíme téma širší rodiny.

Cíl:

- pomoc adaptovat se dětem v mateřské škole, navazovat dětská přátelství a respektovat

požadavky na chování ve skupině dětí

Očekávané výstupy:

 • orientovat se v prostředí mateřské školy, přizpůsobit se režimu dne, učit se odkládat věci na svou značku, hračky na své místo,
 • poznat nové kamarády, těšit se na pobyt a společné zážitky v mateřské škole,
 • posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému v dětské herní skupině, v rodině, ve škole,
 • upevňovat návyky sebeobsluhy, hygienické návyky a společenské návyky při stolování,
 • uvědomovat si svou identitu, znát své jméno, jména členů rodiny, místo, kde žiji,
 • rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný projev,
 • respektovat dospělého, podřídit se pravidlům chování,
 • rozvíjet smyslové vnímání, zrakovou paměť.

Charakteristika 2. integrovaného bloku PODZIMNÍ ČAROVÁNÍ

Navrhovaná podtémata: Hurá, sklízíme! Barvy podzimu, Poznám, co mám rád

Příroda v podzimním období čaruje, okolí školy, les a celá příroda mění svůj kabát. Zraje ovoce, sklízí se zelenina, příroda se vybarvuje. Stejně tak my kouzlíme s přírodninami, které nám v tomto období příroda nabízí.

Zaměříme se na charakteristické změny v přírodě souvisejících se změnami ročního období, poznávání a pojmenování některých druhů ovoce a zeleniny, zapojení smyslů při rozlišování vnímaných jevů - chuť, čich, hmat, rozvoj poznávacích schopností při vycházkách do přírody, vnímání přirozené přírodní krásy a harmonie. Upevňování správného chování v přírodě, základní ekologické chování, co patří a nepatří do lesa, sběr přírodnin a tvoření z nich, také je využijeme k seznámení a upevnění matematických pojmů a barev.

Cíl:

- vytvářet elementární povědomí o přírodním prostředí, jeho zákonitostech a proměnách

Očekávané výstupy:

 • osvojovat si jednoduché poznatky o světě a životě, o přírodě a jejich proměnách
 • rozvíjet mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání motivované podzimní přírodou, jejími plody
 • rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti receptivní i produktivní (využívat vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu)
 • být citlivý ve vztahu k živým bytostem
 • vnímat přírodu všemi smysly
 • poznat podzimní plody, rozpoznat ovoce a zeleninu
 • zpřesňovat a rozvíjet smyslové vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému (pojmovému)
 • zachycovat skutečnost ze svého okolí a využívat přírodní materiál
 • naučit se zpaměti krátké texty o přírodě
 • rozvíjet paměť, pozornost, představivost a fantazii
 • utvořit si základní dětskou představu o tom, co je dobře a co špatně, co se smí a co nesmí (nelhat, nebrat cizí věci, neubližovat, neponižovat, neposmívat se druhým, neničit)
 • rozvíjet cit pro fonematický sluch a provádět jednoduché analytické činnosti

- určovat počet, znát pojmy "první - poslední"

Charakteristika 3. integrovaného bloku KDYŽ PADÁ LISTÍ

Navrhovaná podtémata: Z výšky vidí celý svět, Podzim jde spát, Pečujeme o své zdraví

Na podzim se mění počasí, je stále chladněji, fouká vítr. A jak se připravují zvířátka na zimu? Co dělá ježek, veverka, ptáčci a ostatní zvířata? Budeme společně hledat odpověď. A také se naučíme, jak se chovat, abychom neonemocněli, a co dělat, pokud onemocníme. Připomeneme si, jak se oblékat, že je důležité dostatečně pít, jíst pestrou stravu, pohybovat se, chodit na procházky. U dětí vzbuzujeme zájem o jejich tělo, poznávají své tělo, pojmenovávají jednotlivé části a základní funkce, seznamují se s možnostmi prevence úrazů a nemoci.

Cíl:

- seznámit se se zásadami zdravých životních návyků a postojů, osvojit si poznatky o lidském těle a jeho zdraví

- využívat krásy podzimu, všímat si změn v přírodě souvisejících se změnami počasí

Očekávané výstupy:

 • poslouchat a plnit smysluplné pokyny a slovní příkazy, přijímat ujasněné a zdůvodněné povinnosti, přistupovat na vysvětlená a pochopená pravidla
 • poznat stromy, sbírat listí
 • vnímat, co si druhý přeje a potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu nebo znevýhodněnému dítěti)
 • vyjmenovat pět smyslů člověka, vědět, na co je využíváme
 • osvojovat si poznatky o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
 • upevňovat návyky sebeobsluhy a vést k samostatnosti (oblékání)
 • rozvíjet komunikativní schopnosti verbální i neverbální a kultivovaný projev
 • rozvíjet schopnosti a dovednosti vyjádřit pocity, dojmy a prožitky
 • vytvářet zdravé životní návyky a postoje
 • osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí
 • poznat a pojmenovat čím je dítě obklopeno
 • objevovat číselnou řadu a rozvíjet rozlišovací schopnosti
 • uvolňovat ruku v zápěstí i loktu - příprava na psaní
 • vykreslovat obrázek se střídáním barev

Charakteristika 4. integrovaného bloku VÁNOČNÍ RADOVÁNKY

Navrhovaná podtémata: Mikuláši, neber sebou čerty radši, Když zavoní cukroví, Příběh hraček

Kouzelné období, kdy se plní sny a dětská přání. Co je to advent, jaký význam má adventní věnec, jak se jmenují jednotlivé neděle? Čeká nás besídka, na kterou se budeme připravovat, společně si užijeme čas strávený i rodiči během vánoční dílničky. Celý měsíc nás bude obklopovat vánoční atmosféra plná pohádek, tradic, setkání s Mikulášem, Čertem a Andělem, pečení cukroví a zdobení stromečku, vánoční tradice.

Po Vánocích se seznámíme s novými hračkami vlastními, společnými v MŠ, s materiálem, z kterých jsou vyrobené, s jejich správným zacházením.

Cíl:

- posilovat přirozené city dětí

Očekávané výstupy:

 • prožívat a dětským způsobem projevovat co cítí, snažit se ovládat své afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu apod.)
 • uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, řešit konflikt dohodou, uzavírat kompromisy
 • rozvíjet kulturně estetické dovednosti výtvarné, hudební a dramatické, (např. vánoční tradice a slavnosti u vánočního stromu pro rodiče a děti)
 • rozvíjet estetické a tvůrčí činnosti slovesné a literární (např. poslech pohádek, příběhů a veršů)
 • rozvíjet schopnost vytvářet a upevňovat citové vztahy k rodině a svému okolí
 • podporovat schopnosti a dovednosti pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem
 • osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností, k spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí
 • naučit se zpaměti jednoduché texty, písně
 • vnímat atmosféru Vánoc, podílet se na vánoční výzdobě
 • vyjádřit vlastní fantazii a představivost, výtvarně vyjádřit své přání
 • porovnávat, řadit a třídit předměty podle určitého pravidla
 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku
 • koordinovat lokomoci, sladit pohyby s hudbou

Charakteristika 5. integrovaného bloku LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ

Navrhovaní podtémata: Zem pod sněhem, Zimní radovánky, Jak žijí zvířátka v zimě

Zima je krásné období, všude nás obklopuje sníh, dětem zima přináší spoustu možností a radostí. Budeme si povídat o tom, co vše můžeme v zimě vyvádět, od zimních sportů - lyžování, bobování, až po běžné radosti na sněhu, jako je stavění sněhuláků či koulování. Popovídáme si, co nám zima přináší, jak vzniká sníh, jak se chránit před mrazem, A také zavítáme do říše zvířátek a ptáčků. Jak jim můžeme v zimě pomoci? A co o nich víme?

Cíl:

- osvojit si poznatky o rozmanitosti zimní přírody, co dělají zvířata v zimě, jak se o ně

staráme, vytvářet pozitivní vztah k učení a zájem o učení

Očekávané výstupy:

 • učit se chápat přirozený vývoj ve změnách počasí
 • vytvářet povědomí o ochraně přírody
 • rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky, osvojovat si poznatky o sportu, podporovat zájem o zimní sporty
 • zvládat základní pohybové dovednosti na sněhu, hry na sněhu, udržovat rovnováhu
 • oprostit se od nepřiměřených projevů sobectví vůči jinému dítěti, spravedlivě se s ním dělit o hračky, úkoly
 • bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování
 • přispívat k vytváření návyků zdravého životního stylu
 • vytvářet schopnosti přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným změnám
 • být citlivý k živým bytostem, k přírodě, k věcem
 • rozvíjet dovednost při vystřihování obrázku
 • orientovat se v prostoru i rovině
 • hledat rozdíly v geometrických tvarech, poznat je a pojmenovat
 • zvládat prostorové vztahy - "množství "

Charakteristika 6. integrovaného bloku POHÁDKOVÝ SVĚT

Navrhovaná podtémata: Jak to chodí v pohádce, Hádej, kdo jsem, Ten umí to a ten zas tohle

Pootevřeme více vrátka do světa pohádek, pokusíme se rozlišit dobro a zlo, porozumět

některým přirovnáním, příslovím apod. Příprava na karneval, příprava masek, spolupráce a zapojení rodičů. Budeme shromažďovat informace o úloze lidské činnosti, co dělá kuchař, zahradník, pekař..., rozvíjet mravní a estetické vnímání.

Cíl:

- osvojit si poznatky o druzích povolání, vytvářet pozitivní vztah k učení a zájem o učení

- seznámení s klasickými pohádkami, získávaní vztah k ústní slovesnosti, literatuře i divadlu.

- prohloubit vztah ke knihám, zapojíme se do projektu Celé Česko čte dětem a navštívíme knihovnu v Litomyšli.

Očekávané výstupy:

 • přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s nimi, učit se hodnotit svoje osobní pokroky
 • rozvíjet fyzickou a psychickou zdatnost
 • osvojit si povědomí o sounáležitosti s ostatním světem
 • rozvíjet tvořivé myšlení a fantazii, podílet se na estetickém vzhledu třídy k danému období
 • znát klasické pohádky, dramatizace, poslech čteného textu s porozuměním...

Charakteristika 7. integrovaného bloku JARNÍ PROBOUZENÍ

Navrhovaná podtémata: Pletu, pletu pomlázku, Naše Země, Barevná zahrada, Co to bzučí v úle, Čarodějnický rej, Moje místo na světě, Neposlušné autíčko

Začíná se měnit příroda, zvířátka se probouzí po dlouhé zimě. Kytičky vykukují na svět a celá příroda se probouzí. Čeká nás spousta změn a překvapení, děti se seznámí se svátky jara - (Morena, Velikonoce).

Budeme pozorovat přírodu, vše, co se v ní z jara odehrává. Děti se seznámí s tématy ohledně jarního počasí. Budou poznávat, jak je svět kolem nás krásný, pestrý a jakým způsobem se zapojit do péče o přírodu kolem nás.

Budeme pozorovat semínko, jaká cesta ho čeká, než vyklíčí, aby z něj mohla být květinka.

Seznámíme se se světem domácích zvířat, jejich užitku, jaké vydávají zvuky, budeme vytvářet či prohlubovat vztah ke zvířatům a jiným živým bytostem. Také se seznámíme se s životem na louce, děti budou poznávat hmyz, život na louce pod zemí, květiny. Naučíme se poznávat broučky a motýlky, jak žijí, a jak bychom se k nim měli chovat a jak se před některými druhy chránit.

Prostřednictvím ekologických a enviromentálních her si připomeneme DEN ZEMĚ.

Celou proměnu přírody a všechny její krásy budeme pozorovat všemi smysly a také zjistíme cestu vody přírodou...

Společně přichystáme čarodějný den plný kouzel a radovánek. Také se budeme připravovat na svátek maminek. Děti přichystají dárečky maminkám, naučíme se básničky, písničky. Budeme tancovat a tvořit ve výtvarné výchově.

Připomeneme si rodinné vazby, budeme si povídat o pocitech - umíme je pojmenovat? Jak je důležité mít rád někoho, kdo nás pohladí, poradí nám, pochválí nás nebo utěší, když máme trápení.

Na závěr se budeme zabývat, dopravními prostředky, značkami, jak se správně chovat

v dopravním provozu, je totiž před námi období výletů a prázdniny, a tak si musíme vše

připomenout, aby se nikomu nic nestalo.

Cíl:

 • vytvářet elementární poznatky o jarní přírodě a jejich rozmanitostech, aktivně prožívat jarní
 • zvyky a tradice, zaměříme se na pokusy související s jarem
 • osvojit si poznatky o jednotlivých druzích zvířátek, seznámit se s jejich způsobem života
 • jak prospět naší planetě (třídění odpadů - ekohry, poznat ekosystém lesa apod.)
 • vytváření vzájemného citového vztahu k rodině (rodiče, sourozenci a příbuzní), rozvíjet je a city plně prožívat
 • správné chování v dopravním provozu

Očekávané výstupy:

 • posilovat radost z objevovaného, probouzet zájem a zvídavost dítěte
 • získávat schopnost řídit své chování vůlí a ovlivňovat vlastní situaci
 • rozvíjet ovládání pohybového aparátu a tělesné funkce
 • rozvíjet hudební a hudebně pohybové hry a činnosti
 • rozvíjet kultivovaný projev dítěte
 • upevňovat sounáležitosti s živou a neživou přírodou
 • pochopit, že každý má ve společnosti svou roli, podle které je třeba se chovat
 • zachycovat skutečnost ze svého okolí, vyrábět, tvořit z různých i odpadových materiálů
 • osvojit si poznatky o jarní přírodě, objevovat podmínky pro růst rostlin
 • poznávat jarní květiny a vědět co potřebují k životu
 • objevovat počet pomocí zrakového vnímání
 • chápat prostorové pojmy
 • zdokonalovat obratnost ruky
 • upevňovat a najít shodný počet
 • učit se schopnosti dokončit práci
 • pojmenovat domácí a jiná zvířata, přiřadit k nim mláďata
 • chápat užitečnost domácích zvířat
 • třídit zvířata podle pohybu, rozlišovat zvuky zvířat
 • poznat život zvířat v zoo
 • zvládnout grafomotorická cvičení - uvolnění ruky
 • upevňovat citové vztahy ke svému okolí, k živým bytostem
 • rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho formách
 • osvojovat si věku přiměřené praktické dovednosti
 • cvičit paměť, představivost, fantazii
 • rozvíjet mluvený projev dítěte, vyprávět zážitky o zkušenostech se zvířaty
 • vyjádřit své prožitky výtvarně, hudbou a dramatizací
 • dbát na bezpečnost při styku s cizími zvířaty
 • zaznamenávat vertikální a horizontální linie
 • upevňovat barevné představy v souvislosti s přírodou
 • pomáhat pečovat o okolní životní prostředí
 • osvojit si poznatky o sobě a rodině
 • uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, radost, spokojenost

           i strach, smutek)

 • odhadovat na co stačí a co zvládne, postupně si uvědomovat své nedostatky, přiznávat si chybu
 • vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení
 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku
 • rozvíjet jazykové dovednosti - výslovnost, přednes, recitace
 • vytvářet citové vztahy k rodině
 • osvojovat si poznatky o pohybových činnostech, budovat estetický vztah k životu,
 • připravit společné slavnosti pro maminku
 • upevňovat vztahy dětí ke svým rodičům a prarodičům, uvědomovat si úctu k jejich věku a snahu pomáhat jim
 • sledovat a rozlišovat rytmus
 • určovat počet, vnímání zrakem
 • zvládat prostorovou a časovou orientaci
 • provádět uvolňovací cviky pro zápěstí, lehkost tahu ruky

Charakteristika 8. integrovaného bloku CESTA KOLEM SVĚTA

Navrhovaná podtémata: Děti z celého světa, Exotická zvířata, Rozlučte se kluci, holky

Jsme všichni stejní? Žijeme ve stejném obydlí a jíme stejné jídlo? Oblékáme se stejně a

mluvíme stejnou řečí? Na všechny tyto otázky se pokusíme najít odpovědi. Budeme cestovat po světě a objevovat také různá zvířata na souši i v moři. Proč je zebra pruhovaná? Má velryba zuby? Žije tygr v Africe? Poslední týden bude plný her a loučení s předškoláky.

V tomto bloku budeme u konce poznávání světa s "Malým princem"

Cíl:

 • podpořit radost z drobných skutků pro kamaráda a všechny děti na světě
 • porozumět, že všechno se kolem mění, vyvíjí, proměňuje, že s těmito změnami je třeba v životě počítat

Očekávané výstupy:

 • chovat se slušně a zdvořile k dospělým i k dětem, vážit si jejich práce a úsilí
 • navozovat citové vztahy mezi dětmi a světem kolem nás
 • dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát "fair play"
 • zacházet šetrně s hračkami, pomůckami
 • hledat otázky a odpovědi o naší planetě Zemi
 • poslouchat četbu, vyhledávat příklady kladných hrdinů pohádek
 • poznat některá číslice a písmena
 • vytvářet základní kulturní a společenské postoje
 • rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou, planetou Zemí
 • upevňovat pojmy: "nízký, vyšší, nejvyšší "
 • výtvarně ztvárnit své prožitky
 • pečlivě vykreslit obrázek, lehký tah tužky, čistota práce
 • třídit, počítat, vyhledávat tvar

Charakteristika 9. integrovaného bloku HŘEJ SLUNÍČKO, HŘEJ

Navrhovaná podtémata: Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko, Jaké byly prázdniny

Povídáme si o nadcházejících prázdninách, co vše můžeme dělat v létě, ale i o nebezpečí, většinu výuky trávíme venku v přírodě a užíváme si sluníčka, otužujeme se vodou; sdílíme spolu naše zážitky z prázdnin.

Cíl:

- posilování radosti z objevování

- rozvoj kooperativních dovedností

- seznamování se světem lidí

- rozvoj schopnosti přizpůsobovat se změnám

Očekávané výstupy:

 • orientovat se bezpečně ve známém prostředí
 • zacházet šetrně s hračkami a pomůckami
 • dodržovat pravidla her, hrát fair
 • přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem
 • rozhodovat o svých činnostech

· Evaluace

 • Evaluace podmínek vzdělávání

Cílem evaluace v této oblasti je vyhodnocení podmínek školy ve vztahu k naplňování cílů a podmínek RVP PV

 • Evaluace personálních podmínek

Cíl: zhodnotit personální podmínky ve vztahu k naplnění cílů RVP PV

Kritéria evaluace:

- kvalifikace pedagogů - úsilí o doplnění plné kvalifikace

- dostatečné překrývání učitelek

- další vzdělávání pedagogických pracovníků, jeho plánovitost

- stabilita personálního obsazení

- normativní počet pedagogů x počet dětí

- normativní počet provozních pracovníků

- vytváření podmínek pro plný výkon a spokojenost pracovníků

Časový rozvrh: 1x ročně

Forma: pedagogické a provozní porady

Zodpovídá: ředitelka

 • Evaluace materiálních podmínek

Cíl: zhodnotit materiální podmínky školy ve vztahu k naplňování záměrů ŠVP

Kritéria evaluace:

- budova MŠ a její technický stav

- vybavení nábytkem

- kuchyň a školní jídelna (soulad s legislativou)

- vybavení MŠ pomůckami a hračkami, odpovídající věkovým skupinám

- zahrada, zahradní vybavení

- upravení a čistota pracoviště

- inovace materiálního vybavení

Časový rozvrh: 1x ročně

Forma: záznamy z provozních a pedagogických porad

záznamy z kontrol (revize, OHS)

Zodpovídají: všechny pracovnice podle svého pracovního zařazení

 • Evaluace ekonomických podmínek

Cíl: - zhodnocení ekonomické oblasti školy

Kritéria evaluace:

- sledování čerpání mzdových nákladů

- rozbor hospodaření - pololetní účetní uzávěrka, roční účetní uzávěrka

- rozbor čerpání příspěvku obce

- účelnost a efektivnost hospodaření

Časový rozvrh: přehledy čerpání - 4x ročně

- průběžně

Forma: tabulky, zprávy, rozbory, konzultace

Zodpovídá: ředitelka, administrativní pracovnice - dle kompetencí

 • Evaluace průběhu vzdělávání

Evaluace bude zaměřena na hodnocení vlastního vzdělávacího procesu, použitých metod a forem práce, uplatňování nových poznatků a zkušeností, naplňování cílů a záměrů ŠVP a jeho soulad s RVP PV.

 • Evaluace metod, postupů a forem práce uplatněných ve vzdělávacím procesu

Cíl: zhodnocení vlastního průběhu vzdělávání z hlediska používaných metod a forem práce

Kritéria evaluace:

- seznamování s nejnovějšími poznatky v oblasti pedagogiky a psychologie

- vytváření předpokladů pro základní školství (předškoláci)

- zlepšování předpokladů pro základní školství (děti s odloženou školní docházkou)

Časový rozvrh: průběžně

Forma: - hospitace

- konzultace mezi pedagogy

- pedagogické rady

Zodpovídá: ředitelka

 • Osobní rozvoj pedagogických pracovníků

Cíl: uplatnění nových poznatků z DVPP ve vlastní práci

Kritéria evaluace:

- vlastní iniciativa při vyhledávání informací formou samostudia

- vlastní iniciativa k předávání zkušeností a nově získaných informací

Časový rozvrh: průběžně

Forma: - hospitace

- autoevaluace své činnosti - záznam (dotazník)

- pedagogická rada

Zodpovídá: učitelka, ředitelka

 • Evaluace oblasti spolupráce

Cílem evaluace této oblasti je vyhodnocení stanovených záměrů v ŠVP.

 • Spolupráce s rodinou

Cíl: úspěšnost zvolených forem spolupráce, naplnění záměrů stanovených ŠVP

Kritéria evaluace:

- vstřícnost vůči přáním a podnětům rodičů

- vzájemná informovanost o potřebách, problémech a specifikách dětí

- pokroky x problémy ve výchově

Časový rozvrh: 1x ročně

Forma: fotodokumentace, záznamy z akcí školy, rozhovory s rodiči, schůzky s rodiči, pedagogické rady a provozní porady, dotazníky

Zodpovídá: učitelka, ředitelka

 • Spolupráce se ZŠ, zřizovatelem, veřejností a organizacemi

Cíl: vyhodnocení účelnosti spolupráce, naplnění stanovených záměrů spolupráce

Kritéria evaluace:

- jak probíhala spolupráce se ZŠ

- sledování prospívání dětí, které přešly do ZŠ

- forma spolupráce a účelnost spolupráce se zřizovatelem

- předkládání návrhů na řešení závažnějších problémů zřizovateli

- projednávání koncepčních záměrů, podmínek činnosti školy a dalších záležitostí zřizovatelem

- jak probíhala spolupráce s ostatními subjekty a organizacemi

Časový rozvrh: 1x ročně

Forma: fotodokumentace, záznamy, vystoupení dětí pro veřejnost

Zodpovídá: ředitelka, učitelka

 • Evaluace výsledků vzdělávání

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň školních dokumentů s cíli RVP pro předškolní vzdělávání.

 • Evaluace témat jednotlivých integrovaných bloků

Cíl: naplnění stanovených záměrů v rámci zrealizovaných integrovaných bloků - Kritéria evaluace:

- prostor pro rozvoj osobnosti dítěte

- míra osvojování nových poznatků

- dostatečnost časové dotace

Časový rozvrh: vždy po ukončení činnosti v rámci integrovaného okruhu

Forma: záznam

konzultace mezi pedagogickými pracovnicemi

v případě potřeby zápis do přehledu o rozvoji dítěte

Zodpovídá: učitelka

 • Evaluace podtémat, projektů

Cíl: zhodnotit soulad projektů s integrovaným blokem Kritéria evaluace:

- zhodnoceni naplnění záměrů jako celku

- opatření pro budoucnost

Časový rozvrh: po ukončení realizace týdenního (či delšího) projektu

Forma: konzultace mezi pedagogy

záznam do evaluační tabulky

Zodpovídá: učitelka, ředitelka

 • Evaluace nadstandardních činností

Cíl: - zhodnocení nadstandardních činností ve vztahu k naplnění osobního rozvoje a pokroku dětí

Kritéria evaluace:

- účast dětí na těchto aktivitách

- dostatečnost x nedostatečnost nadstandardních činností v rámci MŠ

- pokroky dětí

Časový rozvrh: 2x ročně (konec pololetí)

Forma: - konzultace s rodiči

- zápis do záznamu o rozvoji dítěte

- konzultace v rámci pedagogické rady

Zodpovídá: učitelka, ředitelka

 • Evaluace IVP a PLPP

Cíl: zhodnocení pokroku dítěte s odloženou školní docházkou

Kritéria evaluace:

- jak se projevuje naše působení na dítě s OŠD

- výchovné působení v úzké spolupráci s rodinou

Časový rozvrh: dle potřeby, avšak nejméně 1x měsíčně

Forma: - záznam

- konzultace pedagogů

- konzultace s rodiči

- rady pedagogů

Zodpovídá: učitelka, ředitelka

 • Záznam o rozvoji dítěte

Cíl: přehled o rozvoji a vývojových pokrocích dítěte s portfoliem

Kritéria evaluace:

- pokroky dítěte v průběhu školního roku

- výchovné působení v úzké spolupráci s rodinou

Časový rozvrh: 2x ročně (leden, červen), u nově přijatých dětí (září, leden, červen)

Forma: - záznam do tiskopisu dle stanovených kritérií

- podle potřeby zapsat opatření, doporučení

- konzultace s rodiči (zapsat)

- konzultace učitelek

- pedagogické rady

Zodpovídá: učitelka, ředitelka

 • Evaluace řídící činnosti školy a personální práce
 • Evaluace profesního vzdělávání

Cíl: upevňování a zvyšování kvalifikace všech zaměstnanců s ohledem k jejich pracovnímu zařazení

Kritéria evaluace:

- dosažení předepsané kvalifikace zaměstnanců podle jejich pracovního zařazení

- udržování úrovně kvalifikace - účast na doškolování, seminářích, kurzech apod.

Časový rozvrh: 1x ročně

Forma: - zápisy ze seminářů

- provozní porady

Zodpovídá: ředitelka školy

 • Evaluace kvality práce

Cíl: hodnocení práce všech zaměstnanců školy

Kritéria evaluace:

- kvalita odvedené práce

- dodržování pracovní doby

- práce konaná nad rámec stanovených pracovních povinností

- aktivní přístup k plnění úkolu

Časový rozvrh: alespoň 2x ročně (prosinec-květen)

Forma: - sledování plnění kritérií jako podkladu výplaty osobního příplatku zaměstnance

- sebehodnocení zaměstnanců formou dotazníku

Zodpovídá: ředitelka