Informace k zápisu dětí

Aktuální informace k zápisu do Mateřské školy Sedliště, okres Svitavy

POČET VOLNÝCH MÍST PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025:  6 VOLNÝCH MÍST

I. fáze: vydávání žádostí 24. 4. - 3. 5. 2024:

Na adrese: Mateřská škole Sedliště, okres Svitavy, Sedliště 35, 570 01, Litomyšl

Ke stažení zde: 

II. fáze: sběr žádostí v mateřské škole - vlastní zápis 13. 5. 2024, 8 - 11.30 a 12.00 - 16.00.

Žádost je možné doručit ve stanoveném termínu (13. 5. 2024) do mateřské školy následujícími způsoby:

 • osobním podáním ve škole,
 • datovou schránkou (soukromé osoby, nikoliv pracovní datovou schránkou),
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce (nestačí pouze prostý e-mail)
 • poštou - doporučeně (rozhodující je datum podání na poštu)

Informace k přílohám žádosti:

 • řádné PODPISY na žádosti
 • potvrzení praktického dětského lékaře
 • rodný list dítěte, při zaslání žádosti přiložit prostou kopii, při osobním podání ředitelce - doložit k nahlédnutí
 • průkaz zdravotní pojišťovny dítěte, při osobním podání ředitelce - doložit k nahlédnutí
 • u dítěte se zdravotním znevýhodněním - doložit zprávu z poradenského zařízení
 • občanský průkaz zákonného zástupce, při osobním podání ředitelce - doložit k nahlédnutí
 • doklad o trvalém pobytu dítěte - pokud se liší od pobytu zákonných zástupců a podáváte přihlášku na jinou, než spádovou školu - např. originál potvrzení z ohlašovny pobytu
 • případně doklad o bydlišti – např. kopie nájemní smlouvy
 • doklad o pobytu v ČR pro cizince
 • potvrzení o strpění - doložit  status uprchlíka

III. fáze: vyhodnocování žádostí od 31. 5. 2024

Po ukončení zápisu v mateřské škole budou žádosti posouzeny a děti budou přijímány podle stanovených kritérií a  podle počtu volných míst v mateřské škole. Seznam přijatých dětí bude elektronicky zveřejněn na webu MŠ, a na nástěnce v MŠ.

O přijetí do mateřské školy rozhoduje Mateřská škola Sedliště, okres Svitavy, zastoupená ředitelkou mateřské školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem.

Proti rozhodnutí je možné se prostřednictvím ředitelky mateřské školy do 15-ti dnů odvolat ke Krajskému úřadu Pardubického kraje (podrobnější informace o ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, jsou uvedeny na rozhodnutí).