Distanční vzdělávání

V souladu s ustanoveními § 184a školského zákona pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, stanovena:

1. povinnost mateřské školy zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné,

2. povinnost dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se tímto způsobem vzdělávat.

Způsob poskytování vzdělávání a zpětné vazby na dálku přizpůsobí škola podmínkám dítěte (zázemí, materiální podmínky, speciální vzdělávací potřeby, zdravotní stav atp.).

Plán distanční výuky MŠ Sedliště

Nabídka rámce činností a aktivit z jednotlivých oblastí dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV), které je možno realizovat v podmínkách distančního vzdělávání (v domácích podmínkách).

Dítě a jeho tělo

 • Praktické denní činnosti pro rozvoj hrubé a jemné motoriky, pro celkovou koordinaci pohybů celého těla (prostírání stolu, úklid prádla ze sušáku, úklid nádobí -např. třídění příborů, zalévání květin, utírání prachu apod.).
 • Pohyb (venku i doma) - dlouhá pomalá chůze (rozvoj velkých motorických pohybů), jízda na kole, hry s míčem, tanec, prvky dětské jógy
 • Činnosti a hry pro rozvoj jemné motoriky (puzzle, korálky, mozaiky, stavebnice, třídění materiálů, omalovánky, modelína apod.).
 • Sebeobslužné aktivity (oblékání, zapínání zipu, knoflíků, obouvání, zavazování tkaniček u bot, hygiena, stolování atd.).

Výstupy (co dítě zvládá) - umí prostřít stůl, dá příbor správně, spáruje ponožky, umí obsluhovat své oblečení bez pomoci dospělého, zvládne samostatně hygienu na WC včetně použití toaletního papíru, smrká samo do kapesníku, který vyhodí ho do koše, jí vidličkou a nožem....

Dítě a jeho psychika

 • Čtení, vyprávění, naslouchání (v roli vypravěče se střídá dítě s dospělým - vyprávění dle obrázků, využití knížek, časopisů atd.).
 • Činnosti podporující myšlení, poznávací procesy a zájem o poznání nového (např.

pozorování v přírodě, sledování počasí, prohlížení knížek atd.)

 • Hry podporující paměť, soustředění (PEXESO, DOMINO, slovní hry - Šla babička do

městečka..., slovní fotbal, hádanky, jazykolamy atd.).

 • Hry podporující představivost a fantazii (malování, kreslení, skládačky, tvoření

z materiálů, stavebnice...).

 • Hry podporující seznamování s matematickými pojmy (manipulace, třídění předmětů

a věcí dle vlastností, párování do dvojic, pojmenování barev, tvarů, počítání, porovnávání množství atd.).

 • Hry na rozvoj orientace v prostoru i na ploše (nahoře/dole - hry a manipulace

s předměty v domácnosti, stavebnice, popis obrázků.

Výstupy - umí vyprávět slyšené, naslouchat čtenému, podle obrázků zvládne

převyprávět příběh, pojmenuje předměty v domácnosti a ví k čemu slouží,

jakou mají barvu a z jakého materiálu jsou vyrobené, zvládne dát předmět na/do/pod/nad/vedle, určí, co je nahoře/ dole

Dítě a ten druhý

 • Komunikace s druhými, dodržování pravidel komunikace.
 • Hry s pravidly - společenské hry (např. Člověče nezlob se), hry na něco.
 • Sdílení zážitků, co druhému udělá radost, co naopak?

Výstupy - chápe k čemu jsou pravidla, respektuje jednoduchá herní pravidla, umí účelně komunikovat (požádá o něco, sdělí, co ho bolí....apod.)

Dítě a společnost

 • Pravidla společenského soužití (jak se chováme doma, jak na návštěvě, jak v obchodě, u lékaře apod.).
 • Hry na někoho - hraní rolí (na prodavačku, herce, opraváře apod.).

Výstupy - dítě umí pozdravit, rozloučit se, poprosit, poděkovat, uvědomuje si "co je dobře a co špatně", "co se smí a co nesmí".

Dítě a svět

 • Pozorování a poznávání okolí dítěte a jeho rodiny (co se kde nachází, orientace v prostředí, které dítě obklopuje).
 • Činnosti zaměřené na péči o živou a neživou přírodu (zalévání květin, péče o domácí mazlíčky, pozorování venku, pokusy se semínky, encyklopedie a naučné knihy, sběr přírodnin atd.).
 • Seznamování s ekologií a ochranou přírody (třídění odpadu, šetření energií a vodou, recyklace atd.).

Výstupy - dítě zná své nejbližší okolí, cestu do obchodu (pěšky) apod., nezabloudí v okolí bydliště a školky, umí se postarat o kytičku ve svém pokoji, o svého mazlíčka, umí třídit plast a papír, všímá si změn ve svém okolí.

Doporučení

 • Hrajte s dětmi běžné a známé hry, které znáte ze svého dětství (PEXESO, Domino, karty).
 • Dopřejte dětem denně pohyb (formou procházky, výletu po okolí, hry se sportovním náčiním - míčem, švihadlem, jízda na kole apod.)

Učte dítě stále a průběžně dodržovat pravidla - ideálně vlastním příkladem, využijte vhodné denní situace pro poznávání lidských vztahů.