Vnitřní řád školní jídelny

1. Úvodní část

1.1. Vnitřní řád školní jídelny upravuje práva a povinnosti dětí, jejich zákonných zástupců a všech pracovníků školy, organizaci provozu jídelny a jeho vnitřní režim, podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, podmínky zacházení s majetkem ze strany strávníků určenému ke stravování dětí a zaměstnanců školy.

1.2. Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní

jídelně, v případě nezletilých dětí i pro zákonné zástupce.

1.3. Vnitřní řád školní jídelny je zpracován v souladu s těmito zákony a vyhláškami:

 • Zákonem 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

2. Školní jídelna zajišťuje stravu pro:

 • děti mateřské školy - přesnídávky, obědy, svačiny
 • obědy pro vlastní zaměstnance

3. Práva a povinnosti strávníků, pravidla vzájemných vztahů mezi dětmi, zákonnými

zástupci dětí, pedagogickými pracovníky a provozními zaměstnanci

3.1. Práva dětí

 • děti z mateřské školy mají právo na jeden oběd, přesnídávku a svačinu denně
 • mají právo na respektování individuálního tempa při jídle, děti nenutíme k dojídání jídla
 • děti mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na zdravé životní prostředí
 • mají právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým násilím, zneužíváním, zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy a všemi druhy toxikománií
 • dítě, které je přítomno v MŠ, se stravuje vždy a má právo odebrat denně:
 • polodenní: přesnídávka + oběd + pitný režim
 • celodenní: přesnídávka + oběd + svačina + pitný režim

3.2. Povinnosti dětí

 • děti dodržují pravidla kulturního stolování a slušného chování (předškoláci používají příbor)
 • zdraví pracovníky školy srozumitelným pozdravem, respektují pokyny učitelek a kuchařky
 • dodržují základní hygienická pravidla
 • děti se nesmějí dopouštět projevu rasismu a šikanování

3.3. Práva a povinnosti zákonných zástupců

 • zákonný zástupce má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí školní jídelny nebo ředitelky školy
 • zákonný zástupce má povinnost informovat vedoucí školní jídelny o změně zdravotní způsobilosti dítěte

3.4. Pravidla vzájemných vztahů mezi dětmi, zákonnými zástupci dětí, pedagogickými pracovníky

a provozními zaměstnanci

 • učitelka ve školní jídelně vydává dětem a zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním vnitřního řádu školní jídelny, zajištění bezpečnosti a dalších nezbytných organizačních opatření.
 • informace, které zákonný zástupce poskytne o dítěti (zdravotní způsobilost) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

3.5 Práva a povinnosti zaměstnanců

 • zaměstnanci MŠ mají právo na jeden oběd denně
 • učitelky sledují chování dětí při stolování, odnášení použitého nádobí. Dbají na bezpečnost stravujících se dětí.
 • dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, spadlé jídlo apod.), učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí. Přináší-li kuchařka nebo učitelka na stůl horkou polévku, dbá, aby nedošlo k opaření dětí.

4. Odhlašování

 • nepřítomnost dítěte je třeba nahlásit den předem, nebo nejpozději do 7.00 hod ráno na tel. číslo mateřské školy: 704 337 155,

pokud po dobu nemoci dítěte zákonný zástupce nestihne odhlásit stravu do výše uvedené hodiny, může vyzvednout oběd do jídlonosiče (avšak pouze 1. den neplánované nepřítomnosti dítěte), a to v 11.15 - 11. 30 hod v jídelně MŠ. Oběd mu bude vydán na talíři a sám si jej přendá do vlastních nádob v prostorách jídelny.

 • za neodebranou či neodhlášenou stravu se finanční náhrada neposkytuje.
 • odchod po obědě - při odchodu z MŠ se odpolední svačina dítěti nevydá a nezapočítá se do ceny stravného.
 • školní jídelna zodpovídá za kvalitu stravy do okamžiku výdeje. Jídlo je určeno k okamžité spotřebě!

5. Dietní stravování, stravování alergiků

Školní jídelna neposkytuje dietní stravování. Na základě lékařského potvrzení je strávníkům s dietami nebo potravinovými alergiemi umožněno nosit si vlastní stravu do MŠ (viz. Dohoda o stravování dítěte, která je sepsána se zákonným zástupcem dítěte). Strava bude uložena podle její povahy v chladničce nebo na jiném určeném místě odděleně od pokrmů připravených ve školní kuchyni a mimo její výrobní prostory. Za obsah přinášeného jídla zodpovídá zákonný zástupce dítěte. Za uložení a výdej stravy zodpovídá mateřská škola.

6. Organizace provozu

 • Mateřská škola učí děti správným stravovacím návykům a tomu je přizpůsobena skladba jídelního lístku. Jídelní lístek je sestavován na základě nutričního doporučení, podmínkou je plnění spotřebního koše. Jídelní lístek je umístěn na nástěnce v šatně dětí mateřské školy a je k dispozici na webu školy. Změna jídelníčku je vyhrazena (např. z provozních důvodů nebo zásobování). Na jídelním lístku jsou uváděny čísla alergenů, přítomných v námi podávané stravě (dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU)
 • Časový rozvrh výdeje stravy:

Přesnídávka - 8.45 - 9.00 hod.

Oběd - 11.45 - 12.10 hod.

Odpolední svačina - 14.30 - 14.45 hod.

6.3. Ranní přesnídávka se podává ve třídě, oběd a svačina se podávají v jídelně. Polévku dětem nalévá paní učitelka. Hlavní jídlo si děti odnášejí samy z kuchyňky, kde jim jídlo vydává paní kuchařka a zpět odnášejí použité nádobí, které ukládají na servírovací stolek v jídelně.

Za dodržování hygienických předpisů, pitný režim, mytí nádobí, úklid kuchyně, čistotu stolů a podlah zodpovídá kuchařka.

6.4. Celý den je zajištěn pitný režim - (čaje ovocné, sirup, džus, voda), pro který je vyčleněný prostor ve třídě - pitný koutek. Čaj je v termosu, voda nebo sirup v zásobníku nápojů s kohoutkem.

6.5. Do kuchyně a do skladu potravin mají přístup pouze zaměstnanci MŠ - se zdravotním průkazem. Ostatním osobám je do těchto prostor vstup zakázán.

7. Cena stravného

Cena stravy je rovna výši nákladů na potraviny, tj. finanční normativ.

STRAVA

STRÁVNÍCI 3 - 6 LET

Přesnídávka  10,00 Kč, Oběd  27,00 Kč, Svačina  9,00 Kč, Pitný režim  4,00 Kč, CELKEM  50,00 Kč

STRÁVNÍCÍ 7 - 10 LET

Přesnídávka 11,00 Kč, Oběd 32,00 Kč, Svačina 10,00 Kč, Pitný režim 4,00 Kč, CELKEM 57,00 Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle skupin.

8. Úhrada stravného

Při nástupu do MŠ zákonní zástupci vyplní "Přihlášku na stravování".

Stravné je hrazeno do 15. dne v měsíci převodem na účet mateřské školy pod variabilním symbolem. Vyúčtování proběhne zpětně na začátku měsíce za předcházející měsíc podle odebrané stravy. Číslo účtu a variabilní symbol jim sdělí společně s výši platby vedoucí stravování.

Při opakovaném nedodržení stanovených podmínek může být dítěti ukončena docházka MŠ.

9. Bezpečnost a ochrana zdraví

9.1. Za bezpečnost dětí v MŠ zodpovídají v plné míře pedagogičtí pracovníci a to i po dobu stravování dětí.

9.2. V Případě úrazu učitelka zajistí prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následného lékařského vyšetření a ošetření. Rodiče jsou informováni bezodkladně. Každý úraz učitelka zaznamená do knihy úrazů a oznámí ředitelce školy.

9.3. Způsob řešení nouzových a havarijních situací (dodávky energií, vody) projedná ředitelka školy neprodleně se zřizovatelem a seznámí zákonné zástupce a strávníky s řešením.

10. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

- Je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek (alkohol, cigarety, drogy) v areálu školní jídelny.

- Projevy šikanování mezi dětmi, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování, apod., kterých by se dopouštěli jednotliví strávníci nebo skupiny strávníků vůči jiným dětem (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi strávníci mladší a slabší), jsou v prostorách jídelny přísně zakázány.

11. Ochrana majetku školy

Strávníci jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeni i k ochraně majetku školy. Povinnosti všech zaměstnanců je majetek školy chránit a nepoškozovat. Konkrétní povinnosti jsou obsaženy v pracovních náplních.

12. Zvláštní opatření v době ohrožení nákazy v souvislosti s onemocněním Covid19:

- přesnídávka a odpolední svačina - při vydávání se ruší samoobslužná část. Jídlo vydává učitelka na talířky tak, aby se děti nedotýkaly ostatních potravin na tácu, stejně tak při přidávání jídla,

- oběd - děti mají své příbory připravené na ubrousku vedle talíře, příbory si neberou samy,

- důraz je kladený na zvýšená hygienické opatření (používání dezinfekce a roušky při vstupu do budovy MŠ).

Tento Vnitřní řád školní jídelny vstupuje v platnost dnem 14. 9. 2021 a ruší Vnitřní řád školní jídelny ze dne 14. 9. 2020.

Vypracovala:

Kateřina Šraitrová, ředitelka školy

Adresa školy: Sedliště 35, 570 01 Litomyšl

Telefon MŠ: 704 337155

email: ms.sedliste@gmail.com

Příloha č. 1

AKTUALIZACE VÝŠE PLATEB ZA STRAVNÉ KE ŠKOLNÍMU ROKU 2022/2023:

VÝŠE STRAVNÉHO od 1. 3. 2023:

děti 3-6leté: 50,00 Kč/den děti 7-10 let (s OŠD): 57,00 Kč/den

Platba za STRAVNÉ od 1. 3. 2023 bude činit:

STRAVA

STRÁVNÍCI 3 - 6 LET

Přesnídávka 10,00 Kč, Oběd 27,00 Kč, Svačina 9,00 Kč, Pitný režim 4,00 Kč, CELKEM 50,00 Kč

STRÁVNÍCÍ 7 - 10 LET

Přesnídávka 11,00 Kč, Oběd 32,00 Kč, Svačina 10,00 Kč, Pitný režim 4,00 Kč, CELKEM 57,00 Kč

Navýšení cen je platné od 1. března 2023.

Děkujeme za pochopení.

Kateřina Šraitrová, ředitelka MŠ

Dáša Kopecká, vedoucí školního stravování