Školní řád

Mateřská škola Sedliště, okres Svitavy

Sedliště 35, 570 01 Litomyšl

Školní řád mateřské školy

Č.j.: MSS/50/2022

Vypracovala ředitelka školy Kateřina Šraitrová, DiS.

Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2022

Školní řád nabývá platnosti dne: 1. 9. 2022

Aktualizace 1. 9. 2023

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. Obsah

1. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 4

1.1 Přijímání dětí mladších tří let 5

1.2 Adaptační postup. 5

2. Povinné předškolní vzdělávání 6

2.1 Omlouvání nepřítomnosti dítěte s povinným předškolním vzděláváním 7

2.2 Individuální vzdělávání dítěte. 7

3. Distanční vzdělávání 8

4. Ukončení docházky dítěte do MŠ. 9

5. Přístup ke vzdělávání a školským službám cizinců. 9

6. Organizace provozu mateřské školy. 10

7. Denní režim v MŠ Sedliště. 11

7.1 Jak je to se spánkem (odpočinkem) dětí po obědě. 11

8. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 12

8.1 Podmínky zajištění ochrany zdraví dětí 14

8.2 Nemocnost dětí v MŠ. 15

8.3 Akutní onemocnění, parazitární napadení 16

8.4 Chronická onemocnění u dítěte. 17

8.5 Podávání léků a léčivých přípravků dětem v mateřské škole. 17

8.6 Poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb dětem 18

8.7 Podmínky péče o zdraví 19

9. Zacházení s majetkem školy. 19

10. Platby v MŠ. 20

10.1 Úplata za předškolní vzdělávání 20

10.2 Stravné. 21

10.3 Příspěvek na kulturní akce dětí 22

10.4 Způsob platby. 22

11. Evidence dítěte. 22

12. Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy. 23

13. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců. 23

14. Konzultace rodičů s ředitelkou školy. 25

15. Konzultační schůzky s pedagogy. 25

16. Pravidla vzájemných vztahů. 25

17. Seznam odborných pramenů. 27

18. Přílohy. 28

18.1 Příloha č. 1. 28

Bezpečnostní pokyn a opatření při provádění stavebních pracích v areálu školní zahrady pro děti a jejich zákonné zástupce, zaměstnance a návštěvníky Mateřské školy Sedliště, okres Svitavy 28

Úvodní ustanovení

Tento školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Mateřské škole Sedliště, okres Svitavy a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pracovníky školy. Je závazný pro zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí.

Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhláškou č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími normami, např. Zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, zákonem č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů.

· Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let.

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku.

Přijímání dětí do mateřské školy se provádí formou zápisu k předškolnímu vzdělávání. Termín a místo zápisu stanoví ředitelka mateřské školy v dohodě se zřizovatelem (od 2. května do 16. května) a zveřejní je způsobem v místě obvyklým – informační plakáty, webové stránky školy.

Ředitelka školy stanoví pro projednání se zřizovatelem pro zápis dětí do mateřské školy kritéria, která jsou zveřejněna současně se zveřejněním termínu a místa zápisu.

Dítě do MŠ přijímá na základě žádosti zákonných zástupců ředitelka školy. Žádost o přijetí dítěte do MŠ si zákonní zástupci mohou vyzvednout v mateřské škole nebo stáhnout z webových stránek na adrese: www.skolka-sedliste.cz

O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy, zákonní zástupci jsou o přijetí či nepřijetí informováni ve správním řízení.

Ředitelka školy může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato informace bude potvrzená ošetřujícím lékařem na žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Tato povinnost se nevztahuje na děti v povinném předškolním vzdělávání.

K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany ČR nebo se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie. K předškolnímu vzdělávání se přijímají také děti, které nejsou státními občany ČR ani jiného členského státu Evropské unie, pokud pobývají na území ČR oprávněně podle § 20 zákona – doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR je zákonný zástupce dítěte povinen předložit při zápisu dítěte do MŠ.

Do mateřské školy mohou být přijaty děti se speciálními vzdělávacími potřebami. K posouzení podmínek pro přijetí dětí se zdravotním postižením, je nutné písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

Po vyrozumění ředitelkou školy se zákonní zástupci přijatých dětí dostaví do MŠ na informační schůzku, kde si vyzvednou další dokumenty k vyplnění a dostanou informace o provozu MŠ.

· Přijímání dětí mladších tří let

Předškolní vzdělávání v mateřských školách se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Při volné kapacitě jsou přijímány i děti dvouleté, ovšem předpokládá se pomoc pracovníka/pracovnice při přebalování a hygieně dětí (zdroj: Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let; zdroj: www.vlada.cz)

Za každé ve třídě zařazené dítě mladší 3 let se do doby dovršení 3 let věku dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě snižuje o 2 děti. Postupem podle věty první lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 6.

  · Adaptační postup

  Tento postup je uplatňován u dětí, které přichází poprvé do mateřské školy:

  • fáze
  • kontakt při zápisu dětí – individuální pohovory
  • prohlídka mateřské školy dle domluvy s ředitelkou
  • fáze
  • schůzka rodičů přijatých dětí
  • pobyt přijatého dítěte se zákonným zástupcem v MŠ přípravném týdnu – rodiče se seznámí s učitelkami svého dítěte, režimem dne školy, s prostředím třídy, a získají informace, co všechno při nástupu do mateřské školy děti potřebují
  • fáze
  • při nástupu dítěte do mateřské školy dbáme na úzký kontakt učitelek s rodiči, a garantujeme citlivý přístup všech, kteří se na adaptaci podílejí
  • u každého dítěte volíme individuální formu začlenění do třídního kolektivu
  • dáváme rodičům možnost individuálních konzultací a pohovorů s učitelkami i s vedením školy (možno realizovat v čase mimo přímou vyučovací povinnost zúčastněných).

  · Povinné předškolní vzdělávání

  Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě se vzdělává ve spádové mateřské škole, pokud zákonný zástupce nezvolí jinou mateřskou školu, nebo

  a) individuální vzdělávání

  b) přípravnou třídu ZŠ nebo ZŠ speciální (§ 47 a 48 a)

  c) vzdělávání v zahraniční škole na území ČR (§ 38 a).

  V případě plnění povinného předškolního vzdělávání podle možnosti a) je zákonný zástupce povinen oznámit ředitelce spádové MŠ tuto skutečnost nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku a dále je poskytováno dle § 34b školského zákona.

  V případě plnění povinného předškolního vzdělávání podle možnosti b) nebo c) je zákonný zástupce povinen oznámit ředitelce spádové MŠ tuto skutečnost nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku.

  Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku.

  Předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně. Začátek vzdělávání je v 8:00.

  Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, viz organizace školního roku v základních a středních školách. Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno (§ 34a odst. 3).

  Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle školského zákona.

  Povinné předškolní vzdělávání je bezplatné, bezplatné je i pro děti s odloženou školní docházkou.

   · Omlouvání nepřítomnosti dítěte s povinným předškolním vzděláváním

   Dítě plnící povinnou předškolní docházku do MŠ musí být omluveno prokazatelně. Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

   Pokud se jedná o plánovanou nepřítomnost delší, než jeden týden požádá (telefonicky, osobně nebo emailem) ředitelku školy o uvolnění z docházky do MŠ. Po návratu dítěte do MŠ písemně do omluvného listu potvrdí důvod absence.

   Oznámení nepřítomnosti je možné provést:

   • telefonicky, nebo formou SMS na telefonním čísle 704 337 155
   • osobně učitelkám nebo ředitelce v MŠ
   • písemně

   Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučujícím dopisem. Při pokračující absenci ředitelka školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

   · Individuální vzdělávání dítěte

   Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

   Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:

   • jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,
   • uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
   • důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

   Ředitelka mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází ze školního vzdělávacího programu mateřské školy.

   Ředitelka mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte:

   • způsob ověření – přezkoušení dítěte v mateřské škole
   • termín ověření – 3. týden v listopadu, případně náhradní termín 2. týden v prosinci (o přesném termínu ředitelka MŠ včas informuje zákonné zástupce dítěte).

   Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

   Ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu. Dítě musí neprodleně nastoupit do MŠ k denní docházce.

   Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

   · Distanční vzdělávání

   Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví nebude možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, poskytne škola dotčeným dětem, vzdělávání distančním způsobem. Tato forma vzdělávání bude poskytována pouze dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

   Forma distančního vzdělávání bude vycházet z podmínek a potřeb dětí. Zákonní zástupci dětí budou v pravidelných intervalech obesíláni emailem a seznamováni s doporučenými aktivitami.

   Zákonní zástupci, kteří nemají přístup k internetu, budou obesláni poštou, popř. kontaktováni osobně učitelkou MŠ nebo školním asistentem, který jim předá materiály v tištěné podobě. Výsledky distančního vzdělávání dětí budou konzultovány se zákonnými zástupci v termínech určených ředitelkou školy.

   Pestrou nabídku aktivit, které budou děti spolu s rodiči realizovat, mohou dokumentovat videozáznamy, fotografiemi, hlasovými nahrávkami, kresbami apod. Při opětovném nástupu dítěte do MŠ, děti přinesou splněné úkoly do MŠ. Dětem bude založeno portfolio, které bude dokladem každodenního plnění vzdělávacích aktivit.

   Formou on-line vysílání, e-mailem, telefonickým rozhovorem budou děti dostávat od učitelek zpětnou vazbu.

   · Ukončení docházky dítěte do MŠ

   Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže:

   • Zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.
   • Dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny.
   • Zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy (nedodržuje školní řád).
   • Ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení.

   Ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

   · Přístup ke vzdělávání a školským službám cizinců

   Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.

   Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné ochrany.

   Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje:

   • na občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90dnů
   • na cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů
   • na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany

    · Organizace provozu mateřské školy

    Děti se přijímají do MŠ od 6,15 do 8,30 hodin. Pokud se rodiče domluví s učitelkou, lze dítě ve výjimečných případech přivést později (návštěva lékaře, zubař, závažné rodinné důvody).

    Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, 4 souvislé hodiny denně. Ředitelka školy stanovuje začátek povinné doby od 8:00 hodin.

    Zákonný zástupce dítěte nebo jeho zástupce fyzicky předá dítě učitelce ve třídě!

    Dítě vyzvedávají zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby. Písemné pověření (tzv. Zmocnění k vyzvedávání dítěte) je uloženo ve třídě a zapsáno ve školském informačním systému správa MŠ. Učitelka dítě vydá pouze osobám uvedených ve Zmocnění k vyzvedávání dítěte.

    Zákonní zástupci dítěte jsou povinni oznámit v MŠ předem známou nepřítomnost dítěte. Pokud není předem známa, musí tak učinit co nejdříve. Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti:

    • písemně,
    • telefonicky, nebo formou SMS na telefonním čísle 704 337 155
    • osobně učitelkám nebo ředitelce v MŠ.

    Dítě má v první den nemoci (jestliže jej zákonný zástupce z vážných důvodů nestihne včas omluvit – do 7 hodin daný den) nárok na odebrání oběda – do přinesených nádobod 11:15 do 11:45 hodin, a to pouze v kuchyni mateřské školy. V období zavedených opatření proti šíření COVID - 19 tuto možnost nelze uplatňovat.

    Učitelka zodpovídá za dítě od doby převzetí od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřenou osobou, do doby převzetí dítěte zákonným zástupcem, nebo jím pověřenou osobou uvedenou ve Zmocnění k vyzvedávání dítěte.

    Vyzvedávání dětí probíhá nejpozději do 16:15, do této doby všichni opustí areál školy (opuštění areálu se týká také zahrady školy). Zákonní zástupci nebo osoby jimi pověřené jsou povinni dítě vyzvednout do 16.15. V případě opoždění bude sepsán s rodiči zápis. Opakované případy opoždění jsou považovány za narušování provozu školy. Pokud si rodič nevyzvedne dítě do 16:30 hodin, bude o této situaci informován orgán sociálně – právního oddělení ochrany dětí MÚ Litomyšl a dítě předáno Policii ČR – na služebně Vodní valy 1142 Litomyšl. O umístění dítěte bude rodič informován oznámením na dveřích MŠ.

    Rodiče a škola podepisují školní řád, ve kterém je vymezena spolupráce a stanovena určitá pravidla vzájemných vztahů.

    S řádem školy byli všichni rodiče prokazatelně seznámeni na informativní schůzce. Rodiče dětí přijatých v průběhu roku jsou se školním řádem seznámeni prokazatelně bez prodlevy.

    · Denní režim v MŠ Sedliště

    Režim dne je stanoven na škole jako rámcová pravidla pro uspořádání dne s přihlédnutím na potřebu svobody projevu a vlastního rozhodování dětí. Režim dne je volný, pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících vzdělávacích aktivit. Pevně je stanovena pouze doba podávání jídla a pobytu venku.

    Čas od – DO

    Činnost, aktivita

    6.15 – 8.30

    Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí uČitelce do třídy, volně spontánní zájmové aktivity

    8.00 – 8.45

    Příprava předškoláků, ranní cvičení

    8.45 – 9.00

    Osobní hygiena, dopolední svačina

    9.00 – 9.30

    Vzdělávací aktivity dětí řízené učitelkou,

    řízené aktivity

    9.30 – 11.45

    Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost

    11.45 – 12.10

    Oběd, osobní hygiena

    12.10 – 14.10

    Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

    14.10 – 14.40

    Osobní hygiena, odpolední svačina

    14.40 – 16.15

    Volné činnosti a aktivity dětí řízené učitelkou, hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, V případě příznivého počasí mohou být realizovány na zahradě mateřské školy

     · Jak je to se spánkem (odpočinkem) dětí po obědě

     Odpočinek v průběhu dne je přirozená potřeba dítěte, které roste, vyvíjí se, pozoruje svět, učí se každým dnem něco nového.

     Odpočinek je nezbytný pro dobré fyzické i psychické naladění na hru s kamarády, přemýšlení, soustředění, pozorování, tvoření, komunikaci s dospělými, dodržování pravidel soužití v kolektivu, prostě všech aktivit, které dítě během dne vykonává.

     Naopak tam kde chybí odpočinek, vyskytují se negativní jevy – roztěkanost, nesoustředěnost, emoční nevyváženost, konflikty mezi dětmi při hře, mnohdy i úrazy.

     Nejlepší formou odpočinku pro dítě (i dospělého) je spánek. V tomto fyziologickém stavu dochází k celkové regeneraci organismu. Ale pozitivní vliv má i klidné spočinutí na lůžku, kdy dítě přímo neusne, jen není vystaveno příliš mnoha podnětům.

     Je pravda, že předškolní děti se od sebe liší různou mírou potřeby denního spánku. Souvisí to například s jejich věkem, fází vývoje, ve které se nacházejí, odlišnou dobou, kdy přicházejí do školky, tím, nakolik pro ně byl náročný dopolední program, co je čeká odpoledne a mnoha dalšími faktory.

     Při uvažování o míře odpoledního spánku je třeba mít na paměti, že samotný pobyt v kolektivu druhých dětí představuje větší psychickou i fyzickou zátěž, než když je dítě v rodině s dospělými lidmi nebo sourozenci.

     Další charakteristikou dětí v tomto věku je, že si teprve vytváří schopnost rozpoznat postupný nárůst určitých potřeb, reagovat na ně, rozhodovat se, které upřednostní – mnohdy to vypadá tak, že se spánku vyhýbají. Pokud se jim však poskytne pravidelný čas a klidný prostor na odpočinek, usínají bezprostředně.

     Ve škole využíváme pravidelného programu dne (střídání zátěže a odpočinku, rituálů apod.) jako prostředku, který pomáhá dětem vytvářet schopnost vnímat vlastní tělo a samostatně se orientovat v čase. Současně děti učíme být tolerantní k druhým. V době odpočinku tedy respektovat to, že jiné děti potřebují klidné prostředí.

     Po ½ hodině odpočinku na lůžku, se mohou děti věnovat i jiné činnosti, ale současně nesmí rušit ostatní děti při jejich odpočinku. Je na učitelkách, aby posoudily, jaké chování je v daném okamžiku pro ostatní děti rušivé.

     · Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

     Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí:

     Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

     Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytují jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

     Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

     K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznaným podpůrným opatřením, nebo děti mladší tří let.

     Při zajišťování výletů pro děti určí ředitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí s přiznaným podpůrným opatřením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

     Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se pedagogický dozor řídí pravidly silničního provozu, zejména:

     • kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici,
     • kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky.

     Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.

     Pobyt dětí v přírodě:

     • využívají se pouze známá bezpečná místa, pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství,
     • pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.).

     Sportovní činnosti a pohybové aktivity:

     • před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, nebo na sále obecního úřadu, nebo probíhají-li ve venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost,
     • pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí,
     • při jízdě na odrážedlech po zpevněné asfaltové ploše hřiště, používají děti přilby, které jsou pravidelně dezinfikovány, děti jsou seznámeny s pravidly bezpečného používání odrážedla a o bezpečné jízdě.

     Pracovní a výtvarné činnosti:

     • při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje (např. nůžky, nože, kladívka apod.), jsou nejprve děti seznámeny s pravidly bezpečnosti používání těchto nástrojů a poté vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem pedagogického pracovníka školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.).

     Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

     Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou, přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice, seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

     V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídě s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

     Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

      · Podmínky zajištění ochrany zdraví dětí

      Do mateřské školy patří děti pouze zdravé.

      Pokud dítě trpí některou z možných intolerancí nebo alergií, ať už na potraviny či např. včelí bodnutí, je nutné vyplnit a nechat potvrdit lékařem formulář, kterým rodič upozorní na případná rizika.

      Jaká jsou doporučená opatření, aby dítě, které chodí do mateřské školy, bylo co nejméně nemocné?

      • Pokud dítě onemocní, nechat ho doma až do úplného uzdravení.
      • Pokud bere dítě antibiotika, nevodit ho do školky ihned po dobrání, ale nechat ho ještě 7 dní doma.
      • Nahlásit MŠ veškerá infekční onemocnění, aby se dále nešířila.
      • Pokud je dítě často nemocné, navštívit svého pediatra.
      • Jestliže má dítě omezenou nebo sníženou zdravotní způsobilost v důsledku např. poúrazového stavu (sádra, ortéza), medikace a v podobných případech, kdy je zdravotní způsobilost snížena nebo omezena, si mateřská škola vyhrazuje právo toto dítě k docházce do mateřské školy nepřijmout. Docházka se projednává individuálně vzhledem k aktuálním podmínkám provozu mateřské školy s ředitelkou této školy.

      · Nemocnost dětí v MŠ

      Mateřská škola se řídí § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Dle tohoto ustanovení má mateřská škola povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech, přičemž podmínky zajištění této bezpečnosti a ochrany zdraví dětí upravuje školní řád (§ 30 odst. 1 písm. c) školského zákona).

      Mateřská škola nejen že zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví či pravidla náležitého dohledu, ale též podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi.

      Dále se mateřská škola řídí ust. § 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, který ukládá zařízením pro výchovu a vzdělávání povinnost zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí.

      Mateřská škola má právo ve smyslu § 35 odst. 1 písm. b) školského zákona. "vyloučit" dítě ze vzdělávání v případě onemocnění, přičemž při závažném a opakovaném porušování těchto ustanovení rodičem může mateřská škola ukončit předškolní vzdělávání dítěte.

      · Akutní onemocnění, parazitární napadení

      Do mateřské školy je možné přivést dítě pouze zcela zdravé, to je bez známek jakéhokoliv akutního infekčního onemocnění, nebo parazitárního napadení.

      Akutní infekční onemocnění

      • virová rýma (tj. průhledná rýma, která intenzivně dítěti vytéká z nosu) a to i bez zvýšené tělesné teploty.
      • bakteriální rýma (tj. zabarvená – zelená, žlutá, hnědá rýma, která vytéká dítěti z nosu) a to i bez zvýšené tělesné teploty.
      • intenzivní kašel (tj. kašel, který přetrvává i při klidové činnosti dítěte) a to i bez zvýšené tělesné teploty.
      • onemocnění, které se vysévá vyrážkou na kůži – plané neštovice, 5. nemoc, 6. nemoc, syndrom ruka-noha-ústa, spála, impetigo.
      • průjem a zvracení a to i 3 dny poté, co již dítě nemá průjem a nezvrací.
      • škola nemůže dětem podávat dietní stravu, proto dítě, které nemá re alimentovaný (zdravý) trávicí trakt na běžnou stravu, nepřijme.
      • zánět spojivek.
      • zvýšená tělesná teplota nebo horečka.

      Za parazitární onemocnění se považuje:

      • pedikulóza (veš dětská). Dítě může škola přijmout až tehdy, je-li zcela odvšivené, tedy bez živých vší a hnid,
      • roup dětský,
      • svrab.

      Mateřská škola má právo ihned a kdykoliv během dne odeslat dítě do domácího léčení, pokud má podezření, že je dítě akutně nemocné, nebo má parazitární onemocnění.

      Mateřská škola má povinnost zajistit oddělení nemocného dítěte od kolektivu zdravých dětí.

      Rodiče mají povinnost mateřské škole nahlásit infekční a parazitární onemocnění u svého

      dítěte, aby se zamezilo dalšímu šíření:

      • plané neštovice,
      • spála,
      • impetigo,
      • průjem a zvracení,
      • nemoc, 6. nemoc, syndrom ruka-noha-ústa,
      • zánět spojivek,
      • pedikulóza (veš dětská),
      • roupy,
      • svrab,
      • Covid-19.

      Na základě informace od rodičů má mateřská škola povinnost informovat ostatní rodiče, že se v mateřské škole vyskytlo infekční nebo parazitární onemocnění. Oznámení probíhá formou obecného písemného oznámení na viditelném místě, že se ve školce vyskytuje konkrétní onemocnění.

      Mateřská škola je povinna se řídit nařízeními vlády a krajských hygienických stanic v případech pro zamezení šíření infekčních onemocnění.

      · Chronická onemocnění u dítěte

      Pokud má dítě chronické onemocnění, jako je alergie a z toho vyplývající alergická rýma, kašel a zánět spojivek, je nutné mateřské škole předložit potvrzení lékaře specialisty (alergologa), že dítě má zmíněné chronické potíže, jinak bude dítě považováno za nemocné a bude odesláno do domácího léčení.

      Mezi další chronická onemocnění, která jsou nutná doložit lékařským potvrzením je: Epilepsie, Astma bronchiole, Diabetes mellitus.

      · Podávání léků a léčivých přípravků dětem v mateřské škole

      Mateřská škola nemá povinnosti dětem v mateřské škole podávat jakékoliv léky a léčivé přípravky.

      Pedagogický pracovník podle § 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, nemůže podávat léky, protože není zdravotnickým pracovníkem, který má k tomu oprávnění.

      V případě, že dítě potřebuje v neodkladné situaci, v rámci první pomoci, podat lék, je nutné písemně požádat instituci – mateřskou školu a doložit potřebnost zprávou od lékaře (viz. Formulář žádosti o podávání léků).

      V případě kladného vyřízení žádosti je rodič povinen se osobně dostavit a sepsat na místě "Protokol o podávání léků" (viz. Formulář protokol o podávání léků) s pedagogy, kteří souhlasí, že lék, v případě neodkladné situace, dítěti podají. Školka je povinna, i přes souhlas s podáváním léků, volat v život ohrožujících stavech záchrannou službu.

      Pokud mateřská škola žádost rodiče o podávání léků zamítne, je rodič povinen zajistit podání léků sám.

      · Poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb dětem

      Na základě indikace praktického lékaře pro děti a dorost (dále jen PLDD") mateřská škola umožňuje poskytovat poskytovatelům domácí péče zdravotní služby dětem, poskytnout tyto služby dětem, které si samy nedokáží provést zdravotní výkon (podávání léku, aplikace inzulinu, event. odsátí tracheostomie, výměna stomických pomůcek apod.).

      JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ, ŽE DÍTĚ SAMO NEDOKÁŽE PROVÉST ZDRAVOTNÍ VÝKON:

      •zákonný zástupce požádá PLDD, u kterého je dítě registrováno, o indikaci domácí péče,

      •po indikaci PLDD osloví zákonný zástupce poskytovatele zdravotních služeb (poskytovatel domácí péče), seznam poskytovatelů domácí péče naleznou v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb (https://nrpzs.uzis.cz/index.php?pg=vyhledavani), nebo mohou oslovit zdravotní pojišťovnu, u které je dítě pojištěno, nebo poskytovatele zdravotních služeb na základě doporučení PLDD,

      •zákonný zástupce osloví ředitele školy a předá potřebné informace,

      •škola musí poskytovateli zdravotních služeb umožnit vstup do školy a zajistit pro poskytnutí zdravotních služeb prostor (místnost),

      •vybavení místnosti (jelikož se nejedná o místnost poskytovatele zdravotních služeb, ale o místnost ve "vlastním sociální prostředí pacienta") není dáno legislativou, MŠ zajistí soukromí dítěte,

      •poskytovatel domácí péče si do školy přinese pomůcky pro provedení výkonu a odnese si vzniklý infekční odpad.

      · Podmínky péče o zdraví

      Otužování provádíme v létě vodou a sluncem, v zimě větráním a vhodným oblečením. Z hlediska zdravé výživy se řídíme spotřebním košem a zařazujeme tmavý chléb, celozrnné pečivo, luštěniny apod. Krájené ovoce a zelenina jsou zařazovány každý den jako mezi-svačinka. Je uplatňováno pravidlo "dobrovolného ochutnávání" - dítěti je dána možnost ochutnat neznámý pokrm, samo si rozhoduje o velikosti porce).

      Způsob oblékání dětí je pravidelně konzultován s rodiči, do třídy mají děti hrací, pohodlné oblečení; menší děti odpočívají v pyžamu, předškoláci v oblečení, které mají ve třídě, v letních měsících odpočívají ve spodním prádle, při pobytu venku stačí starší oblečení, podle počasí a ročního období. Doporučujeme dát dětem do skříňky náhradní oblečení pro případ "mokré" nehody. Praní a mandlování lůžkovin je zajišťováno firmou, praní ručníků zaměstnanci. Termíny jsou stanoveny podle hygienických požadavků. V případě výskytu infekčních epidemií, zavádíme opatření týkající se zvýšení hygienických předpisů - např. používání papírových ručníků, desinfekčních přípravků apod.

      Do skříněk dětí rozhodně nepatří léky, mastičky, vitamíny, kapky, bonbóny a další předměty nebo drobné hračky, které by mohly znamenat bezpečnostní riziko pro všechny děti. Za hračky donesené do MŠ nebere MŠ zodpovědnost. Zvažte rovněž různé šperky (řetízky, náramky), které může dítě nejen ztratit nebo zničit, ale také si s nimi může ublížit.

      Za ztrátu či poškození těchto předmětů nenese mateřská škola žádnou zodpovědnost.

      · Zacházení s majetkem školy

      Ze strany dětí:

      Po dobu pobytu dítěte a v průběhu vzdělávání dětí v MŠ dbají pedagogičtí pracovníci na to, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy.

      Děti jsou pedagogickými pracovníky a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. V případě prokazatelného úmyslného poškozování majetku školy dítětem, se zákonný zástupce podílí na úhradě či opravě majetku.

      Ze strany zákonných zástupců:

      Zákonní zástupci dětí pobývají ve škole a areálu školy nezbytně nutnou dobu, chovají se tak, aby nepoškozovali majetek školy, a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásí tuto skutečnost učitelce nebo ředitelce školy neprodleně.

      Žádáme rodiče o součinnost s ochranou majetku při pohybu v areálu školy. Do areálu školy patří: budova, zahrada.

      Při odvádění dětí domů se prosím nezdržujte na zahradě mateřské školy, tento prostor je určen pouze pro děti a jejich vzdělávání. Zahrada není veřejným prostranstvím a herní prvky jsou přizpůsobeny rozměrům a hmotnosti předškolních dětí, nikoli jejich starším sourozencům.

      · Platby v MŠ

      ·

      · Úplata za předškolní vzdělávání

      Podle zákona č. 561/2004 Sb., (dále jen ŠZ) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění vyhl. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, je stanoveno:

      • Úplata za předškolní vzdělávání s celodenní docházkou je pro dané období stanovena na 400 Kč měsíčně a je pro všechny děti stejná. Číslo bankovního účtu MŠ Sedliště, okres Svitavy: 163176668/0600
      • Děti, které absolvují povinnou předškolní docházku, včetně dětí s odkladem školní docházky jsou od úplaty za předškolní vzdělávání osvobozeny.
      • Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy. Předpis č. 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách.
      • Rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození na příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost každé čtvrtletí potvrzením o přiznání sociálního příplatku. O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy (školský zákon, § 164, odst. a).

      Ředitel mateřské školy stanoví měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku a zveřejní ji na přístupném místě ve škole nejpozději 30. června předcházejícího školního roku. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, v průběhu školního roku oznámí ředitel mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte.

      Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 vyhl. 14/2005 Sb. po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odstavců 1 až 3 odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou výši úplaty je ředitel mateřské školy povinen zveřejnit na přístupném místě ve škole, a to nejpozději 1 měsíc před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy podle § 3 odst. 1, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitele mateřské školy o přerušení nebo omezení provozu.

      Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce, pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.

      · Stravné

      Stravné je hrazeno zálohově na daný měsíc, v následujícím měsíci se provádí vyúčtování stravného podle skutečné docházky dítěte. Platby se provádí připsáním peněz na bankovní účet Mateřské školy Sedliště, okres Svitavy nejpozději k 15. dni v měsíci. Číslo bankovního účtu MŠ Sedliště, okres Svitavy: 163176668/0600

      Podrobnější informace k platbám obdrží rodiče u vedoucí školní jídelny denně od 13,00 do 14,00 hodin.

      Mateřská škola nezajišťuje dietní obědy nebo jiné alternativy školního stravování.

      Ceny stravného (školní rok 2023/2024)

      V naší mateřské škole je stanovena cena za stravu:

      u strávníků do 6 let ........ 50,- Kč

      (přesnídávka - 10 Kč, oběd - 27 Kč, svačina - 9 Kč, pitný režim 4 Kč).

      u strávníků 7-10 let .........57,- Kč

      (přesnídávka - 11 Kč, oběd - 32 Kč, svačina - 10 Kč, pitný režim 4 Kč).

      Stravování se řídí výživovými normami, které jsou stanoveny v příloze č. 1 vyhl. č. 107/2005 Sb.

      Vyhl. č. 107/2005 Sb. upravuje v příloze č. 2 zařazení dětí do kategorií podle věku a výši finančních limitů na nákup potravin. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni vždy na dobu školního roku (září – srpen), ve kterém dosahují příslušného věku. Znamená to, že pokud dítě dosáhne ve školním roce 7 let věku, finanční normativ bude stanoven ve věkové skupině 7-10 let.

      · Příspěvek na kulturní akce dětí

      Výše příspěvku na školní rok je 500,- Kč a je poukázán bezhotovostně na účet školy. Na účtu je veden odděleně od ostatních nákladů školy. Vyúčtování se předkládá vždy ke konci školního roku. Částka je splatná nejpozději do 30. září.

      · Způsob platby

      Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

      Platby jsou prováděny bezhotovostně na účet školy: Číslo bankovního účtu MŠ Sedliště, okres Svitavy: 163176668/0600

      · Evidence dítěte

      Při přijetí dítěte do MŠ je dítěti vystaven evidenční list, ve kterém se vyplňuje: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, zdravotní pojišťovna, dále jméno a příjmení zákonného zástupce (nebo obou), místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností a telefonické a e-mailové spojení. Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování vyplní dětský lékař k žádosti o přijetí. Rodiče dále s ředitelkou školy uzavírají písemnou dohodu o způsobu docházky dítěte do MŠ. Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

      Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných.

      Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na webových stránkách školy a na nástěnce v šatně dětí. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat webové stránky školy.

      · Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy

      Provoz mateřské školy bude omezen v měsíci červenci a srpnu. Rozsah omezení nebo přerušení provozu MŠ oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí písemně předem.

      Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než v měsíci červenci a srpnu. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání.

      Další příčinou pro uzavření či omezení provozu je považováno zabránění šíření infekčních chorob nebo jiných proti epidemiologických opatřeních.

      Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

      · Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců

      Dítě má právo:

      • Na vzdělání i povinné předškolní vzdělávání
      • Na svobodu projevu odpovídající věku dítěte
      • Na svobodu myšlení, svědomí a náboženství
      • Na výběr kamarádů
      • Na volnost pohybu ve školních prostorách, jež jsou k tomu určeny
      • Na respektování soukromého života rodiny dítěte pedagogickými pracovnicemi
      • Být chráněno před jakýmkoliv tělesným i duševním násilím, zneužíváním, urážením a zanedbáváním
      • Na volný čas, přiměřený odpočinek, účast při hře či oddechové činnosti přiměřené věku dítěte
      • Na vzdělání a školské služby dle § 21 ŠZ
      • O způsobu výchovy dítěte v rodině rozhoduje zákonný zástupce – nese primární zodpovědnost za dítě

      Dítě má povinnost:

      • Hrát si tak a podle toho, jakou činnost a hrací koutek si zvolí
      • Po dokončení činnosti uklidit prostor či hračku zpět na své místo
      • Samostatně používat WC
      • Zvládat sebeobslužné činnosti s ohledem ke svému mentálnímu věku (oblékání, obouvání apod.)
      • Být samostatné při hygieně (umývání, smrkání apod.)
      • Upevňovat si společenské návyky (pozdravit, poděkovat, požádat o pomoc)
      • Říci učitelce, když chtějí opustit třídu
      • Mluvit přiměřeně hlasitě a neskákat do řeči
      • Neničit práci druhých
      • Chovat se k ostatním dětem tak, aby jim neublížily (v opačném případě se omluvit)
      • Pro zacházení s hračkami, materiály a chování jsou dohodnutá pravidla a děti jsou povinny je dodržovat
      • V případě většího poškození majetku školy či poškození větších her a pomůcek se podílí na řešení zákonní zástupci

      Zákonní zástupci mají právo:

      • Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání
      • Vyjadřovat se k rozhodnutím, týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání

      dětí

      • Na informace a poradenskou pomoc v záležitostech týkajících se vzdělávání
      • Zákonní zástupci mají právo být dostatečně a včas informováni o dění v MŠ a mohou

      se ho i aktivně zúčastnit.

      • Zákonní zástupci mají právo na konzultaci s učitelkami nebo ředitelkou. Po

      předchozí ústní nebo telefonické domluvě a mimo přímou vyučovací povinnost

      zúčastněných zaměstnanců MŠ.

      Povinnosti zákonných zástupců:

      • Zajistit, aby jejich dítě řádně docházelo do mateřské školy (§ 22 ŠZ)
      • Umožnit dítěti řádné předškolní vzdělávání (§ 22 ŠZ)
      • Na vyzvání ředitele se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek

      týkajících se vzdělávání dětí (§ 22 ŠZ)

      • Informovat školu o zdravotní způsobilosti dítěte, o změnách ve zdravotní

      způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech,

      které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání (§ 22 ŠZ)

      • Oznamovat škole údaje potřebné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 ŠZ) a další

      údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a

      změny v těchto údajích (např. rodné číslo, státní občanství, trvalé bydliště,

      údaje o zdravotním postižení, jméno a příjmení zákonných zástupců, zdravotní

      pojišťovnu, místo trvalého pobytu dítěte a telefonické spojení…) (§ 22 ŠZ)

      • Respektovat odbornost a profesionalitu pedagogů
      • Poskytovat dítěti správný vzor chování při kontaktu s pedagogy i s ostatními

      zaměstnanci MŠ (základní společenské normy komunikace)

      • Zákonní zástupci jsou povinni zaplatit včas stravné a provozní náklady stanovené

      vedením MŠ převodem z bankovního účtu.

      · Konzultace rodičů s ředitelkou školy

      Konkrétní konzultační den pro rodiče není pevně stanoven, je vhodné si den i čas předem domluvit.

      Konzultace je možné dohodnout osobně, e-mailem nebo telefonicky s ředitelkou školy.

      Mobil: 776 099 418 – Kateřina Šraitrová, DiS.

      E-mail: ms.sedliste@gmail.com

      · Konzultační schůzky s pedagogy

      Třikrát do roka (říjen, leden, březen) bude pro zákonné zástupce dětí plnících povinné předškolní vzdělávání konán konzultační den, ve kterém budou informováni o rozvoji svého dítěte, případně jim bude navržena návštěva speciálně poradenského centra.

      · Pravidla vzájemných vztahů

      Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci s cílem prohloubit vzájemné působení rodiny a mateřské školy.

      Zaměstnanci MŠ usilují o vytváření partnerských vztahů mezi školou a rodinou.

      Učitelky sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, snaží se jim porozumět a vyhovět.

      Zákonní zástupci mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů.

      Jsou pravidelně informováni o všem, co se v mateřské škole děje (prostřednictvím nástěnek, webových stránek, individuálních pohovorů, e-mailů). Projeví – li zájem, mohou se podílet na přípravě ŠVP. Učitelky informují zákonné zástupce o prospívání jejich dětí, o jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení. Domlouvají se zákonnými zástupci společný postup při vzdělávání a výchově dítěte – konzultace s učitelkou nebo ředitelkou školy.

      Zaměstnanci MŠ chrání soukromí rodiny dítěte a zachovávají diskrétnost v jejich svěřených vnitřních záležitostech. Jednají se zákonnými zástupci ohleduplně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Nezasahují do života a soukromí rodiny.

      Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá v péči o dítě, nabízí zákonným zástupcům poradenský servis a jiné osvětové aktivity v otázkách vzdělávání a výchovy předškolních dětí.

      Školní řád je uveřejněn v šatně dětí a také na webových stránkách MŠ.

      Tímto Školním řádem se ruší Školní řád ze dne 1. 9. 2021

      V Sedlištích 23. 8. 2023

      Zpracovala: Kateřina Šraitrová, DiS., ředitelka MŠ Sedliště, okres Svitavy

      SE ŠKOLNÍM ŘÁDEM BYLI PROKAZATELNĚ SEZNÁMENI VŠICHNI ZAMĚSTNANCI ŠKOLY A ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DĚTÍ.

      · Seznam odborných pramenů

      Zákony

      561/2004 Sb. – Školský zákon

      258/2000 Sb. – Zákon o ochraně veřejného zdraví

      89/2012 Sb. – Zákon občanský zákoník

      67/2022 Sb. – Zákon o opatřeních ve školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace

      363/2021 Sb. – Zákon, kterým se mění zákon 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

      106/1999 Sb. - Zákon o svobodném přístupu k informacím.

      Vyhlášky

      14/2005 Sb. – Vyhláška o předškolním vzdělávání

      27/2016 Sb. - Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

      72/2005 Sb. - Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

      107/2005 Sb. - Vyhláška o školním stravování

      · Přílohy

      · Příloha č. 1

      Bezpečnostní pokyn a opatření při provádění stavebních pracích v areálu školní zahrady pro děti a jejich zákonné zástupce, zaměstnance a návštěvníky Mateřské školy Sedliště, okres Svitavy

      Stanovená bezpečnostní pravidla na adrese Sedliště 35

      Do odvolání platí zákaz vstupu na staveniště, staveniště je označeno bezpečnostními páskami, plotem nebo bezpečnostními cedulkami.

      Zaměstnanec, návštěvník a dítě nesmí vstupovat na vymezené staveniště; nesmí se pohybovat v nebezpečném prostoru žádného provozovaného stroje, technického zařízení, přístroje a nářadí.

      V případě mimořádné potřeby pohybu/průchodu zaměstnance (domovnice při vyvážení popelnic) v rámci staveniště je nezbytné, aby ředitelka o tomto pohybu/průchodu byla předem informována.

      Plán BOZ a BOZP

      V souvislosti s prováděním stavebních prací obdrží učitelky tato stanovená bezpečnostní pravidla, se kterými neprodleně seznámí děti pro ně pochopitelným způsobem. O seznámení provedou záznam v třídní knize.

      Zaměstnanci budou průběžně seznamováni ředitelkou s bezpečnostními pravidly k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po dobu provádění jednotlivých stavebních prací. Tyto bezpečnostní informace budou zveřejněny v prostorách školy.

      V Sedlištích 29. 8. 2022

      Zpracovala: Kateřina Šraitrová, ředitelka školy