Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Sedliště, okres Svitavy

Kritéria pro přijímání dětí pro školní rok 2024/2025

  • spádové děti*, které budou seřazeny podle data narození od nejstaršího po nejmladší a v tomto pořadí budou přijímány
  • nespádové děti**, jejichž sourozenec již mateřskou školu navštěvuje
  • nespádové děti**, které budou seřazeny podle data narození od nejstaršího po nejmladší 

*spádové dítě - dítě, které má trvalý pobyt v obci Sedliště nebo Bohuňovice

** nespádové dítě - dítě, které nemá trvalý pobyt v obci Sedliště nebo Bohuňovice

DĚTI MLADŠÍ 3 LET NEMAJÍ PRÁVNÍ NÁROK NA PŘIJETÍ.

Upozornění:

Počet přijímaných dětí závisí na věkovém složení. Za každé dítě, které v den zahájení předškolní docházky nedovrší 3 let věku, jsme podle vyhlášky 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, s účinností od 1. 9. 2020, povinni snížit za každé takové dítě počet dětí ve třídě o 2, nejvíce však o 6.
V případě uvolnění místa v průběhu školního roku (z důvodu odstěhování, odhlášení z docházky apod.), nebude ředitelka školy vyhlašovat nové přijímací řízení, ale osloví postupně všechny zájemce, kteří neuspěli při zápisu do MŠ Sedliště na daný školní rok (podle věku od nejstaršího po nejmladší).